Navigation
 
Соопштение за новите студенти на втор циклус студии во уч.2019/2020 година

Соопштение за потребни документи и рокови, за  примените кандидати на вториотуписен рок на    втор циклус во уч.2019/2020 година

            Согласно, Одлуката од Наставно-научниот колегиум на Институтот за ___________,

Ве информираме, дека сте примени на втор циклус студии   на Природно-математичкиот факултет во уч.2019/2020 година. Список на примени кандидати, подоле во Соопштениево.

Рокот за запишување на примените кандидати ќе се одвива на 28 - 30.10.2019 година,

 Потребно е во Службата за студентски прашања  да се достават следниве документи и уплатници:

- еден образец за запишување на зимскиот семестар 

- статистички прашалник – образец ВОИ.80А (истиот ќе го добиете во Службата за студентски прашања)

- индекс

- две фотографии (3,5*4,5);

Износот за школарина, треба да се уплати согласно Конкурсот и согласно цената за студирање по семестар за соодветните студиски програми.

- уплатница за уплатена школарина за зимскиот семестар, на образец ПП50, во износ од ___ЕУР по семестар, за студентите запишани на втор  циклус студии на ____, насока___.

 Школарината од ___ЕУР треба да се уплати во денарска противредност,  согласно средниот курс во денари на НБРМ на денот на уплата

Институт                                                          Школарина за еден семестар:

БИОЛОГИЈА  (сите насоки)                                                       750ЕУР

Институт за МАТЕМАТИКА (сите насоки)                                    500ЕУР

Институт за ХЕМИЈА   (сите насоки)                                           500ЕУР

Институт за ГЕОГРАФИЈА   (сите насоки)                                     500ЕУР

образец  ПП50:

  назив на примачот:                                ПМФ-Скопје

  банка на примачот:                                НБРМ

  трансакциска сметка:                           100000000063095

  сметка на Буџетски корисник:             1600110804 788 19

  приходна шифра и програма:              723012-41-2

  во цел на дознака задолжително да се напише:   Институт за __________, за упис на  зимски семестар втор циклус студии за учеб­ната 2019/2020 год.

 Доколку кандидатите не дојдат во утврдените рокови, го губат правото на упис.

 Служба за Студентски прашања при ПМФ

 

 

Journal Content

СПИСОЦИ НА ПРИМЕНИ НА КАНДИДАТИ НА ВТОРИОТ УПИСЕН РОК НА ВТОР ЦИКЛУС СТУДИИ ВО УЧ.2019/2020 ГОДИНА, СООПШТЕНИЕТО ЗА ПОТРЕБНИТЕ ДОКУМЕНТИ ЗА УПИС, СЛЕДУВА ПОДОЛЕ НА СТРАНИЦАВА

 

  I Се одобрува запишување на втор циклус студии на Институтот за географија при Природно-математичкиот факултет во Скопје,

во учебната 2019/2020 год. на следниве пријавени кандидати и тоа:

 

студиска програма - географија

1. Маневска Емилија

 

             студиска апрограма - Картографија и Географски информациски системи

 

                 студиска програма -  демографија

 

   II Се одобрува запишување на втор циклус студии на Институтот за хемија при Природно-математичкиот факултет во Скопје, во учебната 2019/2020 год. на следниве пријавени кандидати и тоа:

        1. Ивана Спасеска, применета хемија

        2. Миријана Саздовска, применета хемија

          3. Софија Поповска, применета хемија

          4. Велика - Викторија Јанева, применета хемија-аналитичка биохемија

          5. Викторија Тодоровска, применета хемија-аналитичка биохемија

 

     III Се одобрува запишување на втор циклус студии на Институтот за математика при Природно-математичкиот факултет, во Скопје, во учебната 2019/2020 година на на следниве прија­­­­ве­ни кандидати:

студиска програма: Математички науки и примени

1. Стефан Мирчевски

Студиска програма: Математичко образование за основно и средно училиште

1. Мерита Таири

2. Арбан Иљази

Студиска програма: Применета математика - Математичка статистика, актуарство и математичко моделирање во економија

