Navigation
 

Додипломски студии по физика

 Наставен план на студиите при Институтот за физика

Заедничко јадро за применетата и наставната насока
 

Код
ПРЕДМЕТ
Преда-
вања
аудито-риски вежби
лабора-ториски (други) вежби
вкуп­но
часови
кре-дити
I Семестар
Ф101
Механика и молекуларна физика
4
3
4
11
10
М102
Математичка анализа 1
4
4
0
8
10
Ф103
Компјутерски практикум за физичари 1
2
0
2
4
5
F’104
Европски јазик
0
2
0
2
3
 
Спорт
0
0
2
2
1
 
ВКУПНО
10
7
10
27
29
II Семестар
Ф201
Електромагнетизам
4
3
4
11
10
М202
Математичка анализа 2
4
4
0
8
10
Ф203
Компјутерски практикум за физичари 2
2
0
2
4
5
F’204
Европски јазик
0
2
0
2
3
 
Спорт
0
0
2
2
1
 
ВКУПНО
9
7
10
27
29
III Семестар
Ф301
Оптика
4
2
3
9
10
Ф302
Математичка физика 1
3
2
1
6
8
Х303
Општа хемија 1
3
0
3
6
7
Ф304
Физика и заштита на природната средина
3
1
1
5
6
 
ВКУПНО
13
5
8
26
30
IV Семестар
Ф401
Атомска и нуклеарна физика
4
2
3
9
10
Ф402
Математичка физика 2
3
2
1
6
7
Х403
Општа хемија 2
3
0
3
6
6
Ф404
Теориска механика
3
2
0
5
7
 
ВКУПНО
13
6
7
26
30

 
А: Материјали и уреди
 

Код
ПРЕДМЕТ
Преда-
вања
Аудито-риски вежби
лабора-ториски вежби
вкуп­но часови
кре-дити
V Семестар
Ф501
Квантна механика
3
2
0
5
6
2
Теорија на релативност и електродинамика
3
2
0
5
6
Ф502
Електроника
3
0
4
7
7
Ф503
Мерења во физиката
3
0
3
6
6
5
Изборен предмет
3
2
0
5
6
 
ВКУПНО
15
6
7
28
31
VI Семестар
Ф601
Статистичка термодинамика
3
2
0
5
6
Ф602
Физика на кондензираната материја
3
1
3
7
7
Ф603
Спектроскопија
3
0
2
5
6
4
Микроелектроника
3
1
2
6
7
5
Изборен предмет
-
-
-
4
5
 
ВКУПНО
-
-
-
27
31
VII Семестар
Ф701
Нуклеарна физика
3
1
2
6
7
Ф702
Компјутерска физика
2
3
0
5
6
3
Дизајн на електронски уреди
3
0
3
6
6
4
Менаџмент
3
2
0
5
6
5
Изборен предмет
-
-
-
4
5
 
ВКУПНО
-
-
-
26
30
VIII Семестар
Ф801
Физика на нови материјали
3
0
2
5
7
2
Физика на конвенцио-нални материјали
3
 
2
5
7
3
Изборен предмет
-
-
-
4
6
4
Дипломска работа
0
0
10
10
10
 
ВКУПНО
-
-
-
24
30

B: Медицинска физика
 

Код
ПРЕДМЕТ
преда-
вања
аудито-риски вежби
лабора-ториски вежби
вкуп­но часови
кре-дити
V Семестар
Ф501
Квантна механика
3
2
0
5
6
2
Основи на анатомија со физиологија на човек
3
2
0
5
6
Ф502
Електроника
3
0
4
7
7
Ф503
Мерења во физиката
3
0
3
6
6
5
Физички методи и уреди во медицината
3
2
0
5
6
 
ВКУПНО
15
6
7
28
31
VI Семестар
Ф601
Статистичка термодинамика
3
2
0
5
6
Ф602
Физика на конден-зираната материја
3
1
3
7
7
Ф603
Спектроскопија
3
0
2
5
6
4
Биофизика
3
0
3
6
7
5
Изборен предмет
-
-
-
4
5
 
ВКУПНО
-
-
-
27
31
VII Семестар
Ф701
Нуклеарна физика
3
1
2
6
7
Ф702
Компјутерска физика
2
3
0
5
6
3
Радијациона физика
3
2
0
5
6
4
Менаџмент
3
2
0
5
6
5
Изборен предмет
-
-
-
4
5
 
ВКУПНО
-
-
-
25
30
VIII Семестар
Ф801
Физика на нови материјали
3
0
2
5
7
2
Радиобиологија
3
2
0
5
7
3
Изборен предмет
-
-
-
4
6
4
Дипломска работа
0
0
10
10
10
 
