Navigation
 
Заверка на зимски и упис на летен семестар за ВТОР циклус студии во уч.202/2021 г

Соопштение   за заверување  на зимскиот семестар  и запишување на летниот семестар  во учебната 2020/2021 година за студентите на  

ВТОР ЦИКЛУС СТУДИИ

            се  известуваат  студентите на ВТОР циклус студии, на Природно-математичкиот факултет во Скопје, дека заверување  на зимскиот семестар  и запишување на летниот семестар во уч.2020/2021 г. година ќе се одвива од  22.02.2021 до 26.02.2021 година.

Студентите запишани во првиот уписен рок во уч.2020/2021 година, треба да ги приложат следниве  документи:

-образец за заверување на зимскиот семестар во уч.2020/2021 г.,

-образец за  запишување на летниот семестар во уч.2020/2021 г.

- уплатница во износ на школарината  за упис на семестар согласно Конкурсот и соодветната студиска програма уплатена на НА ОБРАЗЕЦ ПП50:

 - назив и седиште на примач                                           ПМФ – Скопје

- банка на примач                                                            НБРМ                        

- трансакциска сметка                                                     100000000063095

 - сметка на буџетски корисник на ПМФ                            1600110804 788 19

- приходна шифра  програма  начин                                  723012 - 41 – 2

- цел на дознака    (упис на  летен семестар на ВТОР циклус студии по _(да се наведе Институтот) во уч.2020/20221 г.)

II Студентите запишани   во уч.2019/2020 година, не запишуваат летен семестар (доколу во октомври 2020 уредно им е запишана учебната 2020/2021 година (2 повторно), доколку не е, треба заедно со образецот за запишување на семестар да се поднесе барање за задоцнето запишување. За оваа учебна година не се уплаќаат средства.

III Студентите запишани  во уч.2018/2019 година, треба да ги приложат следниве  документи:

·образец за  запишување на летниот семестар (семестар-повторно)

 уплатница во износ на 2000,00  за упис на летен семестар повторно на  ОБРАЗЕЦ ПП50:

- назив и седиште на примач                                           ПМФ – Скопје

- банка на примач                                                            НБРМ                        

- трансакциска сметка                                                     100000000063095

 - сметка на буџетски корисник на ПМФ                            1600110804 788 19

- приходна шифра  програма  начин                                  723012 - 41 – 2

- цел на дознака    (упис на  летен семестар на ВТОР циклус студии по ___ (да се наведе Институтот) во уч.2020/20221 г.)

05.02.2021 г                                                                              Од Деканатот,

 

 

 

Раководители на Наставно-научните колегиуми на втор циклус студии  на Природно-математички факултет

 

 

Институт/студиска програма

раководител

електронска адреса

БИОЛОГИЈА, студиски програми:

Едукација во наставата по биологија, , биохемија и физиологија,  екологија и биосистематика (модули, екологија, биосистематика), молекуларна биологија и генетика (модули: молекуларна биологија, генетика), биологија-микробиологија, форензичка биологија

 

Проф. д-р Оливер Тушевски

 

 oliver.tusevski@pmf.ukim.mk

ГЕОГРАФИЈА- туризам

 

Проф. д-р Дејан Илиев

d.iliev@hotmail.com

ГЕОГРАФИЈА- картографија и ГИС

 

Проф. д-р Горин Свемир

svemir@pmf.ukim.mk

ГЕОГРАФИЈА- демографија

 

Проф. д-р Марија Љакоска

marija.ljakoska@pmf.ukim.mk

ljakoska.marija@yahoo.com

ЕТНОЛОГИЈА И АНТРОПОЛОГИЈА

Проф. д-р Љупчо Ристески

risteski@pmf.ukim.mk

   МАТЕМАТИКА

математички науки и примена

 

Проф. д-р Марија Оровчанец

 

marija@pmf.ukim.mk

математичко образование за основно и средно училиште

 Проф. д-р Билјана Крстевска

biljanak@pmf.ukim.mk

нумеричка оптимизација и апроксимации

 Проф. д-р Ирена Стојковска

irenatra@pmf.ukim.mk

математичка статистика, актуарство и математичко моделирање во

економија

 

Проф. д-р Весна Манова Ераковиќ

 

 vesname@pmf.ukim.mk

ХЕМИЈА

наставна хемија, применета хемија, применета хемија -аналитичка биохемија

 

Проф. д-р Наташа Ристовска

 

natasa@pmf.ukim.mk

ФИЗИКА (сите студиски програми)                                        Проф. д-р Атанас  Танушевски                 atanas@pmf.ukim.mk