1. Стево Ѓоргиев

 

 

Институт за физика

Врз основа на член 88 од Статутот на  Природно-математичкиот факултет во состав на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје објавен во Универзитетски гласник бр. 464 од 18.10.2019 и член 14 и член 15 од Правилникот за условите, критериумите, правилата и постапката за запишување и студирање на прв циклус студии (додипломски студии) и втор циклус студии (постдипломски студии) на Универзитетот Св. Кирил и Методиј, Скопје, објавен во Универзитетскиот гласник бр. 419 од 29.01.2019, Наставно-научниот колегиум за втор циклус студии, студиска програма Медицинска физика на Институтот за физика при Природно-матема­тич­киот факултет во Скопје, постапувајќи по Конкурсот за запишу­вање студенти на втор циклус студии на студиските програми на Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје, во учебната 2019/2020 година, на состанокот одржан на 25.10.2019 годи­на, донесе

 О  Д  Л  У  К  А

 I Се одобрува запишување на втор циклус студии на Институтот за физика при Природно-математичкиот факултет во Скопје, во учебната 2019/2020 год. на следниве прија­­­­ве­ни кандидати и тоа:

 

Студии по медицинска физика

1.     Ирена Златановска, дипломиран инженер по физика-медицинска физика

2.     Нермине Муради, дипломиран професор по физика

 

II Кандидатите кои не доставиле при пријавувањето соодветен превод и оригинал документи, како и кандидатите кои се запишуваат со соодветен услов, да се известат од Службата за студентски прашања, истите да ги приложат при запишу­ва­њето, во спротивно, нема да бидат запиша­ни.

III Кандидатите кои не се задоволни од одлуката имаат право на приговор согласно чл. 15 од Правилникот за условите, критериумите, правилата и постапката за запишување и студирање на прв циклус студии (додипломски студии) и втор циклус студии (постдипломски студии) на Универзитетот Св. Кирил и Методиј, Скопје.

IV За реализација на оваа одлука се задолжува Служ­бата за сту­дентски прашања на Факултетот.

            V Одлуката стапува во сила со донесувањето.

 

О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е

 

            Наставно-научниот колегиум на Институтот за физика при Факултетот, соглас­но Конкурсот за запишување студенти на втор циклус студии на студиските програми на Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје, во учебната 2019/2020 година, на состанокот одржан на 25.10.2019 годи­на, ги разгледа пријавите за запишување и донесе одлука ка­ко во диспо­зи­тивот.

 

 

РАКОВОДИТЕЛ  НА НАСТАВНО – НАУЧНИОТ

КОЛЕГИУМ НА ИНСТИТУТОТ ЗА ФИЗИКА,

 

 

 

                                                                                      Проф. д-р Оливер Зајков

 

 
Врз основа на член 88 од Статутот на  Природно-математичкиот факултет во состав на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје објавен во Универзитетски гласник бр. 464 од 18.10.2019 и член 14 и член 15 од Правилникот за условите, критериумите, правилата и постапката за запишување и студирање на прв циклус студии (додипломски студии) и втор циклус студии (постдипломски студии) на Универзитетот Св. Кирил и Методиј, Скопје, објавен во Универзитетскиот гласник бр. 419 од 29.01.2019, Наставно-научниот колегиум за втор циклус студии, студиска програма Теориска физика на Институтот за физика при Природно-матема­тич­киот факултет во Скопје, постапувајќи по Конкурсот за запишу­вање студенти на втор циклус студии на студиските програми на Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје, во учебната 2019/2020 година, на состанокот одржан на 25.10.2019 годи­на, донесе

 

О  Д  Л  У  К  А

 

I Се одобрува запишување на втор циклус студии на Институтот за физика при Природно-математичкиот факултет во Скопје, во учебната 2019/2020 год. на кандидатката:

 

Студии по теориска физика

1.     Љубица Димова, дипломиран физичар – теориска физика

 

II Кандидатите кои не доставиле при пријавувањето соодветен превод и оригинал документи, како и кандидатите кои се запишуваат со соодветен услов, да се известат од Службата за студентски прашања, истите да ги приложат при запишу­ва­њето, во спротивно, нема да бидат запиша­ни.

