С О О П Ш Т Е Н И Е

СЕ СООПШТУВА ДЕКА НА 16.04.2021 ГОД.
(ПЕТОК), СО ПОЧЕТОК ВО 18,00 ЧАСОТ,
НА ИНСТИТУТОТ ЗА МАТЕМАТИКА
    
ГОРДАНА МИШЕВСКА
ЈАВНО ЌЕ ГО БРАНИ СВОЈОТ МАГИСТЕРСКИ ТРУД
   ПОД НАСЛОВ:   
 „КОМПЈУТЕРСКИ АЛАТКИ ВО SCRATCH ЗА НАСТАВАТА ПО МАТЕМАТИКА ВО ПРВ ВОСПИТНО-ОБРАЗОВЕН ПЕРИОД“.
ОДБРАНАТА ЌЕ СЕ ОДРЖИ ПРЕКУ ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИСКАТА ПЛАТФОРМА на Microsoft Teams
Кликнете на следниот ЛИНК и одберете една од опциите "Continue on this browser" или "Open your Teams app"
 
08.04.2021 ГОД.      ОД ДЕКАНАТОТ

 

С О О П Ш Т Е Н И Е

СЕ СООПШТУВА ДЕКА НА 12.03.2021 ГОД.

(ПЕТОК), СО ПОЧЕТОК ВО 14,00 ЧАСОТ,

НА ИНСТИТУТОТ ЗА БИОЛОГИЈА

МИРКО ТРПЕВСКИ

ЈАВНО ЌЕ ГО БРАНИ СВОЈОТ МАГИСТЕРСКИ ТРУД

ПОД НАСЛОВ:

ЕГЗОМСКА ТКИВНА АНАЛИЗА КАЈ АКУТНО И ХРОНИЧНО ОТФРЛАЊЕ НА ТРАНСПЛАНТИРАНИ БУБРЕЗИ ПОСРЕДУВАНО СО Т-КЛЕТКИ. 

ОДБРАНАТА ЌЕ МОЖЕ ДА СЕ СЛЕДИ ПРЕКУ ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИСКАТА ZOOM ПЛАТФОРМА

Линк:  https://us04web.zoom.us/j/73552453614?pwd=aTFmWlIvMEVRM0F6V1lDUXBJODJzdz09

 

04.03.2021 ГОД.                                                                                                                                                                          ОД ДЕКАНАТОТ

СКОПЈЕ

С О О П Ш Т Е Н И Е

СЕ СООПШТУВА ДЕКА НА 15.01.2021 ГОД.(ПЕТОК), СО ПОЧЕТОК ВО 11,00 ЧАСОТ, НА ИНСТИТУТОТ ЗА БИОЛОГИЈА МАРИЈА АНГЕЛОВСКИ ЈАВНО ЌЕ ГО БРАНИ СВОЈОТ МАГИСТЕРСКИ ТРУД ПОД НАСЛОВ:
ЕФЕКТИ НА ЦИСТЕИНСКИОТ ПРЕКУРСОР L-2-ОКСОТИАЗОЛИДИН-4-КАРБОКСИЛАТ ВРЗ ОКСИДАТИВНИОТ СТРЕС ВО СРЦЕТО ПРИ ИЗОПРОТЕРЕНОЛ-ИНДУЦИРАН МИОКАРДЕН ИНФАРКТ КАЈ СТАОРЦИ“.
ОДБРАНАТА ЌЕ СЕ ОДРЖИ ПРЕКУ ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИСКАТА ПЛАТФОРМА MICROSOFT TEAMS ПРЕКУ СЛЕДНИОТ ЛИНК: http://bit.ly/mangelovski, СО БИРАЊЕ НА ОПЦИЈАТА „CONTINUE ON THIS BROWSER“.