Journal Content

СПИСОЦИ НА ПРИМЕНИ НА КАНДИДАТИ НА ВТОРИОТ УПИСЕН РОК НА ВТОР ЦИКЛУС СТУДИИ ВО УЧ.2020/2021 ГОДИНА, СООПШТЕНИЕТО ЗА ПОТРЕБНИТЕ ДОКУМЕНТИ ЗА УПИС, СЛЕДУВА ПОДОЛЕ НА СТРАНИЦАВА

Сите примени студенти ќе бидат информирани електронски, за потребните документи за упис

 

  I Се одобрува запишување на втор циклус студии на Институтот за географија при Природно-математичкиот факултет во Скопје, и тоа:

студиска програма – географија

 

1. Аделина Качику Диздаревиќ

 II Се одобрува запишување на втор циклус студии на Институтот за хемија при Природно-математичкиот факултет во Скопје, и тоа:

 студиска програма -  применета хемија

 

1.Викторија Петровска

студиска програма -  применета хемија-аналитичка хемија

1. Маринела Цветаноска

2. Медина Јонузи

 1III  Се одобрува запишување на втор циклус студии на Институтот за биологија при Природно-математичкиот факултет во Скопје, и тоа:

  Студиска програма - МОЛЕКУЛАРНА БИОЛОГИЈА СО ГЕНЕТИКА

Модул- молекуларна биологија

 1.Симона Јаковчевска

2. Наталија Јовановска

 Студиска програма - БИОХЕМИЈА И ФИЗИОЛОГИЈА

1. Радослав Стојчевски

2. Љупчо Крстаноски

3. Фросина Спасовска

IV  Се одобрува запишување на втор циклус студии на Институтот за математика при Природно-математичкиот факултет во Скопје, и тоа:

 Студиска програма - математички  науки и примени

1. Шпенд Шабани

Студентот дополнително треба да ги положи дифренцијалните испити: Општа топологија, Алгебра 2 и Математичка анализа 3

IV  На Втор циклус студии на Институтот за физика при Природно-математичкиот факултет во Скопје, не се прима следниов кандидат:

1. Атанасоски Давид, од причини што не ги исполнува општите услови.

 

Соопштение за новите студенти на втор циклус студии во уч.2019/2020 година

Соопштение за потребни документи и рокови, за  примените кандидати на вториот уписен рок на  втор циклус во уч.2020/2021 година

            Согласно, Одлуката од Наставно-научниот колегиум на Институтот за ___________,

Ве информираме, дека сте примени на втор циклус студии   на Природно-математичкиот факултет во уч.2020/2021 година.

Список на примени кандидати, подоле под Соопштениево.

Рокот за запишување на примените кандидати ќе се одвива на 03-05.03.2021 година од 11.30 до 12.30 часот

Согласно Одлуката за воспоставување на ПРОТОКОЛ за начинот на одржување на лабораториски вежби, консултации, колоквиуми и испити со физичко присуство на студентите согласно со мерките на надлежните органи за спречување на внесување и ширење на коронавирусот CoVid-19, Одделението за студентски прашања, почитувајќи ги здравствените критериуми, за престојните активности врзани со уписот на новопримените студенти, одвои дел од  шалтерот за работа со студентите од  втор циклус студии (од левата страна).

 Потребно е во Службата за студентски прашања  да се достават следниве документи и уплатници:

- еден образец за запишување на зимскиот семестар, образец А3

- статистички прашалник – образец ВОИ.80А (истиот ќе го добиете на маил или може да го подигнете во  Службата за студентски прашања)

- индекс

- две фотографии (3,5*4,5);

- сите документи кои се наведени во конкурсот за пријавување (тие што се скеинираа) оргинали или заверени на нотар

-извод од матична книга на родени (за странските државјани плус заверен извод од родени и фотокопија од лична карта/пасош)

- студентите кои аплицирале  со истата електронска адреса од прв циклус, треба да достават нова електронска адреса.

Износот за школарина, треба да се уплати согласно Конкурсот и согласно цената за студирање по семестар за соодветните студиски програми.

- уплатница за уплатена школарина за зимскиот семестар, на образец ПП50, во износ од ___ЕУР по семестар, за студентите запишани на втор  циклус студии на ____, насока___.

 Школарината од ___ЕУР треба да се уплати во денарска противредност,  согласно средниот курс во денари на НБРМ на денот на уплата

Институт                                                          Школарина за еден семестар:

БИОЛОГИЈА  (сите насоки)                                                       750ЕУР

Институт за ХЕМИЈА   (сите насоки)                                           500ЕУР

Институт за ГЕОГРАФИЈА   (сите насоки)                                     500ЕУР

образец  ПП50:

  назив на примачот:                                         ПМФ-Скопје

  банка на примачот:                                        НБРМ

  трансакциска сметка:                           100000000063095

  сметка на Буџетски корисник:              1600110804 788 19

  приходна шифра и програма:               723012-41-2

  во цел на дознака задолжително да се напише:   Институт за __________, за упис на  семестар втор циклус студии за учеб­ната 2020/2021 год.

