Деканатската управа ја сочинуваат деканот, продеканите, шефовите на институтите и Сеизмолошката опсерват­ори­ја, и претседателот на Сојузот на студентите при Факултетот.

Мандатот на членовите на Деканатската управа трае за периодот за кој се избрани.

Во работата на Деканатската управа учествува и секретарот на Факултетот, без право на глас.