III Кандидатите кои не се задоволни од одлуката имаат право на приговор согласно чл. 15 од Правилникот за условите, критериумите, правилата и постапката за запишување и студирање на прв циклус студии (додипломски студии) и втор циклус студии (постдипломски студии) на Универзитетот Св. Кирил и Методиј, Скопје.

IV За реализација на оваа одлука се задолжува Служ­бата за сту­дентски прашања на Факултетот.

            V Одлуката стапува во сила со донесувањето.

 

 О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е

              Наставно-научниот колегиум на Институтот за физика при Факултетот, соглас­но Конкурсот за запишување студенти на втор циклус студии на студиските програми на Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје, во учебната 2019/2020 година, на состанокот одржан на 25.10.2019 годи­на, ги разгледа пријавите за запишување и донесе одлука ка­ко во диспо­зи­тивот.

 

 РАКОВОДИТЕЛ  НА НАСТАВНО – НАУЧНИОТ

КОЛЕГИУМ НА ИНСТИТУТОТ ЗА ФИЗИКА,

 

 

                                                                                      Проф. д-р Оливер Зајков

 

 

Институт за биологија


 

Врз основа на член 32-а и 32б од Правилникот  за внатрешните односи и работењето на  Природно-математичкиот факултет во состав на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје и член 18 и член 19 од Правилникот за условите, критериумите и правилата за запишување и студирање на прв и втор циклус универзитетски студии, Наставно-научниот колегиум за втор циклус студии на Институтот за биологија при Природно-матема­тич­киот факултет во Скопје, постапувајќи по Конкурсот за запишу­вање студенти на втор циклус студии на студиските програми на Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје, во учебната 2019/2020 година, на состанокот одржан на 25.10.2019 годи­на, донесе

  

О  Д  Л  У  К  А

 

I Се одобрува запишување на втор циклус студии на Институтот за биологија при Природно-математичкиот факултет во Скопје, во учебната 2019/2020 год. на следниве прија­­­­ве­ни кандидати и тоа: 

Биохемија и физиологија

 

            1. Валмира Шабани                    8,8

                       

            Молекуларна биологија со генетика-Модул по Генетика

1.     Ивона Рашковска                 8,56

Екологија и биосистематика- Модул по Екологија

 

1. Марија Тренчева                    9,69

 

II На втор циклус студии не се примаат следниве кан­ди­дати:

 

            1. Ивона Главинческа                 67% (просек под 8,00)

            2. Александар Дренковски          7,46 (просек под 8,00 – Економски факултет)

                            

Според критериумите наведени во Елаборатот за втор циклус студии на Институтот за биологија на студиите од вториот циклус на Институтот за биологија може да се запише лице со завршен прв циклус студии (со минимум 240) кредити, односно со завршени четиригодишни додипломски студии (VIA) на признати високобразовни установи во РМ, согласно позитивните законски прописи, или со нострифицирана диплома на територија на РМ доколку е издадена од Универзитет надвор од земјата.

Право на запишување имаат само кандидати кои го завршиле првиот циклус студии со среден успех над 8,00. Кандидатите со просек под 8,00 можат да се запишат на втор циклус на студии по биологија само доколку имаат објавено минимум два (2) научни труда од соодветната област, објавени во научно списание во кое трудовите подлежат на рецензија, за што одлучува Стручниот совет на Институтот за биологија на предлог на Наставно-научниот колегиум на студиската програма.

 

III  Кандидатите кои не се примени имаат право на приговор за исправноста на постапката за селекција што го доставуваат до наставно-научниот колегиум во рок од 24 часа од објавување на резултатите.

 

IV Кандидатите кои не доставиле при пријавувањето соодветен превод и оригинал документи, како и кандидатите кои се запишуваат со соодветен услов, да се известат од Службата за студентски прашања, истите да ги приложат при запишу­ва­њето, во спротивно, нема да бидат запиша­ни.

           

            V За реализација на оваа одлука се задолжува Служ­бата за сту­дентски прашања на Факултетот.