 Доколку кандидатите не дојдат во утврдените рокови, го губат правото на упис.

 Одделение за Студентски прашања при ПМФ

Journal Content

Во согласност со член 149 од Законот за високото образование (Сл. Весник на РМ бр. 82 од 08.05.2018), чл. 208, Уредбата со законска сила за примена на Законот за високото образование за време на вонредна состојба ( Сл. весник на РСМ 76, 24.3.2020), Уредбата со законска сила за изменување и дополнување на Уредбата со законска сила за примена на Законот за високото образование за време на вонредна состојба ( Сл. весник на РСМ 116, 5.5.2020), став 1, алинеја 2 од Статутот на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ (Универзитетски гласник, бр. 425 од 28.6.2019), Одлуката на Ректорската управа на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје,  бр. 02-271/3 , донесена на 246. седница одржана на 20.2.2020 година, Одлуката на Ректорската управа на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје,  бр. 02 – 523/4, на 249. седница, одржана на 19.5.2020 година и Одлуката на Владата на Република Северна Македонија за давање согласност на конкурсите за запишување  на студии од втор циклус на јавните високообразовни установи бр. 44-6079/1 од 19.6.2020 г., (Сл. весник бр. 166 од 20.6.2020), Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје објавува

 

ИЗВАДОК ОД  К О Н К У Р СОТ

за запишување студенти на втор циклус студии на студиските програми на Природно-математичкиот факултет

Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје во учебната 2020/2021година

 

               I.        Број на студенти 

На Природно-математичкиот факултет, на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, на втор циклус студии во учебната 2020/2021година може да се запишат следниов број студенти: 

 

СТУДИСКИ ПРОГРАМИ

број на студенти

траење во семестри

цена на

студирање 

(во евра)

 

                    Природно-математички факултет    („Архимедова“ бр. 3)

 

405

2 

1500/2000

биологија[1]

 

120

2

2000

едукација во наставата по биологија

 

20

 

 

екологија и биосистематика

-модул: екологија

-модул: биосистематика

 

20

10

10

 

 

биохемија и физиологија

 

20

 

 

молекуларна биологија и генетика

-модул: молекуларна биологија

 

 20

 10

 

 

-модул: генетика

10

 

 

биологија – микробиологија

20

 

 

форензичка биологија

20

 

 

географија

25

 2

1500

картографија и географски информациски системи

10

2

1500

географија

10

 

 

демографија 

5

 

 

туризам

10

2

1500

Туризам 

10

4

2200

етнологија и антропологија

30

2

1500

математика

100

2

1500

математички науки и примени

25

 

 

математичко образование во основно и средно училиште

25

 

 

применета математика – математичко моделирање и оптимизација

25

 

 

Применета математика – математичка статистика, актуарство и математичко моделирање во економија

25

 

 

физика

60

2

1500

сончева енергија

5

 

 

физика на компјутерски хардвер

5

 

 

теориска физика

10

 

 

применета физика

10

 

 

метеорологија

5

 

 

методика на наставата по физика

10

 

 

медицинска физика

5

 

 

геофизика

5

 

 

астрономија и астрофизика

5

 

 

хемија[2]

50

2

1500

наставна хемија

10

 

 

применета хемија

20

 

 

аналитичка биохемија 

20

 

 

 

[1]               Право на запишување на студиските програми по биологија имаат само кандидати кои покрај другите услови утврдени со Конкурсот и студиските програми, го завршиле првиот циклус со среден успех над 8,00. Кандидатите со просек под 8,00 можат да се запишат на овие студиски програми доколку имаат објавено минимум два научни труда од соодветната област, објавени во научно списание во кое трудовите подлежат на рецензија, за што одлучува Стручниот совет на Институтот за биологија на предлог на Наставно-научниот колегиум на студиската програма. Се препорачува кандидатите да имаат и препорака од потенцијалниот ментор за темата која планираат да ја работат.

 

2 Право на запишување на студиските програми по хемија имаат само кандидати кои покрај другите услови утврдени со Конкурсот и студиските програми, го завршиле првиот циклус со среден успех над 7,00.

 

               II.           Право на конкурирање

 

Право на конкурирање имаат кандидати што ги исполнуваат следниве општи услови:

 да завршиле прв циклус студии на соодветни или сродни студии и кои исполнуваат други услови предвидени со студиските програми за организирање втор циклус студии на соодветниот факултет, односно научен институт.