24.12.2020 ГОД. ОД ДЕКАНАТОТ

С О О П Ш Т Е Н И Е

СЕ СООПШТУВА ДЕКА НА 17.11.2020 ГОД. (ВТОРНИК), СО ПОЧЕТОК ВО 11,00 ЧАСОТ, НА ИНСТИТУТОТ ЗА БИОЛОГИЈА МАРИНА СПИРОВСКА ЈАВНО ЌЕ ГО БРАНИ СВОЈОТ МАГИСТЕРСКИ ТРУД ПОД НАСЛОВ:
„РЕЛАЦИИ ПОМЕЃУ ОКСИДАТИВНИОТ СТРЕС И НИВОТО НА ЖЕЛЕЗО ВО КРВНИОТ СЕРУМ ПРИ ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС ТИП 2“.
ОДБРАНАТА ЌЕ СЕ ОДРЖИ ПРЕКУ ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИСКАТА ПЛАТФОРМАMicrosoft Teams на следниот линк:
https://bit.ly/mspirovska
Се бира опцијата “Continue on this browser”

06.11.2020 ГОД.                       ОД ДЕКАНАТОТ
С К О П Ј Е

С О О П Ш Т Е Н И Е

СЕ СООПШТУВА ДЕКА НА 10.11.2020 ГОД. (ВТОРНИК), СО ПОЧЕТОК ВО 11,00 ЧАСОТ, НА ИНСТИТУТОТ ЗА БИОЛОГИЈА ЕЛЕНА РАФАИЛОВСКА ЈАВНО ЌЕ ГО БРАНИ СВОЈОТ МАГИСТЕРСКИ ТРУД ПОД НАСЛОВ:
„АНТИХИПЕРГЛИКЕМИЧЕН И АНТИОКСИДАТИВЕН ЕФЕКТ НА ЕКСТРАКТ ОД ТРАНСГЕНИ КОРЕНИ ОД HYPERICUM PERFORATUM L. КАЈ ДИЈАБЕТИЧНИ СТАОРЦИ“.
ОДБРАНАТА ЌЕ МОЖЕ ДА СЕ СЛЕДИ И ПРЕКУ ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИСКАТА ПЛАТФОРМА ZOOM
Линк: https://us02web.zoom.us/j/7256139965

02.11.2020 ГОД. ОД ДЕКАНАТОТ
СКОПЈЕ

С О О П Ш Т Е Н И Е

СЕ СООПШТУВА ДЕКА НА 15.10.2020 ГОД. (ЧЕТВРТОК), СО ПОЧЕТОК ВО 14,00 ЧАСОТ, НА ИНСТИТУТОТ ЗА БИОЛОГИЈА ПАВЛИНКА ДОНЕВСКА – СТЕФАНОВ ЈАВНО ЌЕ ГО БРАНИ СВОЈОТ МАГИСТЕРСКИ ТРУД ПОД НАСЛОВ:
„АЛЕЛНИ ФРЕКВЕНЦИИ НА МИКРОСАТЕЛИТНИТЕ МАРКЕРИ И НА АМЕЛОГЕНИНОТ КАЈ НАСЕЛЕНИЕТО ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА СО РАЗЛИЧНО ЕТНИЧКО ПОТЕКЛО“.
ОДБРАНАТА ЌЕ СЕ ОДРЖИ ПРЕКУ ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИСКАТА ПЛАТФОРМА ZOOM
Линк: https://us04web.zoom.us/j/75059989541?pwd=MjBJdVJjdmg2RHhZQnJSWWt5ZkdXZz09

07.10.2020 ГОД. ОД ДЕКАНАТОТ

С О О П Ш Т Е Н И Е

СЕ СООПШТУВА ДЕКА НА 14.10.2020 ГОД. (СРЕДА), СО ПОЧЕТОК ВО 10,00 ЧАСОТ, НА ИНСТИТУТОТ ЗА БИОЛОГИЈА АЛЕКСАНДАР СТОЈАНОВ ЈАВНО ЌЕ ГО БРАНИ СВОЈОТ МАГИСТЕРСКИ ТРУД ПОД НАСЛОВ:
„ПРИМЕНА НА МЕТОДОТ НА ФОТОЗАМКИ КАКО АЛАТКА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА БРОЈНОСТА И ГУСТИНАТА НА ПОПУЛАЦИЈАТА НА БАЛКАНС-КИОТ РИС (LYNX LYNX BALCANICUS BUREŠ 1941) ВО НАЦИОНАЛНИОТ ПАРК „МАВРОВО“.
ОДБРАНАТА ЌЕ СЕ ОДРЖИ ПРЕКУ ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИСКАТА ПЛАТФОРМА SKYPE.
Линк: https://join.skype.com/bU7wfBPE7GyW