    

 VI Одлуката стапува во сила со донесувањето.

  О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е

             Наставно-научниот колегиум на втор циклус студии Институтот за биологија при Факултетот, соглас­но Конкурсот за запишување студенти на втор циклус студии на студиските програми на Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје, во учебната 2019/2020 година, на состанокот одржан на 25.10.2019 годи­на, ги разгледа пријавите за запишување и донесе одлука ка­ко во диспо­зи­тивот.

 

РАКОВОДИТЕЛ  НА НАСТАВНО – НАУЧНИОТ

КОЛЕГИУМ НА ИНСТИТУТОТ ЗА БИОЛОГИЈА­

 

                                                                               

Проф. д-р Соња Гаџовска Симиќ

 

____________________________

Journal Content

Ви препорачуваме, уписите да ги направите во периодот од 8,30 до 10,30 часот, за да се избегнат гужвите на шалтер.

Соопштение   за заверување  на зимскиот семестар  и запишување на летниот семестар  во учебната 2018/2019 година за студентите на  

ВТОР ЦИКЛУС СТУДИИ

            се  известуваат  студентите на ВТОР циклус студии, на Природно-математичкиот факултет во Скопје, дека заверување  на зимскиот семестар  и запишување на летниот семестар во уч.2018/2019 г. година ќе се одвива од  11.02.2019 до 22.02.2019 година.

Студентите запишани во првиот уписен рок во уч.2018/2019 година, треба да ги приложат следниве  документи:

-образец за заверување  на зимскиот семестар со 50,00 ден. административна такса

-образец за  запишување на летниот семестар со 50,00 ден. административна такса *

* начинот на плаќање е објавен на веб страницата на ПМФ.

- уплатница во износ на школарината  за упис на семестар согласно Конкурсот и соодветната студиска програма, уплатена на НА ОБРАЗЕЦ ПП50:

 - назив и седиште на примач                                           ПМФ – Скопје

- банка на примач                                                            НБРМ                        

- трансакциска сметка                                                     100000000063095

 - сметка на буџетски корисник на ПМФ                            1600110804 788 19

- приходна шифра  програма  начин                                  723012 - 41 – 2

- цел на дознака    (упис на  летен семестар на ВТОР циклус студии по _____ (да се наведе програмата) во уч.2018/201г.)

II Студентите запишани во вториот уписен рок во уч.2017/2018 година, треба да ги приложат следниве  документи:

-образец за заверување  на вториот  семестар со 50,00 ден. административна такса*

* начинот на плаќање е објавен на веб страницата на ПМФ.

 

III Студентите запишани во првиот уписен рок во уч.2017/2018 година, треба да ги приложат следниве  документи:

·образец за  запишување на зимскиот семестар (2 семестар-повторно) со 50,00 ден. административна такса *

* начинот на плаќање е објавен на веб страницата на ПМФ.

 

IV Студентите запишани во учебните години: уч.2016/2017, 2015/2016, 2014/2015 , треба да ги приложат следниве  документи:

·образец за  запишување на летниот семестар (летен семестар-повторно) со 50,00 ден. административна такса *

* начинот на плаќање е објавен на веб страницата на ПМФ.

- уплатница за административен повторен упис, уплатена на на ОБРАЗЕЦ ПП50:

- назив и седиште на примач                                           ПМФ – Скопје

- банка на примач                                                            НБРМ                        

- трансакциска сметка                                                   100000000063095

 - сметка на буџетски корисник на ПМФ                         1600110804 788 19

- приходна шифра  програма  начин                              723012 - 41 – 2

износ                                                                          2000,00

- цел на дознака     (надомест за административен повторен упис  на семестар на ВТОР циклус студии по _____ (да се наведе програмата)   во уч.2018/201г.)

V Студентите запишани во учебните години: уч.2010/2011, 2011/2012, 2012/2013 и 2013/2014 , треба да ги продолжат студиите со премин на новите студиски програми, согласно Одлуката на ННС на ПМФ, број.02-2704/1 од 24.12.2017 година, поднесувајќи барање за премин на студиите (се подигнува во Одделението за студентски прашаша при ПМФ).