 

 

               III.            Документи за пријавување и запишување 

 

Пред пријавувањето во роковите утврдени со Конкурсот, секој заинтересиран кандидат треба да се регистрира на www.upisi.ukim.mk и да ја пополни електронската пријава од iKnow-системот. 

 

Бројот којшто кандидатот автоматски го добил од системот за електронското пријавување треба да се внесе и во пријавата што се поднесува при пријавувањето за запишување. 

 

Пријавувањето на кандидатите се врши електронски, со испраќање на електронска пошта (e-mail) на една од електронските адреси кои факултетите ќе ги објават за пријавување на кандидатите. 

 

Во предмет (Subjekt) на електронската пошта, кандидатите го наведуваат бројот што автоматски им го генерирал системот за електронско пријавување. 

 

Во прилог на приjавата, треба да се прикачат (во Attach File) скенирани следниве документи:

 

§       пријавен лист за запишување; 

§       електронска пријава (од www.upisi.ukim.mk); 

§       оригинален документ за завршен прв циклус студии (диплома или уверение);             куса биографија (CV); 

§       потврда за активно познавање странски јазик; 

§       потврда за уплатена административната такса во износ од 50,00 денари

(Образец ПП 50: Назив на примачот: Трезорска сметка-Скопје; Банка на примачот: НБРСМ; 

Тансакциска сметка 100-0000000-630-95; Уплатна сметка 840-ХХХ-03161; Конто 722313 00)

§       препораки од наставни или научни работници (доколку има такви); 

§       список на стручни или научни трудови и примерок од нив (доколку кандидатите имаат); 

§       документи за евентуални награди, признанија и други документи.

 

Кандидатите задолжително ќе добијат автоматска потврда дека електронската пошта е примена и дека пријавата е уредно поднесена.

 

Единиците на своите огласни табли ќе ги објават роковите во кои кандидатите ќе треба да ги поденесат оригиналните документи за пријавување и за запишување

 

При запишувањето, примените кандидати поднесуваат:

§       индекс и пријавни листови  

§       две фотографии (3,5х4,5)

 

                       IV.               Рокови за пријавување и запишување 

 

-         За сите студиски програми

 

Прв рок

Втор рок*

Пријавување на кандидатите

30 септември – 15 октомври

2020

1 февруари – 1 март 2021

Запишување на кандидатите

20-23 октомври 2020

3 - 5 март 2021

  

 

*Втор уписен рок ќе се спроведе на единиците, односно на студиските програми за кои не се пополнети конкурсните квоти и на кои постојат услови за отпочнување и изведување на наставата во летниот семестар.  

По реализацијата на првиот уписен рок, за непополнетите места на единиците, односно студиските програми, Универзитетот, на својата интернет страница, ќе објави број на слободни места за запишување во вториот уписен рок во учебната 2020/2021 година.

 

ЗАБЕЛЕШКИ:

 

§       Во вкупниот износ е вклучена и одбраната на магистерскиот труд.

§       На кандидатите им е дадена можност на факултетите/институтите со поголем број студиски програми, освен за првиот избор на студиската програма за којашто конкурираат, да можат да изберат уште една или повеќе студиски програми, односно да се определат и за втора, трета итн. студиска програма, доколку не успеат да бидат на ранг-листата на примени кандидати на првоизбраната студиска програма.   

§       Детални информации за условите за запишување и студирање на секоја од објавените студиски програми, потребната документација, организацијата и временскиот распоред на студиите, заинтересираните кандидати може да ги добијат на соодветните факултети, односно научни институти - носители на студиските програми. 

***

 

Конкурсот е објавен на интернет-страницата:  http://www.ukim.edu.mк

 http://www.ukim.edu.mk 

 

Journal Content

Ви препорачуваме, уписите да ги направите во периодот од 8,30 до 10,30 часот, за да се избегнат гужвите на шалтер.

Соопштение   за заверување  на зимскиот семестар  и запишување на летниот семестар  во учебната 2018/2019 година за студентите на  

ВТОР ЦИКЛУС СТУДИИ

            се  известуваат  студентите на ВТОР циклус студии, на Природно-математичкиот факултет во Скопје, дека заверување  на зимскиот семестар  и запишување на летниот семестар во уч.2018/2019 г. година ќе се одвива од  11.02.2019 до 22.02.2019 година.

Студентите запишани во првиот уписен рок во уч.2018/2019 година, треба да ги приложат следниве  документи:

-образец за заверување  на зимскиот семестар со 50,00 ден. административна такса

-образец за  запишување на летниот семестар со 50,00 ден. административна такса *

* начинот на плаќање е објавен на веб страницата на ПМФ.