01.10.2020 ГОД. ОД ДЕКАНАТОТ

С О О П Ш Т Е Н И Е

СЕ СООПШТУВА ДЕКА НА 07.10.2020 ГОД. (СРЕДА), СО ПОЧЕТОК ВО 10,00 ЧАСОТ, НА ИНСТИТУТОТ ЗА БИОЛОГИЈА МАРТИНА БЛИНКОВА ДОНЧЕВСКА ЈАВНО ЌЕ ГО БРАНИ СВОЈОТ МАГИСТЕРСКИ ТРУД ПОД НАСЛОВ:
„ТИП СПЕЦИФИЧНА ПРОЦЕНКА НА ЕКОЛОШКИОТ СТАТУС НА ВОДИТЕ ВО СЛИВОТ НА РЕКАТА СТРУМИЦА ВРЗ ОСНОВА НА ФАУНАТА НА МАКРОИНВЕРТЕБРАТИ“.
ОДБРАНАТА ЌЕ СЕ ОДРЖИ ПРЕКУ ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИСКАТА ПЛАТФОРМА ZOOM,

Линк:https://us02web.zoom.us/j/5953688530?pwd=OHBtQWRsb21sL3F6amREeENRbkJUUT09
Идентификационен код за состанокот: 595 368 8530
Лозинка: N1iZJA

29.09.2020 ГОД. ОД ДЕКАНАТОТ

С О О П Ш Т Е Н И Е

СЕ СООПШТУВА ДЕКА НА 24.06.2020 ГОД. (СРЕДА), СО ПОЧЕТОК ВО 12,00 ЧАСОТ, НА ИНСТИТУТОТ ЗА БИОЛОГИЈА ЈЕЛЕНА ХИНИЌ ЈАВНО ЌЕ ГО БРАНИ СВОЈОТ МАГИСТЕРСКИ ТРУД ПОД НАСЛОВ:
ДИВЕРЗИТЕТ, ТАКСОНОМИЈА И ДИСТРИБУЦИЈА НА ВОДНИТЕ МОЛЦИ (INSECTA: TRICHOPTERA) ОД ГОРНОТО СЛИВНО ПОДРАЧЈЕ НА КРИВА РЕКА“.
ЈАВНАТА ОДБРАНА НА СПОМЕНАТИОТ МАГИСТЕРСКИ ТРУД ОД ЈЕЛЕНА ХИНИЌ ЌЕ МОЖЕ ДА СЕ ПРОСЛЕДИ И ПРЕКУ ПЛАТФОРМАТА ZOOM, ПРЕКУ ДИРЕКТНО ВКЛУЧУВАЊЕ НА СЛЕДНИОТЛИНК:HTTPS://US04WEB.ZOOM.US/J/2327268719?PWD=BWXKVKTLZJDWRMVONISZYU55MFBOQT09. ИДЕНТИФИКАЦИОНЕН КОД ЗА СОСТАНОКОТ: 232 726 8719, ЛОЗИНКА: 5PYEEZ.

17.06.2020 ГОД. ОД ДЕКАНАТОТ
С К О П Ј Е

С О О П Ш Т Е Н И Е

СЕ СООПШТУВА ДЕКА НА 19.06.2020 ГОДИНА (ПЕТОК), СО ПОЧЕТОК ВО 15:00 ЧАСОТ, НА ИНСТИТУТОТ ЗА ХЕМИЈА ЈОВИЦА ТОДОРОВ ЈАВНО ЌЕ ГО БРАНИ СВОЈОТ МАГИСТЕРСКИ ТРУД  ПОД НАСЛОВ:
ЕЛЕКТРОХЕМИСКА ДЕТЕКЦИЈА НА ТРИАЦЕТОН ТРИПЕРОКСИД
ОДБРАНАТА ЌЕ СЕ ОДРЖИ ПРЕКУ ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИСКАТА ПЛАТФОРМА MS TEAMS.
11.06.2020 год.  ОД ДЕКАНАТОТ
СКОПЈЕ