VI Напомена за студентите на студиите по форензика

Согласно Одлуката на ННС на ПМФ, број.02-2704/1 од 24.12.2017 година, , како и одлуката за дополнување на ова Одлука, под број.02-104/6 од 03.07.2018 година, на  студентите запишани на студиите по форензика, им се одредува краен рок на магистрирање, заклучно со 30.09.2019 година.

VII Напомена за студентите на студиите по наставна географија

Согласно Одлуката на ННС на ПМФ, број.02-2704/1 од 24.12.2017 година,  како и одлуката за дополнување на ова Одлука, под број.02-2231/2 од 22.11.2018 година

„Студентите запишани на последипломски т.е втор циклус студии на студиската програма по наставна географија, а кои до сега ги немаат положено сите предмети и немаат одбрането магистерска работа, се должни да магистрираат заклучно со 30.09.2020 година, со оглед дека оваа студиска програма не е реакредитирана и не постои соодветна или сродна студиска програма на Факултетот, на која можат да преминат“.

Овие Одлуки се иобјавени на огласната табла и на веб страницава подоле.

25.01.2019 година.

 

Одлука

 

Врз основа на член 110, став 1, точка 21 од Законот за високото образование („Службен весник на Република Македонија“ бр. 82/2018), Наставно-научниот совет на Природно-матема­тичкиот фа­култет - Скопје, постапувајќи по пред­логот од Инсти­тутот за географија при Фа­кул­те­тот, бр. 02-2231/1 од 22.11.2018 година, на седни­­цата одр­жа­­на на 29.11.2018 год., до­несе

 

О Д Л У К А

 

 

1. Се дополнува одлуката бр. 02-2704/1 од 24.12.2017 година и тоа:

- „Студентите запишани на последипломски т.е втор циклус студии на студиската програма по наставна географија, а кои до сега ги немаат положено сите предмети и немаат одбрането магистерска работа, се должни да магистрираат заклучно со 30.09.2020 година, со оглед дека оваа студиска програма не е реакредитирана и не постои соодветна или сродна студиска програма на Факултетот, на која можат да преминат“.

 

1.    Во се друго одлуката останува иста.

 

3. Одлуката стапува на сила со денот на нејзиното донесување.

 

О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е

 

Наставно-научниот совет на Природно-математичкиот факултет во Скоп­је, врз основа на член 110, став 1, точка 21 од Законот за високото образование („Службен весник на Република Македонија“ бр. 82/2018), врз основа на поднесени барања, а во интерес на студентите, на седни­­цата одр­жа­­на на 29.11.2018 год., до­несе одлу­ка како во диспо­­зи­ти­вот.

 

   Д Е К А Н,

 

Проф. д-р Ицко Ѓоргоски

 

 

Journal Content

Врз основа на член 110, став 1, точка 21 од Законот за високото образование („Службен весник на Република Македонија“ бр. 82/2018), Наставно-научниот совет на Природно-матема­тичкиот фа­култет - Скопје, постапувајќи по пред­логот од Инсти­тутот за физика при Фа­кул­те­тот, бр. 02-181/3 од 29.03.2019 година, на седни­­цата одр­жа­­на на 16.05.2019 год., до­несе

 О Д Л У К А

 

1. Се дополнува одлуката бр. 02-2704/1 од 24.12.2017 година и се менува став 2 од одлуката бр. 02-104/6 од 03.07.2018 година и тоа:

- „Студентите запишани на последипломски студии на студиската програма по форензика, а кои до сега ги немаат положено сите предмети и немаат одбрането магистерска работа, се должни да магистрираат заклучно со 31.03.2020 година.

2. Во се друго одлуката останува иста.

3. Одлуката стапува на сила со денот на нејзиното донесување.

