Navigation
 
Заверка на зимски и упис на летен семестар во учебната 2020/2021 година за студентите на ТРЕТ циклус студии

Соопштение  

потребни документи за заверка на зимски семестар и упис на летен семестар во учебната 2020/2021 година 

 

     се  известуваат  студентите на ТРЕТ циклус студии, запишани ПО ПРВ ПАТ во уч.2020/2021 г., уч.2019/2020 г. и уч.2018/2019 година,  на Природно-математичкиот факултет во Скопје, дека заверувањето на зимскиот семестар и запишувањето на летниот семестар во уч. 2020/2021 година ќе се одвива од  22.02.2021  до 26.02.2021 година.

Потребни документи:

-      за студентите кои запишуваат 2 семестар, индекс со потписи од наставниците за остварени потписи (за првиот семeстар) или,

 -      за студентите кои запишуваат од  4 и 6  семестар, индекс со потписи од раководители / ментори за остварени обрски, за 4 и 6 семестар , соодветно,   согласно структурата на студиската програма на трет циклус,

-       образец за заверување  на зимскиот семестар,

-       образец за запишување  на летниот семестар, 

- уплатница во износ на школарината  за упис на семестар согласно Конкурсот и соодветно дефинираната динимика на ратите на соодветната  студиска програма, (сумата треба да се плати според средниот курс на Народна Банка, на самиот ден на уплата),

05.02.2021г.                                                                                                         Од Деканатот,

 

 

 

 

 

 ш

 

 

 

Journal Content

ТРЕТ ЦИКЛУС СТУДИИ

            се  известуваат  студентите на ТРЕТ циклус студии, на Природно-математичкиот факултет во Скопје, дека

заверување  на летниот семестар во уч.2018/2019 година  и запишувањето на зимскиот семестар во уч.2019/2020  година ќе се одвива од  23.09.2019 до 27.09.2019 година.

Заверка на зимски семестар и упис на летен семестар во учебната 2018/2019 година за студентите на ТРЕТ циклус студии

Ви препорачуваме, уписите да ги направите во периодот од 8,30 до 10,30 часот, за да се избегнат гужвите на шалтер.

С о о п ш т е н и е  

потребни документи за заверка на зимски семестар и упис на летен семестар во учебната 2018/2019 година за студентите на ТРЕТ циклус студии

   I  се  известуваат  студентите на ТРЕТ циклус студии, запишани ПО ПРВ ПАТ во уч.2017/2018 г., уч.2016/2017 година, уч.2015/2016 година  на Природно-математичкиот факултет во Скопје, дека заверувањето на зимскиот семестар и запишувањето на летниот семестар во уч. 2018/2019 година ќе се одвива од  11.02.2019  до 22.02.2019 година.

Потребни документи:

 -индекс со потписи од наставниците за остварени потписи (за првиот семeстар) или

за студентите кои запишуваат од  4 и 6  семестар потписи од раководители / ментори за остварени обрски, за 3 и 5 семестар , соодветно, во  согласно структурата на студиската програма на трет циклус,

·образец за заверување  на зимскиот семестар со 50,00 ден. административна такса *

·образец за запишување  на летниот семестар со 50,00 ден. административна такса *

- уплатница во износ на школарината  за упис на семестар согласно Конкурсот и соодветно дефинираната динимика на ратите на соодветната  студиска програма, (сумата треба да се плати според средниот курс на Народна Банка, на самиот ден на уплата),

* административна такса (може да се се плати преку смс или преку уплатница ПП50)

II  се  известуваат  студентите на ТРЕТ циклус студии, кои административно  не го извршиле уписот на 6 сем. повторно, запишани ПО ПРВ ПАТ во уч.2014/2015 г., уч.2013/2014 г., уч.2012/2013 година  и уч. 20111/2012 година на Природно-математичкиот факултет во Скопје, дека треба да приложат само:

 ·образец за запишување  на  семестар -  6 повторно со 50,00 ден. административна такса * (овој упис важи за целата учебна година).

25.01.2019 г.                                                                            

 

 

 

Упис на зимски семестар за ТРЕТ ЦИКЛСУ студии за уч.2018/2019 година

С о о п ш т е н и е  

за упис на зимски  семестар во учебната 2018/2019 година за студентите на ТРЕТ циклус студии

   I  се  известуваат  студентите на ТРЕТ циклус студии, запишани ПО ПРВ ПАТ во уч.2017/2018 година и уч.2016/2017 година  на Природно-математичкиот факултет во Скопје, дека запишувањето  на зимскиот семестар (3 и 5 семестар соодветно) во уч. 2018/2019 година ќе се одвива од  20.09.2018 до 28.09.2018 година.

Потребни документи:

-индекс со потписи од наставниците за остварени обврски,

·образец за запишување  на зимскиот семестар со 50,00 ден. административна такса *

- уплатница во износ на школарината  за упис на семестар согласно Конкурсот и соодветно дефинираната динамика на ратите на соодветната  студиска програма, ( сумата треба да се плати според средниот курс на Народна Банка, на самиот ден на уплата),

* административна такса (може да се се плати преку смс или преку уплатница ПП50)

II  се  известуваат  студентите на ТРЕТ циклус студии,  запишани ПО ПРВ ПАТ во учебните години: 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2015 и 2016/2017 година година на Природно-математичкиот факултет во Скопје, дека треба да го запишат зимскиот семестар –повторно од  20.08.2018 до 28.09.2018 година и да приложат само:

 ·образец за запишување  на  семестар -  6 повторно со 50,00 ден. административна такса *

18.09.2018 година.

 

 

Соопштение за студентите за ТРЕТ циклус на ПМФ

С о о п ш т е н и е  

потребни документи за заверка на зимски семестар и упис на летен семестар во учебната 2015/2016 година за студентите на ТРЕТ циклус стидии

   I  се  известуваат  студентите на ТРЕТ циклус студии, запишани ПО ПРВ ПАТ во уч.2015/2016 година, уч.2014/2015 година и уч.2013/2014 година на Природно-математичкиот факултет во Скопје, дека заверувањето на зимскиот семестар и запишувањето на летниот семестар во уч. 2015/2016 година ќе се одвива од  10.02.2016 до 29.02.2016 година.

Потребни документи:

-индекс со потписи од наставниците за остварени потписи,

·образец за заверување  на зимскиот семестар со 50,00 ден. административна такса *

·образец за запишување  на летниот семестар со 50,00 ден. административна такса *

- уплатница во износ на школарината  за упис на семестар согласно Конкурсот и соодветно дефинираната динимика на ратите на соодветната  студиска програма, ( сумата треба да се плати според средниот курс на Народна Банка, на самиот ден на уплата),

* административна такса (може да се се плати преку смс или преку уплатница ПП50)

II  се  известуваат  студентите на ТРЕТ циклус студии, кои административно  не го извршиле уписот на 6 сем. повторно, запишани ПО ПРВ ПАТ во уч.2012/2013 година и уч.2011/2012 година година на Природно-математичкиот факултет во Скопје, дека треба да приложат само:

 ·образец за запишување  на  семестар -  6 повторно со 50,00 ден. административна такса *