С О О П Ш Т Е Н И Е

СЕ СООПШТУВА ДЕКА НА 29.04.2020 ГОДИНА (СРЕДА), СО ПОЧЕТОК ВО 13:00 ЧАСОТ, НА ИНСТИТУТОТ ЗА ФИЗИКА ГОРАН КРСТИЌ ЈАВНО ЌЕ ГО БРАНИ СВОЈОТ МАГИСТЕРСКИ ТРУД ПОД НАСЛОВ:
СПОРЕДБА НА МАНУЕЛНА И АВТОМАТИЗИРАНА СОФТВЕРСКА МЕТОДА AMPED 5 ЗА ОБЈЕКТИ ОД КРИВИЧНИ ДЕЛА ПРЕКУ ФОРЕНЗИЧКА ОБРАБОТКА НА СЛИКА И ВИДЕО
ОДБРАНАТА ЌЕ СЕ ОДРЖИ ПРЕКУ ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИСКАТА ПЛАТФОРМА ZOOM
https://us02web.zoom.us/j/814404829
Meeting ID: 814 404 829
22.04.2020 год. ОД ДЕКАНАТОТ
СКОПЈЕ

С О О П Ш Т Е Н И Е

СЕ СООПШТУВА ДЕКА НА 29.04.2020 ГОДИНА (СРЕДА), СО ПОЧЕТОК ВО 14:30 ЧАСОТ, НА ИНСТИТУТОТ ЗА ФИЗИКА ИВАНА ПРОЈКОВСКА ЈАВНО ЌЕ ГО БРАНИ СВОЈОТ МАГИСТЕРСКИ ТРУД ПОД НАСЛОВ:
ФОРЕНЗИЧКА АНАЛИЗА НА СТАКЛЕНИ ФРАГМЕНТИ СО СПЕКТРОСКОПИЈА ВО ВИДЛИВА СВЕТЛИНА И СО SEM-EDX
ОДБРАНАТА ЌЕ СЕ ОДРЖИ ПРЕКУ ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИСКАТА ПЛАТФОРМА ZOOM
https://us02web.zoom.us/j/582579344
Meeting ID: 582 579 344
22.04.2020 год. ОД ДЕКАНАТОТ
СКОПЈЕ

С О О П Ш Т Е Н И Е

СЕ СООПШТУВА ДЕКА НА 30.04.2020 ГОДИНА (ЧЕТВРТОК), СО ПОЧЕТОК ВО 10:00 ЧАСОТ, НА ИНСТИТУТОТ ЗА ФИЗИКА ВЕСНА МАНЧЕВСКА ЈАВНО ЌЕ ГО БРАНИ СВОЈОТ МАГИСТЕРСКИ ТРУД ПОД НАСЛОВ:
ИСТРАЖУВАЊА НА ПРОДУКТИ ОД ИСПАЛУВАЊЕ НА НЕКОИ ПИРОТЕХНИЧКИ МАТЕРИЈАЛИ СО МЕТОДИТЕ XRF И SEM-EDX
ОДБРАНАТА ЌЕ СЕ ОДРЖИ ПРЕКУ ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИСКАТА ПЛАТФОРМА ZOOM
https://us02web.zoom.us/j/150073413
Meeting ID: 150 073 413
22.04.2020 год. ОД ДЕКАНАТОТ
СКОПЈЕ

С О О П Ш Т Е Н И Е

СЕ СООПШТУВА ДЕКА НА 30.04.2020 ГОДИНА (ЧЕТВРТОК), СО ПОЧЕТОК ВО 13:00 ЧАСОТ, НА ИНСТИТУТОТ ЗА ФИЗИКА ГОЦЕ МАРКОВ ЈАВНО ЌЕ ГО БРАНИ СВОЈОТ МАГИСТЕРСКИ ТРУД ПОД НАСЛОВ:
ФОРЕНЗИЧКА ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА МОТОРНИ ВОЗИЛА
ОДБРАНАТА ЌЕ СЕ ОДРЖИ ПРЕКУ ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИСКАТА ПЛАТФОРМА ZOOM
https://us02web.zoom.us/j/635082453
Meeting ID: 635 082 453
22.04.2020 год. ОД ДЕКАНАТОТ
СКОПЈЕ