Navigation
 
Journal Content

Соопштение за потребни документи и рокови, за  примените кандидати на вториотуписен рок на    втор циклус во уч.2018/2019 година

            Согласно, Одлуката од Наставно-научниот колегиум на Институтот за ___________,

Ве информирамедека сте примени на втор циклус студии   на Природно-математичкиот факултет во уч.2018/2019 година. Список на примени кандидати, подоле во Соопштениево.

Рокот за запишување на примените кандидати ќе се одвива на 25.02.2019 - 29.02.2019 година, од 8.30 до 10.30 часот, Евентуално и понеделник 4.03.2019 г.

Потребно е во Службата за студентски прашања  да се достават следниве документи и уплатници:

- еден образец за запишување на зимскиот семестар  со  уплатница за уплатени 50,00 денари за административна такса *;

* начинот на плаќање административна такса е објавен на web  страницата на ПМФ  (www.pmf.ukim.edu.mk); 

- статистички прашалник ШВ80А (истиот ќе го добиете во Службата за студентски прашања)

- индекс

- две фотографии (3,5*4,5);

Износот за школарина, треба да се уплати согласно Конкурсот и согласно цената за студирање по семестар за соодветните студиски програми.

- уплатница за уплатена школарина за зимскиот семестар, на образец ПП50, во износ од ___ЕУР по семестар, за студентите запишани на втор  циклус студии на ____, насока___. Школарината од ___ЕУР треба да се уплати во денарска противредност,  согласно средниот курс во денари на НБРМ на денот на уплата

Институт                                                          Школарина за еден семестар:

БИОЛОГИЈА  (сите насоки)                                                       750ЕУР

Институт за МАТЕМАТИКА (сите насоки)                                    500ЕУР

Институт за ХЕМИЈА   (сите насоки)                                           500ЕУР

Институт за ГЕОГРАФИЈА

насокаГИС, демографија                       500ЕУР

образец  ПП50:

  назив на примачот                               ПМФ-Скопје

  банка на примачот:                                НБРМ

  трансакциска сметка:                           100000000063095

  сметка на Буџетски корисник:             1600110804 788 19

  приходна шифра и програма:              723012-41-2

  во цел на дознака задолжително да се напише:   Институт за __________, за упис на  зимски семестар втор циклус студии за учеб­ната 2018/201год.

 Доколку кандидатите не дојдат во утврдените рокови, го губат правото на упис.

 Служба за Студентски прашања при ПМФ

 

Електронско запишуавање на предмети во i-know системот

 

С о о п ш т е н и е  

потребни документи за заверка летен уч.2015/2016 г. и запишување на зимски семестар  во учебната 2016/2017 година

(се однесува за студентите запишани од дополнителниот рок во уч.2015/2016 година)

 

                се  известуваат  студентите на втор циклус студии, запишани во дополнителниот  уписен рок во уч.2015/2016 година на Природно-математичкиот факултет во Скопје, дека заверувањето на летниот семестар од уч.2015/2016 г. и запишувањето на зимскиот семестар во уч. 2016/2017 година ќе се одвива од  20.09.2016 до 30.09.2016 година.

Потребни документи:

·образец за заверување  на зимскиот семестар со 50,00 ден. административна такса *

·образец за запишување  на летниот семестар со 50,00 ден. административна такса *

- уплатница во износ на школарината  за упис на семестар согласно Конкурсот и соодветната студиска програма.

административна такса * се плаќа преку смс и кодот се внесува во i-know системот.

ВАЖНО!!!

Задолжително електронско запишување на предметите кои се слушаат во зимскиот семестар за уч. 2015/16 година од 20 до 30 септември, за студентите на ВТОР ЦИКЛУС СТУДИИ на www.iknow.ukim.edu.mk.

За проблеми поврзани со студиската програма (испити, запишани предмети и сл.) пратете електронска порака со број на индекс на keti@pmf.ukim.mk. За технички проблеми (заборавена лозинка, промена на мејл адреса и сл.) пратете електронска порака до boris@pmf.ukim.mk. Во пораката ЗАДОЛЖИТЕЛНО да се напише ОПИС НА ПРОБЛЕМОТ, име и презиме на студент и електронска адреса со која е регистриран во системот.