- уплатница во износ на школарината  за упис на семестар согласно Конкурсот и соодветната студиска програма, уплатена на НА ОБРАЗЕЦ ПП50:

 - назив и седиште на примач                                           ПМФ – Скопје

- банка на примач                                                            НБРМ                        

- трансакциска сметка                                                     100000000063095

 - сметка на буџетски корисник на ПМФ                            1600110804 788 19

- приходна шифра  програма  начин                                  723012 - 41 – 2

- цел на дознака    (упис на  летен семестар на ВТОР циклус студии по _____ (да се наведе програмата) во уч.2018/201г.)

II Студентите запишани во вториот уписен рок во уч.2017/2018 година, треба да ги приложат следниве  документи:

-образец за заверување  на вториот  семестар со 50,00 ден. административна такса*

* начинот на плаќање е објавен на веб страницата на ПМФ.

 

III Студентите запишани во првиот уписен рок во уч.2017/2018 година, треба да ги приложат следниве  документи:

·образец за  запишување на зимскиот семестар (2 семестар-повторно) со 50,00 ден. административна такса *

* начинот на плаќање е објавен на веб страницата на ПМФ.

 

IV Студентите запишани во учебните години: уч.2016/2017, 2015/2016, 2014/2015 , треба да ги приложат следниве  документи:

·образец за  запишување на летниот семестар (летен семестар-повторно) со 50,00 ден. административна такса *

* начинот на плаќање е објавен на веб страницата на ПМФ.

- уплатница за административен повторен упис, уплатена на на ОБРАЗЕЦ ПП50:

- назив и седиште на примач                                           ПМФ – Скопје

- банка на примач                                                            НБРМ                        

- трансакциска сметка                                                   100000000063095

 - сметка на буџетски корисник на ПМФ                         1600110804 788 19

- приходна шифра  програма  начин                              723012 - 41 – 2

износ                                                                          2000,00

- цел на дознака     (надомест за административен повторен упис  на семестар на ВТОР циклус студии по _____ (да се наведе програмата)   во уч.2018/201г.)

V Студентите запишани во учебните години: уч.2010/2011, 2011/2012, 2012/2013 и 2013/2014 , треба да ги продолжат студиите со премин на новите студиски програми, согласно Одлуката на ННС на ПМФ, број.02-2704/1 од 24.12.2017 година, поднесувајќи барање за премин на студиите (се подигнува во Одделението за студентски прашаша при ПМФ).

VI Напомена за студентите на студиите по форензика

Согласно Одлуката на ННС на ПМФ, број.02-2704/1 од 24.12.2017 година, , како и одлуката за дополнување на ова Одлука, под број.02-104/6 од 03.07.2018 година, на  студентите запишани на студиите по форензика, им се одредува краен рок на магистрирање, заклучно со 30.09.2019 година.

VII Напомена за студентите на студиите по наставна географија

Согласно Одлуката на ННС на ПМФ, број.02-2704/1 од 24.12.2017 година,  како и одлуката за дополнување на ова Одлука, под број.02-2231/2 од 22.11.2018 година

„Студентите запишани на последипломски т.е втор циклус студии на студиската програма по наставна географија, а кои до сега ги немаат положено сите предмети и немаат одбрането магистерска работа, се должни да магистрираат заклучно со 30.09.2020 година, со оглед дека оваа студиска програма не е реакредитирана и не постои соодветна или сродна студиска програма на Факултетот, на која можат да преминат“.

Овие Одлуки се иобјавени на огласната табла и на веб страницава подоле.

25.01.2019 година.

 

Одлука

 

Врз основа на член 110, став 1, точка 21 од Законот за високото образование („Службен весник на Република Македонија“ бр. 82/2018), Наставно-научниот совет на Природно-матема­тичкиот фа­култет - Скопје, постапувајќи по пред­логот од Инсти­тутот за географија при Фа­кул­те­тот, бр. 02-2231/1 од 22.11.2018 година, на седни­­цата одр­жа­­на на 29.11.2018 год., до­несе

 

О Д Л У К А

 

 

1. Се дополнува одлуката бр. 02-2704/1 од 24.12.2017 година и тоа:

- „Студентите запишани на последипломски т.е втор циклус студии на студиската програма по наставна географија, а кои до сега ги немаат положено сите предмети и немаат одбрането магистерска работа, се должни да магистрираат заклучно со 30.09.2020 година, со оглед дека оваа студиска програма не е реакредитирана и не постои соодветна или сродна студиска програма на Факултетот, на која можат да преминат“.

 

1.    Во се друго одлуката останува иста.

 

3. Одлуката стапува на сила со денот на нејзиното донесување.