 

 О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е

 Наставно-научниот совет на Природно-математичкиот факултет во Скоп­је, врз основа на член 110, став 1, точка 21 од Законот за високото образование („Службен весник на Република Македонија“ бр. 82/2018), постапувајќи по пред­логот од Инсти­тутот за физика при Фа­кул­те­тот, бр. 02-181/3 од 29.03.2019 година, врз основа на поднесено барање од студенти, земајќи ги причините наведени во барањето како оправдани,  а со оглед на тоа дека студиската програма по форензика не е реакре­ди­­тирана и не постои соодветна или сродна студиска програма на Факултетот, на која можат да преминат, на седни­­цата одр­жа­­на на 16.05.2019 год, до­несе одлу­ка како во диспо­­зи­ти­вот.

   Д Е К А Н,

   Проф. д-р Ицко Ѓоргоски

 

 

 

Journal Content

Соопштение   за запишување на зимскиот семестар  во учебната 2018/2019 година за студентите на  ВТОР ЦИКЛУС СТУДИИ

            се  известуваат  студентите на ВТОР циклус студии, на Природно-математичкиот факултет во Скопје, дека запишувањето на зимскиот семестар од уч.2018/2019 г. година ќе се одвива од  20.09.2018 до 28.09.2018 година.

I Студентите запишани во вториот уписен рок во уч.2017/2018 година, треба да ги приложат следниве  документи:

·образец за  запишување на зимскиот семестар со 50,00 ден. административна такса *

* начинот на плаќање е објавен на веб страницата на ПМФ.

- уплатница во износ на школарината  за упис на семестар согласно Конкурсот и соодветната студиска програма, уплатена на НА ОБРАЗЕЦ ПП50:

 

- назив и седиште на примач                                             ПМФ – Скопје

- банка на примач                                                            НБРМ                        

- трансакциска сметка                                                     100000000063095

 - сметка на буџетски корисник на ПМФ                             1600110804 788 19

- приходна шифра  програма  начин                                   723012 - 41 – 2

- цел на дознака                             (упис на  зимски семестар на ВТОР циклус студии по ___ во уч.2018/2019 г.)

II Студентите запишани во првиот уписен рок во уч.2017/2018 година, треба да ги приложат следниве  документи:

·образец за  запишување на зимскиот семестар (2 семестар-повторно) со 50,00 ден. административна такса *

* начинот на плаќање е објавен на веб страницата на ПМФ.

III Студентите запишани во учебните години: уч.2016/2017, 2015/2016, 2014/2015 , треба да ги приложат следниве  документи:

·образец за  запишување на зимскиот семестар (зимски семестар-повторно) со 50,00 ден. административна такса *

* начинот на плаќање е објавен на веб страницата на ПМФ.

- уплатница за административен повторен упис, уплатена на на ОБРАЗЕЦ ПП50:

- назив и седиште на примач                                         ПМФ – Скопје

- банка на примач                                                            НБРМ                        

- трансакциска сметка                                                   100000000063095

 - сметка на буџетски корисник на ПМФ                         1600110804 788 19

- приходна шифра  програма  начин                              723012 - 41 – 2

- износ                                                                          2000,00

- цел на дознака           (надомест за административен повторен упис  на семестар на ВТОР циклус студии по ___ во уч.2018/2019 г.)

III Студентите запишани во учебните години: уч.2010/2011, 2011/2012, 2013/2014 , треба да ги продолжат студиите со премин на новите студиски програми, согласно Одлуката на ННС на ПМФ, број.02-2704/1 од 24.12.2017 година, поднесувајќи барање за премин на студиите (се подигнува во Одделението за студентски прашаша при ПМФ).

IV Напомена за студентите на студиите по форензика

Согласно Одлуката на ННС на ПМФ, број.02-2704/1 од 24.12.2017 година, , како и одлуката за дополнување на ова Одлука, под број.02-104/6 од 03.07.2018 година, на  студентите запишани на студиите по форензика, им се одредува краен рок на магистрирање, заклучно со 30.09.2019 година.

Овие Одлуки се иобјавени на огласната табла и на веб страницава подоле.

17.09.2018 година.