ВКУПНО
-
-
-
24
30

 
C: Теориска физика
 

Код
ПРЕДМЕТ
Преда-
вања
аудито-риски вежби
лабора-ториски вежби
вкуп­но часови
кре-дити
V Семестар
Ф501
Квантна механика
3
2
0
5
6
2
Теорија на релативност и електродинамика
3
2
0
5
6
Ф502
Електроника
3
0
4
7
7
Ф503
Мерења во физиката
3
0
3
6
6
5
Изборен предмет
3
2
0
5
6
 
ВКУПНО
15
6
7
28
31
VI Семестар
Ф601
Статистичка термодинамика
3
2
0
5
6
Ф602
Физика на конден-зираната материја
3
1
3
7
7
Ф603
Спектроскопија
3
0
2
5
6
4
Механика на континуум
3
3
0
6
7
5
Изборен предмет
-
-
-
4
5
 
ВКУПНО
-
-
-
27
31
VII Семестар
 
Ф701
Нуклеарна физика
3
1
2
6
7
Ф702
Компјутерска физика
2
3
0
5
6
3
Статистичка физика
3
2
1
6
6
4
Филозофија на природните науки
3
1
0
4
6
5
Изборен предмет
-
-
-
4
5
 
ВКУПНО
-
-
-
25
30
VIII Семестар
Ф801
Физика на нови материјали
3
0
2
5
7
2
Квантна теорија на материјата
3
2
0
5
7
3
Изборен предмет
-
-
-
4
6
4
Дипломска работа
0
0
10
10
10
 
ВКУПНО
-
-
-
24
30

 
D: Геофизика
 

Код
ПРЕДМЕТ
Преда-
вања
аудито-риски вежби
лабора-ториски вежби
вкуп­но часови
кре-дити
V Семестар
Ф501
Квантна механика
3
2
0
5
6
2
Основи на геофизиката
3
2
0
5
6
Ф502
Електроника
3
0
4
7
7
Ф503
Мерења во физиката
3
0
3
6
6
5
Гравиметрија и геомагнетизам
3
2
0
5
6
 
ВКУПНО
15
6
7
28
31
VI Семестар
Ф601
Статистичка термодинамика
3
2
0
5
6
Ф602
Физика на кондензираната материја
3
1
3
7
7
Ф603
Спектроскопија
3
0
2
5
6
4
Механика на континуум
3
3
0
6
7
5
Изборен предмет
-
-
-
4
5
 
ВКУПНО
-
-
-
27
31
VII Семестар
Ф701
Нуклеарна физика
3
1
2
6
7
Ф702
Компјутерска физика
2
3
0
5
6
3D
Сеизмологија
3
3
0
6
6
4D
Геоелектрика
3
2
0
5
6
5
Изборен предмет
-
-
-
4
5
 
ВКУПНО
-
-
-
26
30
VIII Семестар
Ф801
Физика на нови материјали
3
0
2
5
7
2
Геологија
3
2
0
5
7
3
Изборен предмет
-
-
-
4
6
4
Дипломска работа
0
0
10
10
10
 
ВКУПНО
-
-
-
24
30

Е: Метеорологија
 

Код
ПРЕДМЕТ
Преда-
вања
аудито-риски вежби
лабора-ториски вежби
вкуп­но часови
кре-дити
V Семестар
Ф501
Квантна механика
3
2
0
5
6
2E
Метеорологија
3
2
0
5
6
Ф502
Електроника
3
0
4
7
7
Ф503
Мерења во физиката
3
0
3
6
6
5C
Изборен предмет
3
2
0
5
6
 
ВКУПНО
15
6
7
28
31
VI Семестар
Ф601
Статистичка термодинамика
3
2
0
5
6
Ф6 02
Физика на конден-зираната материја
3
1
3
7
7
Ф603
Спектроскопија
3
0
2
5
6
4
Механика на континуум
3
3
0
6
7
5
Изборен предмет
-
-
-
4
5
 
ВКУПНО
-
-
-
27
31
VII Семестар
Ф701
Нуклеарна физика
3
1
2
6
7
Ф702
Компјутерска физика
2
3
0
5
6
3
Моделирање на атмосферата
3
2
0
5
6
4
Динамичка метеорологија
3
2
0
5
6
5
Изборен предмет
-
-
-
4
5
 
ВКУПНО
-
-
-
25
30
VIII Семестар
Ф801
Физика на нови материјали
3
0
2
5
7
2
Применета метеорологија
3
2
0
5
7
3
Изборен предмет
-
-
-
4
6
4
Дипломска работа
0
0
10
10
10
 
ВКУПНО
-
-
-
24
30

 
 
 
 
F: Астрономија
 

Код
ПРЕДМЕТ
Преда-
вања
аудито-риски вежби
лабора-ториски вежби
вкуп­но часови
кре-дити
V Семестар
Ф501
Квантна механика
3
2
0
5
6
2
Теорија на релативност и електродинамика
3
2
0
5
6
Ф502
Електроника
3
0
4
7
7
Ф503
Мерења во физиката
3
0
3
6
6
5
Астрономија
3
2
0
5
6
 