 

О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е

 

Наставно-научниот совет на Природно-математичкиот факултет во Скоп­је, врз основа на член 110, став 1, точка 21 од Законот за високото образование („Службен весник на Република Македонија“ бр. 82/2018), врз основа на поднесени барања, а во интерес на студентите, на седни­­цата одр­жа­­на на 29.11.2018 год., до­несе одлу­ка како во диспо­­зи­ти­вот.

 

   Д Е К А Н,

 

Проф. д-р Ицко Ѓоргоски

 

 

Journal Content

Врз основа на член 110, став 1, точка 21 од Законот за високото образование („Службен весник на Република Македонија“ бр. 82/2018), Наставно-научниот совет на Природно-матема­тичкиот фа­култет - Скопје, постапувајќи по пред­логот од Инсти­тутот за физика при Фа­кул­те­тот, бр. 02-181/3 од 29.03.2019 година, на седни­­цата одр­жа­­на на 16.05.2019 год., до­несе

 О Д Л У К А

 

1. Се дополнува одлуката бр. 02-2704/1 од 24.12.2017 година и се менува став 2 од одлуката бр. 02-104/6 од 03.07.2018 година и тоа:

- „Студентите запишани на последипломски студии на студиската програма по форензика, а кои до сега ги немаат положено сите предмети и немаат одбрането магистерска работа, се должни да магистрираат заклучно со 31.03.2020 година.

2. Во се друго одлуката останува иста.

3. Одлуката стапува на сила со денот на нејзиното донесување.

 

 О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е

 Наставно-научниот совет на Природно-математичкиот факултет во Скоп­је, врз основа на член 110, став 1, точка 21 од Законот за високото образование („Службен весник на Република Македонија“ бр. 82/2018), постапувајќи по пред­логот од Инсти­тутот за физика при Фа­кул­те­тот, бр. 02-181/3 од 29.03.2019 година, врз основа на поднесено барање од студенти, земајќи ги причините наведени во барањето како оправдани,  а со оглед на тоа дека студиската програма по форензика не е реакре­ди­­тирана и не постои соодветна или сродна студиска програма на Факултетот, на која можат да преминат, на седни­­цата одр­жа­­на на 16.05.2019 год, до­несе одлу­ка како во диспо­­зи­ти­вот.

   Д Е К А Н,

   Проф. д-р Ицко Ѓоргоски

 

 

 

Journal Content

Соопштение   за запишување на зимскиот семестар  во учебната 2018/2019 година за студентите на  ВТОР ЦИКЛУС СТУДИИ

            се  известуваат  студентите на ВТОР циклус студии, на Природно-математичкиот факултет во Скопје, дека запишувањето на зимскиот семестар од уч.2018/2019 г. година ќе се одвива од  20.09.2018 до 28.09.2018 година.

I Студентите запишани во вториот уписен рок во уч.2017/2018 година, треба да ги приложат следниве  документи:

·образец за  запишување на зимскиот семестар со 50,00 ден. административна такса *

* начинот на плаќање е објавен на веб страницата на ПМФ.

- уплатница во износ на школарината  за упис на семестар согласно Конкурсот и соодветната студиска програма, уплатена на НА ОБРАЗЕЦ ПП50:

 

- назив и седиште на примач                                             ПМФ – Скопје

- банка на примач                                                            НБРМ                        

- трансакциска сметка                                                     100000000063095

 - сметка на буџетски корисник на ПМФ                             1600110804 788 19

- приходна шифра  програма  начин                                   723012 - 41 – 2

- цел на дознака                             (упис на  зимски семестар на ВТОР циклус студии по ___ во уч.2018/2019 г.)

II Студентите запишани во првиот уписен рок во уч.2017/2018 година, треба да ги приложат следниве  документи:

·образец за  запишување на зимскиот семестар (2 семестар-повторно) со 50,00 ден. административна такса *

* начинот на плаќање е објавен на веб страницата на ПМФ.

III Студентите запишани во учебните години: уч.2016/2017, 2015/2016, 2014/2015 , треба да ги приложат следниве  документи:

·образец за  запишување на зимскиот семестар (зимски семестар-повторно) со 50,00 ден. административна такса *

* начинот на плаќање е објавен на веб страницата на ПМФ.

- уплатница за административен повторен упис, уплатена на на ОБРАЗЕЦ ПП50:

- назив и седиште на примач                                         ПМФ – Скопје

- банка на примач                                                            НБРМ                        

- трансакциска сметка                                                   100000000063095

 - сметка на буџетски корисник на ПМФ                         1600110804 788 19

- приходна шифра  програма  начин                              723012 - 41 – 2

- износ                                                                          2000,00

- цел на дознака           (надомест за административен повторен упис  на семестар на ВТОР циклус студии по ___ во уч.2018/2019 г.)

