С О О П Ш Т Е Н И Е

НА 12.05.2020 ГОДИНА (ВТОРНИК) СО ПОЧЕТОК ВО 12,00 ЧАСОТ, НА ИНСТИТУТОТ ЗА ЕТНОЛОГИЈА И АНТРОПОЛОГИЈА ПРИ ПРИРОДНО-МАТЕМА-ТИЧКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ, М-Р ВИКТОР ТРАЈАНОВСКИ, ЈАВНО ЌЕ ЈА БРАНИ СВОЈАТА ДОКТОРСКА ДИСЕРТАЦИЈА ПОД НАСЛОВ:
ЕТНОЛОШКО И АНТРОПОЛОШКО ПРОУЧУВАЊЕ НА ДЕРВИШКИОТ РЕД БЕКТАШИ ВО МАКЕДОНИЈА – ДОКТРИНА И ПРАКСА“.
ОДБРАНАТА ЌЕ СЕ ОДРЖИ ПРЕКУ ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИСКАТА ПЛАТФОРМА
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a82e84c83931b42bfa8c9ee7a573cfdd7%40thread.tacv2/conversations?groupId=e28179a6-f48b-4525-be61-a500a49c8631&tenantId=e97c9cac-a220-4766-a75e-05b1c55deea5
Кодот на училницата е: p411doj
УНИВЕРЗИТЕТ "СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ" ВО СКОПЈЕ
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ-СКОПЈЕ

С О О П Ш Т Е Н И Е

НА 15.05.2020 ГОДИНА (ПЕТОК) СО ПОЧЕТОК ВО 11,00 ЧАСОТ, НА ИНСТИТУТОТ ЗА БИОЛОГИЈА ПРИ ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ, М-Р МИМОЗА СТАМЕНКОВСКА, ЈАВНО ЌЕ ЈА БРАНИ СВОЈАТА ДОКТОРСКА ДИСЕРТАЦИЈА ПОД НАСЛОВ:
ВЛИЈАНИЕ НА МОНОКАРБОНИЛНИТЕ КУРКУМИНСКИ ДЕРИВАТИ ВРЗ ХИПЕРРЕАКТИВНОСТА НА ДИШНИТЕ ПАТИШТА ПРЕДИЗВИКАНА ОД ХИПЕРОКСИЈА КАЈ НЕОНАТАЛНИ СТАОРЦИ“.
ОДБРАНАТА ЌЕ СЕ ОДРЖИ ПРЕКУ ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИСКАТА ПЛАТФОРМА
Zoom со следниот ID:
Mitko Personal ID: 634-426-7638
УНИВЕРЗИТЕТ "СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ" ВО СКОПЈЕ
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ-СКОПЈЕ