ВКУПНО
15
6
7
28
31
VI Семестар
Ф601
Статистичка термодинамика
3
2
0
5
6
Ф602
Физика на конден-зираната материја
3
1
3
7
7
Ф603
Спектроскопија
3
0
2
5
6
4
Астрофизика
3
2
1
6
7
5
Изборен предмет
-
-
-
4
5
 
ВКУПНО
-
-
-
27
31
VII Семестар
Ф701
Нуклеарна физика
3
1
2
6
7
Ф702
Компјутерска физика
2
3
0
5
6
3
Практична астрономија
3
1
2
6
6
4
Планетарни системи
3
2
0
5
6
5
Изборен предмет
-
-
-
4
5
 
ВКУПНО
-
-
-
26
30
VIII Семестар
Ф801
Физика на нови материјали
3
0
2
5
7
2
Ѕвездена астрономија
3
2
0
5
7
3
Изборен предмет
-
-
-
4
6
4
Дипломска работа
0
0
10
10
10
 
ВКУПНО
-
-
-
24
30

 
Наставна насока
 

Код
ПРЕДМЕТ
Преда-
вања
аудито-риски вежби
лабора-ториски вежби
вкуп­но часови
кре-дити
V Семестар
Ф501
Квантна механика
3
2
0
5
6
Ф502
Електроника
3
0
4
7
7
Ф505
Избрани делови од теорија на релативност
2
2
0
4
6
Ф506
Методика на школ. експерим. по физика I
2
0
3
5
6
F’507
Психологија
2
2
0
4
5
 
ВКУПНО
12
6
7
25
30
VI Семестар
Ф602
Физика на кондензирана материја
3
1
3
7
7
Ф607
Астрономија
3
2
0
5
6
Ф608
Методика на школски експерим. по физика II
2
0
3
5
6
F’609
Педагогија
2
2
0
4
5
 
Изборен предмет I
-
-
-
-
6
 
ВКУПНО
 
 
 
 
30
VII Семестар
Ф703
Филозофија на природните науки
3
1
0
4
6
Ф704
Дизајн на електронски уреди
2
0
3
5
6
Ф705
Компјутери во наставата по физика
1
0
3
4
5
Ф706
Методика на настава со пракса
2
0
3
5
6
F’707
Македонски јазик
0
2
0
2
3
 
Изборен предмет II
-
-
-
-
5
 
ВКУПНО
 
 
 
 
31
VIII Семестар
Ф805
Методика на настава со пракса
2
0
4
6
7
F’806
Македонски јазик
0
2
0
2
3
Ф807
Историја на физиката
2
0
0
2
4
 
Изборен предмет III
-
-
-
-
6
 
Дипломска работа
0
0
0
10
10
 
ВКУПНО
 
 
 
 
30

 
ФИЗИКА И КОМПЈУТЕРСКИ НАУКИ
 

Код
ПРЕДМЕТ
Преда-
вања
аудито-риски вежби
лабора-ториски вежби
вкуп­но часови
кре-дити
I Семестар
Ф101
Механика и молекуларна физика
4
3
4
10
 
М102
Математичка анализа i
4
4
0
10
 
IJ111
Основи на програмирање
2
2
3
7
 
F’104
Европски јазик
0
0
2
3
 
 
Спорт
0
0
2
1
 
 
Вкупно
10
9
11
31
 
II Семестар
Ф201
Електромагнетизам
4
3
4
10
 
М202
Математичка анализа II
4
4
0
10
 
Ф203
Компјутерски практикум за физика 2
2
0
2
5
 
F’204
Европски јазик
0
0
2
3
 
 
Спорт
0
0
2
1
 
 
Вкупно
10
7
10
29
 
III Семестар
Ф301
Оптика
4
2
3
10
 
Ф302
Математичка физика 1
3
2
1
7
 
IM231
Множества и логика
3
3
0
8
 
IM311
Конечна математика
2
2
1
6
 
 
Вкупно
12
9
5
31
 
IV Семестар
Ф401
Атомска и нуклеарна фи-зика
4
2
3
10
 
Ф402
Математичка физика 2
3
2
1
7
 
Ф400
Одбрани делови од теориска физика
3
2
0
6
 
IC121
Објектно и визуелно про-грамирање
2
2
3
8
 
 
Вкупно
12
8
7
31
 
V Семестар
Ф501
Квантна механика
3
2
0
7
 
Ф502
Електроника
3
0
4
8
 
IC231
Структура на податоци и алгоритми
3
2
2
8
 
 
Изборен информатички предмет
2
1
2
6
 
 
Вкупно
11
5
8
29
 
VI Семестар
IC241
Бази на податоци
3
2
2
8
 
 
Изборен информатички предмет
-
-
-
7
 
Ф601
Ф611
Задолжително-изборен предмет од физика
-
-
-
7
 
Ф602
Ф612
Задолжително-изборен предмет од физика
-
-
-
7
 
 
Вкупно
 
 
 