 _______________________________________________________________

 

Врз основа на член 55, став 1, точка 23 од Правилникот за внатреш­ните одно­си и работењето на Природно-ма­тема­тичкиот факултет во состав на Универзите­тот „Св. Кирил и Методиј" во Скопје, а во врска со член 224 од Статутот на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, Наставно-научниот совет на Природно-матема­тичкиот фа­култет - Скопје, на седни­­цата одр­жа­­на на 30.11.2017 год., до­несе

 О Д Л У К А

 

1. Студентите запишани, во учебните 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013 и 2013/2014 година, на втор циклус студии на сите студиски про­грами на Факултетот, студиите да ги продолжат со премин на новите студиски програми.

2. Деканатската управа при Факултетот да ги утврди финансиските услови, за продолжување на студиите.

3. Одлуката стапува на сила со денот на нејзиното донесување.

 О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е

 Наставно-научниот совет на Природно-математичкиот факултет во Скоп­је, врз основа на член 55, став 1, точка 23 од Правилникот за внатреш­ните односи и работе­ње­то на Природно-ма­тема­тичкиот факултет во состав на Универзите­тот „Св. Кирил и Методиј" во Скопје, а во врска со член 224 од Статутот на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, на седни­­цата одр­жа­­на на 30.11.2017 год., до­несе одлу­ка како во диспо­­зи­ти­вот.

 

   Д Е К А Н,

 

                                                                                                Проф. д-р Ицко Ѓоргоски

____________________________________________________________________________________________

 

Врз основа на член 55, став 1, точка 23 од Правилникот за внатреш­ните одно­си и работењето на Природно-ма­тема­тичкиот факултет во состав на Универзите­тот „Св. Кирил и Методиј" во Скопје, Наставно-научниот совет на Природно-матема­тичкиот фа­култет - Скопје, на седни­­цата одр­жа­­на на 07.06.2018 год., до­несе

О Д Л У К А

1. Се дополнува одлуката бр. 02-2704/1 од 24.12.2017 година и тоа:

- „Студентите запишани на последипломски студии на студиската програма по форензика, а кои до сега ги немаат положено сите предмети и немаат одбрането магистерска работа, се должни да магистрираат заклучно со 30.09.2019 година, со оглед дека оваа студиска програма не е реакредитирана и не постои соодветна или сродна студиска програма на Факултетот, на која можат да преминат“.

2. Во се друго одлуката останува иста.

3. Одлуката стапува на сила со денот на нејзиното донесување.

 О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е

 Наставно-научниот совет на Природно-математичкиот факултет во Скоп­је, врз основа на член 55, став 1, точка 23 од Правилникот за внатреш­ните односи и работе­ње­то на Природно-ма­тема­тичкиот факултет во состав на Универзите­тот „Св. Кирил и Методиј" во Скопје, на седни­­цата одр­жа­­на на 07.06.2018 год., до­несе одлу­ка како во диспо­­зи­ти­вот.

   Д Е К А Н,

 Проф. д-р Ицко Ѓоргоски

 

______________________________________________________________________________________________________________

 

ВАЖНО !!! Одлука за РОКОВИ ЗА МАГИСТРИРАЊЕ на студентите запишани по старо на последипломски студии

Врз основа на член 224 од Статутот на Универзите­тот „Св. Кирил и Методиј" во Скопје и член 55, став 1, точка 23 од Правилникот за внатреш­ните одно­си и работењето на Природно-ма­тема­тичкиот факултет во состав на Универзите­тот „Св. Кирил и Методиј" во Скопје, Наставно-научниот совет на Природно-матема­тичкиот фа­култет - Скопје, на седни­­цата одр­жа­­на на 24.11.2016 год., до­несе

О Д Л У К А

 

1. Се задолжуваат студентите запишани на последипломски студии заклучно со учебната 2009/2010 година, т.е сите студенти запишани по старите студиски програми со време траење од четири семестри, а кои до сега ги немаат положено сите предмети и немаат пријавено и одобрено магистерска работа, да магистрираат заклучно со 14.09.2017 година.

2. По истекот на овој рок студентите од став 1 на оваа одлука, можат да про­дол­жат да студираат по новите студиски програми со префрлување.

3. За положените предмети ќе се направи еквиваленција со соодветните предмети од новите студиски програми.

4. Студентите можат и пред истекот на овој рок да се префрлат по новите студиски програми со изјава дадена во Службата за студентски прашања при Факултетот.

