Navigation
 

Додипломски студии по етнологија и антропологија

 

СТУДИСКА ПРОГРАМА - ЕТНОЛОГИЈА И АНТРОПОЛОГИЈА
 

Програмата на додипломските студии на ИЕА се реализира преку предавања, вежби, семинари и теренска настава. Теренската настава е предвидена во сите студиски години и таа може да биде еднодневна или повеќедневна, со цел студентите да се здобијат со основните знаења за истражувачката работа на терен.

Со дипломирањето, кандидатите се стекнуваат со стручниот назив дипломиран етнолог и антрополог со можна додавка за специфична стручна и продлабочена профилираност во некои сегменти од етнологијата и социо-културната антропологија.

 
СЕМЕСТАР I
КОД
Предмет
Неделен
фонд
Семестр.
фонд
Број на часови / 15
Кред.
ЕА 001
1. Вовед во етнологија
2+2
4*15
60/15
4
ЕА 002
2. Етнологија на Европа I
2+2
4*15
60/15
4
ЕА 003
3. Етнологија на Азија I
2+2
4*15
60/15
4
ЕА 004
4. Општа историја
2+2
4*15
60/15
4
ЕА 005
5. Физичка антропологија за етнолози
2+2
4*15
60/15
4
 
6. Изборен предмет (Листа на изборни предмети (ОбИ) на ЗЕ)
2+2
4*15
60/15
4
 
7. Изборен предмет (Листа на опционо изборни предмети (ОпИ))
2+2
4*15
60/15
4
 
8. Факултативен предмет
2+0
2*15
30/15
2
 
Вкупно:
16+ 14
 
450/30
30

 

 
СЕМЕСТАР II
КОД
Предмет
Неделен фонд
Семестр. фонд
Број на часови / 16
Кред.
ЕА 006
1. Етнологија на Европа II
2+2
4*15
60/16
4
ЕА 007
2. Етнологија на Азија II
2+2
4*15
60/16
4
ЕА 008
3. Вовед во методол. на етнолошки истражувања
2+2
4*15
60/16
4
ЕА 009
4. Историја на етнологијата во Македонија
1+1
2*15
30/16
2
ЕА 010
5. Историја на балканските народи
2+2
4*15
60/16
4
ЕА 011
6. Теренска етнологија I
Етнолошка лабораторија: (2 х 5 дена) со обработка и архивирање на теренски материјали
2+2
4*15
60/16
4
 
6. Изборен предмет (Листа на изборни предмети (ОбИ)на ЗЕ)
2+2
4*15
60/16
4
 
7. Изборен предмет (Листа на изборни предмети (ОпИ)
2+2
4*15
60/16
4
 
8. Факултативен предмет
0+2
 
 
 
 
Вкупно:
15+15
 
480/30
30

 

 
СЕМЕСТАР III
КОД
Предмет
Неделен фонд
Семестр. фонд
Број на часови / 15
Кред.
ЕА 012
1. Социјална антропологија
2+2
4*15
60/15
4
ЕА 013
2. Етнологија на Америка I
2+2
4*15
60/15
4
ЕА 014
3. Етнологија на Африка I
2+2
4*15
60/15
4
ЕА 015
4. Етнолошки и антрополошки теории
2+2
4*15
60/15
4
ЕА 016
5. Историска антропологија
2+2
4*15
60/15
4
 
6. Изборен предмет (Листа на изборни обврзни предмети (ОбИ)на ЗЕ)
2+2
4*15
60/15
4
 
7. Изборен предмет (Листа на опционо изборни (ОпИ) предмети на ЗЕ)
2+2
4*15
60/15
4
 
8. Изборен семинар (ОИ)
2+0
2*15
30
2
 
Вкупно:
16+14
 
450/30
30

 

 
СЕМЕСТАР IV
КОД
Предмет
Неделен фонд
Семестр.фонд
Број на часови / 16
Кред.
ЕА 017
1. Културна антропологија
2+2
4*15
60/16
4
ЕА 018
2. Етнички процеси и културни ареали на Балканот
2+2
4*15
60/16
4
ЕА 019
3. Етнологија на Америка II
2+2
4*15
60/16
4
ЕА 020
4. Етнологија на Африка II
2+2
4*15
60/16
4
 
5. Странски јазик
0+2
2*15
30/16
2
ЕА 021
6. Теренска етнологија II (Етнол. лабораторија: (2 x 5 дена) со обраб. и архивир.на теренски материјали
2+2
4*15
60/16
4
 