III Студентите запишани во учебните години: уч.2010/2011, 2011/2012, 2013/2014 , треба да ги продолжат студиите со премин на новите студиски програми, согласно Одлуката на ННС на ПМФ, број.02-2704/1 од 24.12.2017 година, поднесувајќи барање за премин на студиите (се подигнува во Одделението за студентски прашаша при ПМФ).

IV Напомена за студентите на студиите по форензика

Согласно Одлуката на ННС на ПМФ, број.02-2704/1 од 24.12.2017 година, , како и одлуката за дополнување на ова Одлука, под број.02-104/6 од 03.07.2018 година, на  студентите запишани на студиите по форензика, им се одредува краен рок на магистрирање, заклучно со 30.09.2019 година.

Овие Одлуки се иобјавени на огласната табла и на веб страницава подоле.

17.09.2018 година.

 _______________________________________________________________

 

Врз основа на член 55, став 1, точка 23 од Правилникот за внатреш­ните одно­си и работењето на Природно-ма­тема­тичкиот факултет во состав на Универзите­тот „Св. Кирил и Методиј" во Скопје, а во врска со член 224 од Статутот на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, Наставно-научниот совет на Природно-матема­тичкиот фа­култет - Скопје, на седни­­цата одр­жа­­на на 30.11.2017 год., до­несе

 О Д Л У К А

 

1. Студентите запишани, во учебните 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013 и 2013/2014 година, на втор циклус студии на сите студиски про­грами на Факултетот, студиите да ги продолжат со премин на новите студиски програми.

2. Деканатската управа при Факултетот да ги утврди финансиските услови, за продолжување на студиите.

3. Одлуката стапува на сила со денот на нејзиното донесување.

 О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е

 Наставно-научниот совет на Природно-математичкиот факултет во Скоп­је, врз основа на член 55, став 1, точка 23 од Правилникот за внатреш­ните односи и работе­ње­то на Природно-ма­тема­тичкиот факултет во состав на Универзите­тот „Св. Кирил и Методиј" во Скопје, а во врска со член 224 од Статутот на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, на седни­­цата одр­жа­­на на 30.11.2017 год., до­несе одлу­ка како во диспо­­зи­ти­вот.

 

   Д Е К А Н,

 

                                                                                                Проф. д-р Ицко Ѓоргоски

____________________________________________________________________________________________

 

Врз основа на член 55, став 1, точка 23 од Правилникот за внатреш­ните одно­си и работењето на Природно-ма­тема­тичкиот факултет во состав на Универзите­тот „Св. Кирил и Методиј" во Скопје, Наставно-научниот совет на Природно-матема­тичкиот фа­култет - Скопје, на седни­­цата одр­жа­­на на 07.06.2018 год., до­несе

О Д Л У К А

1. Се дополнува одлуката бр. 02-2704/1 од 24.12.2017 година и тоа:

- „Студентите запишани на последипломски студии на студиската програма по форензика, а кои до сега ги немаат положено сите предмети и немаат одбрането магистерска работа, се должни да магистрираат заклучно со 30.09.2019 година, со оглед дека оваа студиска програма не е реакредитирана и не постои соодветна или сродна студиска програма на Факултетот, на која можат да преминат“.

2. Во се друго одлуката останува иста.

3. Одлуката стапува на сила со денот на нејзиното донесување.

 О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е

 Наставно-научниот совет на Природно-математичкиот факултет во Скоп­је, врз основа на член 55, став 1, точка 23 од Правилникот за внатреш­ните односи и работе­ње­то на Природно-ма­тема­тичкиот факултет во состав на Универзите­тот „Св. Кирил и Методиј" во Скопје, на седни­­цата одр­жа­­на на 07.06.2018 год., до­несе одлу­ка како во диспо­­зи­ти­вот.

   Д Е К А Н,

 Проф. д-р Ицко Ѓоргоски

 

______________________________________________________________________________________________________________

 

ВАЖНО !!! Одлука за РОКОВИ ЗА МАГИСТРИРАЊЕ на студентите запишани по старо на последипломски студии

Врз основа на член 224 од Статутот на Универзите­тот „Св. Кирил и Методиј" во Скопје и член 55, став 1, точка 23 од Правилникот за внатреш­ните одно­си и работењето на Природно-ма­тема­тичкиот факултет во состав на Универзите­тот „Св. Кирил и Методиј" во Скопје, Наставно-научниот совет на Природно-матема­тичкиот фа­култет - Скопје, на седни­­цата одр­жа­­на на 24.11.2016 год., до­несе

О Д Л У К А

 

1. Се задолжуваат студентите запишани на последипломски студии заклучно со учебната 2009/2010 година, т.е сите студенти запишани по старите студиски програми со време траење од четири семестри, а кои до сега ги немаат положено сите предмети и немаат пријавено и одобрено магистерска работа, да магистрираат заклучно со 14.09.2017 година.