5. Студентите од точка 1 на оваа одлука на кои веќе им е одобрена тема за изработка на магистерски труд, доколку не се стекнат со научен степен – магистер на науки, до 14.09.2017 година, исто така се должни да се префрлат по новите студиски програми.

6. Деканатската управа при Факултетот согласно наведеното да донесе одлука со која ќе се регулираат финансиските обврски.

7. Одлуката стапува на сила со денот на нејзиното донесување.

 О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е

 Наставно-научниот совет на Природно-математичкиот факултет во Скоп­је, врз основа на член 224 од Статутот на Универзите­тот „Св. Кирил и Методиј" во Скопје и член 55, став 1, точка 23 од Правилникот за внатреш­ните односи и работе­ње­то на Природно-ма­тема­тичкиот факултет во состав на Универзите­тот „Св. Кирил и Методиј" во Скопје, на седни­­цата одр­жа­­на на 24.11.2016 год., до­несе одлу­ка како во диспо­­зи­ти­вот.

   Д Е К А Н,

                                                                     Проф. д-р Ицко Ѓоргоски

Раководители на Наставно-научни колегиуми – комисии на втор циклус студии на Природно-математички факултет

Раководители на Наставно-научните колегиуми – комисии на втор циклус студии  во уч.2014/2015 година на Природно-математички факултет,

на Институтите за:

 Институт/студиска програма

раководител

e-mail

телефон

БИОЛОГИЈА

биохемиско-физиолошка,

еколошко-таксономска насока (модули: наставен, еколошки, таксономски),

 молекуларна биологија

 

 

 

Проф. д-р Соња Гаџова Симиќ

 

 

 

sonjag@pmf.ukim.mk

 

 

 

02/3249-834

 

ГЕОГРАФИЈА- туризам

 

Проф. д-р Никола Панов

npanov@pmf.ukim.mk

02/3249-708

ЕТНОЛОГИЈА И АНТРОПОЛОГИЈА

Проф. д-р Љупчо Ристески

risteski@pmf.ukim.mk

02/216-630; 3216-631

   МАТЕМАТИКА

математички науки и примена

 

Проф. д-р Марија Оровчанец

 

marija@pmf.ukim.mk

 

02/3249-813

математичко образование за основно и средно училиште

 

Проф. д-р Билјана Крстевска

 

biljanak@pmf.ukim.mk

 

02/3249-665

нумеричка оптимизација и апроксимации

 

Проф. д-р Ирена Стојковска

 

irenatra@pmf.ukim.mk

 

02/3249-657

математичка статистика, актуарство и математичко моделирање во

економија

 

 

Проф. д-р Весна Манова Ераковиќ

 

 

vesname@pmf.ukim.mk

 

 

02/3249-650

ХЕМИЈА

наставна хемија,

применета хемија,

аналитичка биохемија

 

Проф. д-р Љупчо Пејов

 

ljupcop@pmf.ukim.mk

 

02/3249-908

Документи за пријава на магистерски труд

Документи за пријава на магистерски труд

 

 1.Пријава

 2. Куса биографија

 3. Диплома за завршен прв циклус студии

 (за кандидатите кои дипломирале на други факултети, дипломата задолжително да биде заверена на нотар)

 4. Образложение на темата

 (наслов на темата, образложение за научната  и струч­на­та оправданост на темата, план за работа и преглед на литературата)

 5. Потврда од Службата за студентски праша­ња на ПМФ дека кандидатот ги положил сите испи­ти и ги подмирил обврските кон факул­те­тот, од последипломските - магистерските т.е втор циклус студии (кандида­тот со индексот да дојде во служба­та, најмалку 7 дена пред поднесување на пријавата).

  6. Список на стручни или научни трудови  (доколку кандидатите имаат)

 Важна напомена:  документите се доставуваат во 5 (пет) приме­роци за кандидатите на Институтот за    географија и Институтот за биологија, а за кандидатите на другите Институти при Природно-математичкиот  факултет  во 2 (два) примероци, во  Архивата на факултетот.