29
 
VII Семестар
Ф702
Комјутерска физика
2
0
3
6
 
IC481
Компјутерска графика
2
2
3
6
 
IO711
Мултимедијален дизајн
2
1
2
6
 
 
Изборен информатички предмет
-
-
-
6
 
 
Изборен физички предмет
-
-
-
6
 
 
Вкупно
 
 
 
30
 
VIII Семестар
 
изборен физички предмет
-
-
-
7
 
 
изборен физички предмет
-
-
-
7
 
IC361
Основи на интелигентни системи
2
2
1
7
 
 
Дипломска работа
0
0
10
10
 
 
Вкупно
 
 
 
31
 

 

Задолжително-изборни предмети:
VI Семестар
Ф601
Статистичка термодинамика
3
2
0
7
 
Ф611
Квантна теорија на материјата
3
2
0
7
 
ИЛИ
Ф602
Физика на кондензирана материја
3
1
3
7
 
Ф612
Микроелектроника
3
1
2
7
 

 
 

ЗАДОЛЖИТЕЛНО-ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ
ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ
A: Материјали и уреди
А: Материјали и уреди
Теорија на релатив. и електродинамика
Физика на меки материјали
Микроелектроника
Електронска микроскопија
Дизајн на електронски уреди
Одбрани поглавја од физика на атоми
Менаџмент
Елементарни честички
Физика на конвенцијални материјали
Физичка и квантна оптика
B: Медицинска физика
B: Медицинска физика
Основи на анатомија со физиологија
Електрофизиологија
Физички методи и уреди во медицината
Ултразвучна дијагностика и терапија
Биофизика
Физика на медицинс. imaging техники
Радијациона физика
Дозиметрија и заштита од зрачења
Менаџмент
 
Радиобиологија
 
C: Teoriska fizika
C: Teoriska fizika
Теорија на релатив. и електродинамика
Физика на квантни информации
Механика на континуум
Нелинеарни задачи и детерминистички хаос
Филозофија на природните науки
Програмски пакети во физиката
Статистичка физика
Комп. модел. на комплек системи од многу честички
Квантна теорија на материјата
Теориска оптика
D: Geofizika
D: Geofizika
Основи на геофизиката
Модел на цврста Земја
Гравиметрија и геомагнетизам
Геотермија
Механика на континуум
Сеизмички извори
Геоелектрика
Статистички методи во геофизиката
Сеизмологија
Мерни техники во геофизиката
Геологија
Инженерска сеизмологија
E: Meteorologija
E: Meteorologija
Метеорологија
Синоптичка метеорологија
Механика на континуум
Радарска и сателитска метеорологија
Динамична метеорологија
Физика на облаци и врнежи
Моделирање на атмосферата
Воздухопловна метеорологија
Применета метеорологија
Meteorolo{ki merewa i nabquduvawa
F:Astronomija
F: Astronomija
Теорија на релатив. и електродинамика
Теориска астрофизика
Астрономија
Небесна механика
Астрофизика
Обработка на астрономски податоци
Планетарни системи
Историја на астрономијата
Практична астрономија
 
Ѕвездена астрономија
 

 
 

Некои изборни предмети од физика
 
Некои изборни предмети од информатика
Дизајн на електронски уреди
Статистичка физика
Теорија на релативност
Менаџмент
Филозофија на природни науки
Физика на нови материјали
Физика на квантни информации
Механика на континуум
Нелинеарни задачи и детерминистички хаос
Програмски пакети во физиката
Компјут. mоделир.на компл, системи од многу честици
Физика на информатички записи
Архитектура на компјутери
Оперативни системи
Моделирање и симулации
Компјутерски мрежи
Сигурност и криптографија
Алгоритми и сложеност
Микропроцесори и микроконтролери
 
.....................................................

 
Izborni predmeti od organizacija:
Вовед во економија
Маркетинг
Вовед во право
Интелектуална сопственост и патентни права
 
Списокот со изборни предмети може да се менува од година во година. Конечниот список ќе биде одреден 3 месеци пред започнувањето на учебната година.
Со завршени студии на наставната насока се стекнува квалифика­ција дипломиран професор по физика. Со завршени студии на применетата насока се стекнува ква­лификација дипло­ми­ран инженер по физика, со додаток за соодветната поднасока. Со завршени студии на физика и компјутерски науки се стекнува ква­лификација дипло­ми­ран физичар по компјутерско моделирање.