2. По истекот на овој рок студентите од став 1 на оваа одлука, можат да про­дол­жат да студираат по новите студиски програми со префрлување.

3. За положените предмети ќе се направи еквиваленција со соодветните предмети од новите студиски програми.

4. Студентите можат и пред истекот на овој рок да се префрлат по новите студиски програми со изјава дадена во Службата за студентски прашања при Факултетот.

5. Студентите од точка 1 на оваа одлука на кои веќе им е одобрена тема за изработка на магистерски труд, доколку не се стекнат со научен степен – магистер на науки, до 14.09.2017 година, исто така се должни да се префрлат по новите студиски програми.

6. Деканатската управа при Факултетот согласно наведеното да донесе одлука со која ќе се регулираат финансиските обврски.

7. Одлуката стапува на сила со денот на нејзиното донесување.

 О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е

 Наставно-научниот совет на Природно-математичкиот факултет во Скоп­је, врз основа на член 224 од Статутот на Универзите­тот „Св. Кирил и Методиј" во Скопје и член 55, став 1, точка 23 од Правилникот за внатреш­ните односи и работе­ње­то на Природно-ма­тема­тичкиот факултет во состав на Универзите­тот „Св. Кирил и Методиј" во Скопје, на седни­­цата одр­жа­­на на 24.11.2016 год., до­несе одлу­ка како во диспо­­зи­ти­вот.

   Д Е К А Н,

                                                                     Проф. д-р Ицко Ѓоргоски

Раководители на Наставно-научни колегиуми – комисии на втор циклус студии на Природно-математички факултет

Раководители на Наставно-научните колегиуми – комисии на втор циклус студии  во уч.2014/2015 година на Природно-математички факултет,

на Институтите за:

 Институт/студиска програма

раководител

e-mail

телефон

БИОЛОГИЈА

биохемиско-физиолошка,

еколошко-таксономска насока (модули: наставен, еколошки, таксономски),

 молекуларна биологија

 

 

 

Проф. д-р Соња Гаџова Симиќ

 

 

 

sonjag@pmf.ukim.mk

 

 

 

02/3249-834

 

ГЕОГРАФИЈА- туризам

 

Проф. д-р Никола Панов

npanov@pmf.ukim.mk

02/3249-708

ЕТНОЛОГИЈА И АНТРОПОЛОГИЈА

Проф. д-р Љупчо Ристески

risteski@pmf.ukim.mk

02/216-630; 3216-631

   МАТЕМАТИКА

математички науки и примена

 

Проф. д-р Марија Оровчанец

 

marija@pmf.ukim.mk

 

02/3249-813

математичко образование за основно и средно училиште

 

Проф. д-р Билјана Крстевска

 

biljanak@pmf.ukim.mk

 

02/3249-665

нумеричка оптимизација и апроксимации

 

Проф. д-р Ирена Стојковска

 

irenatra@pmf.ukim.mk

 

02/3249-657

математичка статистика, актуарство и математичко моделирање во

економија

 

 

Проф. д-р Весна Манова Ераковиќ

 

 

vesname@pmf.ukim.mk

 

 

02/3249-650

ХЕМИЈА

наставна хемија,

применета хемија,

аналитичка биохемија

 

Проф. д-р Љупчо Пејов

 

ljupcop@pmf.ukim.mk

 

02/3249-908

Документи за пријава на магистерски труд

Документи за пријава на магистерски труд

 

 1.Пријава

 2. Куса биографија

 3. Диплома за завршен прв циклус студии

 (за кандидатите кои дипломирале на други факултети, дипломата задолжително да биде заверена на нотар)

 4. Образложение на темата

 (наслов на темата, образложение за научната  и струч­на­та оправданост на темата, план за работа и преглед на литературата)

 5. Потврда од Службата за студентски праша­ња на ПМФ дека кандидатот ги положил сите испи­ти и ги подмирил обврските кон факул­те­тот, од последипломските - магистерските т.е втор циклус студии (кандида­тот со индексот да дојде во служба­та, најмалку 7 дена пред поднесување на пријавата).

  6. Список на стручни или научни трудови  (доколку кандидатите имаат)

 Важна напомена:  документите се доставуваат во 5 (пет) приме­роци за кандидатите на Институтот за    географија и Институтот за биологија, а за кандидатите на другите Институти при Природно-математичкиот  факултет  во 2 (два) примероци, во  Архивата на факултетот.