Navigation
 
Journal Content

Соопштение за потребни документи и рокови, за  примените кандидати на   втор циклус во уч.2018/2019 година

            Согласно, Одлуката од Наставно-научниот колегиум на Институтот за ___________,

Ве информирамедека сте примени на втор циклус студии   на Природно-математичкиот факултет во уч.2018/2019 година. Список на примени кандидати, подоле во Соопштениево.

Рокот за запишување на примените кандидати ќе се одвива на 17.10.2018 - 18.10.2018 година, од 8.30 до 10.30 часот. Потребно е во Службата за студентски прашања  да се достават следниве документи и уплатници:

- еден образец за запишување на зимскиот семестар  со  уплатница за уплатени 50,00 денари за административна такса *;

* начинот на плаќање административна такса е објавен на web  страницата на ПМФ  (www.pmf.ukim.edu.mk); 

- статистички прашалник ШВ80А (истиот ќе го добиете во Службата за студентски прашања)

- индекс

- две фотографии (3,5*4,5);

Износот за школарина, треба да се уплати согласно Конкурсот и согласно цената за студирање по семестар за соодветните студиски програми.

- уплатница за уплатена школарина за зимскиот семестар, на образец ПП50, во износ од ___ЕУР по семестар, за студентите запишани на втор  циклус студии на ____, насока___. Школарината од ___ЕУР треба да се уплати во денарска противредност,  согласно средниот курс во денари на НБРМ на денот на уплата

Институт                                                          Школарина за еден семестар:

БИОЛОГИЈА  (сите насоки)                                                       750ЕУР

Институт за МАТЕМАТИКА (сите насоки)                                    500ЕУР

Институт за ХЕМИЈА   (сите насоки)                                           500ЕУР

Институт за ГЕОГРАФИЈА

насокаГИС, демографија                       500ЕУР

образец  ПП50:

  назив на примачот                               ПМФ-Скопје

  банка на примачот:                                НБРМ

  трансакциска сметка:                           100000000063095

  сметка на Буџетски корисник:             1600110804 788 19

  приходна шифра и програма:              723012-41-2

  во цел на дознака задолжително да се напише:   Институт за __________, за упис на  зимски семестар втор циклус студии за учеб­ната 2018/201год.

 Доколку кандидатите не дојдат во утврдените рокови, го губат правото на упис.

 Служба за Студентски прашања при ПМФ

 

Список на примени кандидати на втор циклус студии за уч.2018/2019 година на ПМФ

  СПИСОЦИ НА ПРИМЕНИ НА КАНДИДАТИ НА ВТОРИОТ УПИСЕН РОК НА ВТОР ЦИКЛУС СТУДИИ ВО УЧ.2018/2019 ГОДИНА

СООПШТЕНИЕТО ЗА ПОТРЕБНИТЕ ДОКУМЕНТИ ЗА УПИС, СЛЕДУВА ПОДОЛЕ НА СТРАНИЦАВА

 

I Се одобрува запишување на втор циклус студии на Институтот за биологија при Природно-математичкиот факултет во Скопје,

во учебната 2018/2019 год. на следниве пријавени кандидати и тоа:

 Биологија -Микробиологија

1. Марија Тодоровска Ивковиќ

                   Молекуларна биологија со генетика - Модул по молекуларна биологија

1. Александар Димовски

2. Рената Мерсини

 

Екологија и биосистематика - Модул по Екологија

1. Сара Цветаноска

 

Форензичка биологија

 

1. Катерина Димевска

На втор циклус на Институтот за биологија,  не се примаат следниве кандидати:

 

1. Лазар Николов

2. Марија Вујовиќ

3. Софија Цацаноска

4. Маја Николова

Кандидатите кои не се примени имаат право на приговор за исправноста на постапката за селекција што го доставуваат до Наставно-научниот колегиум во рок од 24 часа од објавување на резултатите). 

 

 

III Се одобрува запишување на втор циклус студии на Институтот за географија при Природно-математичкиот факултет во Скопје,

во учебната 2018/2019 год. на следниве пријавени кандидати и тоа:

 

Географски информациски системи

 

1. Кристијан Вељановски

2. Дарко Стојчески

3. Јане Младеновски

 

Демографија

 

1. Девришоски Орхан

IV Се одобрува запишување на втор циклус студии на Институтот за хемија при Природно-математичкиот факултет во Скопје,

во учебната 2018/2019 год. на следниве пријавени кандидати и тоа:

                

1. Виктор Дамјановски, дипл. инж. хем. – анбх (просек 8,78) (аналитичка биохемија)

 2. Лена Талевска, дипл. инж. хем. – анбх (просек 9,51) (применета хемија)

 3. Мирјана Богданоска, дипл. инж. хем. – анбх (просек 7,81) (аналитичка биохемија)

 4. Елена Балшиќевска, дипл. инж. хем. – анбх (просек 9,44) (аналитичка биохемија)

 5. Јовица Тодоров, дипл. инж. хем. (просек 10,00) (применета хемија)

 6. Коста Најков, дипл. инж. хем. (просек 9,93) (применета хемија)

 7. Маја Стојановска, дипл. инж. хем. – анбх (просек 7,63) (применета хемија

8. Кети Иваноска, дипл.проф по хемија(просек 7,64) (наставна хемија)

 

             V Се одобрува запишување на втор циклус студии на Институтот за математика при Природно-математичкиот факултет

во Скопје, во учебната 2018/2019 година на на следниве прија­­­­ве­ни кандидати:

 студиска програма: Математички науки и примени

             Студиска програма: Математичко образование за основно и средно училиште

            Студиска програма: Математичка статистика, актуарство и математичко моделирање

         

 

 

 

Електронско запишуавање на предмети во i-know системот

 

С о о п ш т е н и е  

потребни документи за заверка летен уч.2015/2016 г. и запишување на зимски семестар  во учебната 2016/2017 година

(се однесува за студентите запишани од дополнителниот рок во уч.2015/2016 година)

 

                се  известуваат  студентите на втор циклус студии, запишани во дополнителниот  уписен рок во уч.2015/2016 година на Природно-математичкиот факултет во Скопје, дека заверувањето на летниот семестар од уч.2015/2016 г. и запишувањето на зимскиот семестар во уч. 2016/2017 година ќе се одвива од  20.09.2016 до 30.09.2016 година.

Потребни документи:

·образец за заверување  на зимскиот семестар со 50,00 ден. административна такса *

·образец за запишување  на летниот семестар со 50,00 ден. административна такса *

- уплатница во износ на школарината  за упис на семестар согласно Конкурсот и соодветната студиска програма.

административна такса * се плаќа преку смс и кодот се внесува во i-know системот.

ВАЖНО!!!

Задолжително електронско запишување на предметите кои се слушаат во зимскиот семестар за уч. 2015/16 година од 20 до 30 септември, за студентите на ВТОР ЦИКЛУС СТУДИИ на www.iknow.ukim.edu.mk.

За проблеми поврзани со студиската програма (испити, запишани предмети и сл.) пратете електронска порака со број на индекс на keti@pmf.ukim.mk. За технички проблеми (заборавена лозинка, промена на мејл адреса и сл.) пратете електронска порака до boris@pmf.ukim.mk. Во пораката ЗАДОЛЖИТЕЛНО да се напише ОПИС НА ПРОБЛЕМОТ, име и презиме на студент и електронска адреса со која е регистриран во системот.