7. Изборен предмет (Листа на изборни обврзни предмети (ОбИ)на ЗЕ)
2+2
4*15
60/16
4
 
8. Изборен предмет (Листа на опционо изборни (ОпИ) предмети на ЗЕ)
2+2
4*15
60/16
4
 
Вкупно:
14+16
 
450/30
30

 
 
 
 

 
СЕМЕСТАР V
КОД
Предмет
Неделен фонд
Семестр. фонд
Број на часови / 15
Кред.
ЕА 022
1. Етнологија на Австралија и Океанија
2+2
4*15
60/15
4
ЕА 023
2. Материјална култура на балкански народи и етнички заедници
2+2
4*15
60/15
4
ЕА 024
3. Етнологија на Македонците - етнички процеси
2+2
4*15
60/15
4
ЕА 025
4. Историја на македонскиот народ
2+2
4*15
60/15
4
ЕА 026
5. Историја на македонскиот јазик со дијалектологија
2+2
4*15
60/15
4
 
6. Изборен предмет (Листа на обврзни изборни предмети (ОбИ) на ЗЕ)
2+2
4*15
60/15
4
 
7. Изборен предмет (Листа на опционо изборни предмети (ОпИ)
2+2
4*15
60/15
4
 
8. Изборен семинар (ОИ)
2+0
2*15
30/
2
 
Вкупно:
16+14
 
450/30
30

 

 
СЕМЕСТАР VI
КОД
Предмет
Неделен фонд
Семестр. фонд
Број на часови / 15
Кред
ЕА 027
1. Материјална култура на Македонците
2+2
4*15
60/15
4
ЕА 028
2. Социјална култура на балкански народи и етнички заедници
2+2
4*15
60/15
4
ЕА 029
3. Социјална култура на Македонците
2+2
4*15
60/15
4
ЕА 030
4. Визуелна антропологија
2+2
4*15
60/15
4
ЕА 031
5. Теренска етнологија III
Етнолошка лабораторија: (2 х 6 дена) со обработка и архивирање на теренски материјали
2+2
4*15
60/15
4
 
6. Изборен предмет (Листа на обврзно изборни предмети (ОбИ) на ЗЕ)
2+2
4*15
60/15
4
 
7. Изборен предмет (Листа на опционо изборни предмети (ОпИ))
2+2
4*15
60/15
4
 
8. Изборен семинар (ОИ)
2+0
2*15
30/15
2
 
Вкупно:
16+14
 
450/30
30

 

 
СЕМЕСТАР VII
КОД
Предмет
Неделен фонд
Семестр.фонд
Број на часови / 15
Кред.
ЕА 032
1. Духовна култура на балкански народи и етнички заедници
2+2
4*15
60/15
4
ЕА 033
2. Антропологија на религијата
2+2
4*15
60/15
4
ЕА 034
3. Менаџмент во културата
2+2
4*15
60/15
4
ЕА 035
4. Урбана етнологија и антропологија
2+2
4*15
60/15
4
ЕА 036
5. Македонците во светот
2+2
4*15
60/15
4
ЕА 037
6. Етнолошка музеологија
2+2
4*15
60/15
4
 
7. Изборен предмет (Листа на обврзни изборни предмети (ОбИ) на ЗЕ)
2+2
4*15
60/15
4
 
8. Изборен предмет (Листа на опционо изборни предмети (ОпИ) на ЗЕ)
1+1
2*15
30/15
2
 
Вкупно:
15+15
 
 
30

 

 
СЕМЕСТАР VIII
КОД
Предмет
Неделен фонд
Семестр.
фонд
Број на часови / 15
Кред.
ЕА 038
1. Духовна култура на Македонците
2+2
4*15
60/15
4
ЕА 039
2. Методологија на етнолошките истражувања
2+2
4*15
60/15
4
ЕА 040
3. Политичка и економска антропологија
2+2
4*15
60/15
4
ЕА 041
4. Заштита на етнолошко културно наследство
2+2
4*15
60/15
4
ЕА 042
5. Теренска етнологија IV И музеологија
2+2
4*15
60/15
4
 
6. Изборен предмет (Листа на обврзни изборни предмети (ОбИ) на ЗЕ)
2+2
4*15
60/15
4
 
7. Изборен предмет (Листа на опционо изборни предмети(ОпИ)
2+2
4*15
60/15
4
 
8. Изборен семинар (ОИ) поврзан со темата за дипломска работа
2+0
2*15
30/15
2
 
Вкупно за семестар:
16+14
 
450/30
30
 
9. Дипломска работа
1+1
2*15
30/15
30
 
Вкупно:
30
 
 
60
 
Вкупно при завршување на студиите:
 
 
 
270

 
ЛИСТА НА ОБВРЗНИ ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ (ОбИ):
 

КОД
Предмет
Неделен фонд
Бр. на часови во сем.
Реали-зација
Кред.
ЕА 043
 1. Пол и родова култура
2+2
60
ИЕА
4
ЕА 044
 1. Семиологија и симболички системи
2+2
60
ИЕА
4
ЕА 045
 1. Фолклор и фолклористика
2+2
60
 
4
ЕА 046
 1. Балкански несловенски јазик (албански, турски) (пожелно е да се избере во два семестри)
2+2
60
Фил.Ф.
4
ЕА 047
 1. Археологија
2+2
60
Фил. фак.
4
ЕА 048
 1. Етномузикологија
2+2
60
ФМУ
4
ЕА 049
 1. Основи на туризмот
2+2
60
ИГ
4
ЕА 050
 1. Социјална географија
2+2
60
ИГ
4

 
 
ЛИСТА НА ОПЦИОНО ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ (ОпИ) (СО ПРАВО НА СЛОБОДЕН ИЗБОР НА СТУДЕНТИТЕ:
 
 1. ПРЕДМЕТИ НА ИНСТИТУТОТ ЗА ЕТНОЛОГИЈА И АНТРОПОЛОГИЈА
 

КОД
Предмет
Неделен фонд
Број на часови во сем.
Реализација
Кред.
ЕА 051
1. Антропологија на етничноста
2+2
60
ИЕА
4
ЕА 052
2. Концепти за Време и Простор во народ. култури
2+2
60
ИЕА
4
ЕА 053
3.Современ “милет систем” во Македонија
2+2
60
ИЕА
4
ЕА 054
4. Етнологија на Кина
2+2
60
ИЕА
4
ЕА 055
5. Етнологија на Јапонија
2+2
60
ИЕА
4
ЕА 056
 1. Современи религиски феномени во Македонија
2+2
60
ИЕА
4
ЕА 057
 1. Популарна култура
2+2
60
ИЕА
4
ЕА 058
 1. Етнологија на Албанци во Македонија
2+2
60
ИЕА
4
ЕА 059
 1. Етнологија на Власи во Македонија
2+2
60
ИЕА
4
ЕА 060
10. Традициска народна култура на Македонците
2+2
60
ИЕА
4

 
 
II. Предмети на други студиски групи на Универзитетите во Македонија
и во светот (со кои постојат меѓууниверзитетски договори).
 
ОБВРЗУВАЧКО-ИЗБОРНИ СЕМИНАРИ (ОИ) НА ИНСТИТУТОТ ЗА ЕТНОЛОГИЈА И АНТРОПОЛОГИЈА:
 

КОД
СЕМИНАР
 
Неделен
фонд
Број на часови во сем.
Реали-
зација
Кред.
АЕ 061
1. Семинар од Социјална култура на балкански народи и етнички заедници
2
30
ИЕА
2
АЕ 062
2. Семинар од Духовна култура на балкански народи и етнички заедници
2
30
ИЕА
2
АЕ 063
3. Семинар од Духовна култура на балкански народи и етнички заедници
2
30
ИЕА
2
АЕ 064
4. Семинар од Материјална култура на Македонците
2
30
ИЕА
2
АЕ 065
5. Семинар од Социјална култура на Македонците
2
30
ИЕА
2
АЕ 066
6. Семинар од Духовна култура на Македонците
2
30
ИЕА
2
АЕ 067
7. Семинар од Етнолошка музеологија
2
30
ИЕА
2
АЕ 068
8. Семинар од Антропологија на религија
2
30
ИЕА
2
АЕ 069
9. Семинар од Методологија на етнол. истражувања
2
30
ИЕА
2
АЕ 070
10. Семинар од Фолклор и фолклористика
2
30
ИЕА
2
АЕ 071
11. Семинар од Семиологија и симболички системи
2
30
ИЕА
2
АЕ 072
12. Семинар од Зашт. на етнол. културно наследство
2
30
ИЕА
2
АЕ 073
13. Семинар од Македонците во светот
2
30
ИЕА
2