ПРОМОЦИЈА 2018

Ни претставува особена чест и задоволство да Ве поканиме да присуствувате на свеченостите по повод одбележувањето на Денот на Природно-математичкиот факултет во Скопје при Универзитетот “ Св. Кирил и Методиј ” во Скопје, 16-ти декември, со следната

П Р О Г Р А М А

17.12.2018 г (понеделник),  Природно-математички факултет-Скопје

10:00-10:45 часот

    -Обраќање на Деканот на Природно-математичкиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје
    -Доделување на награди на вработени и пензионери на Природно-математичкиот факултет во 2018г.
    -Промоција на магистри
    - Свеченоста ќе се одржи во амфитеатарот на Институтот за хемија.

12:00-12:30 часот

    - Обраќање на Деканот на Природно-математичкиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје
    - Доделување на награди на најдобрите дипломирaни студенти
    - Свеченоста ќе се одржи во амфитеатарот на Институтот за хемија.

13:00 часот

    -Промоција на дипломираните студенти на соодветните институти

Со почит,

           Д Е К А Н

Проф.д-р Ицко Ѓоргоски

Почитувани магистри,            (Список на магистри)

Ве молиме, на 17.12.2018 година од 08.00 до 09.30 часот, да дојдете на Институтот за хемија, долна зграда на Факултетот (ул. Архимедова бр. 5 Скопје), во Библиотеката на Институтот за хемија 1 кат, за да се потпишете во Главната книга на дипломирани студенти на втор циклус студии, со што ќе добиете право да ги подигнете дипломите.
Ви напоменуваме, да пристигнете најдоцна до 9.30 часот, за да се припремите и да ги облечете свечeните одори.

Почитувани дипломирани студенти,            (Список на дипломирани студенти)

Ве молиме, на 17.12.2018 година од 08.00 до 11.30 часот, да дојдете на Институтот за хемија, долна зграда на Факултетот (ул. Архимедова бр. 5 Скопје), во Библиотеката на Институтот за етнологија и антропологија (просторија бр. 12 приземје),  за да се потпишете во Главната книга на дипломирани студенти на прв циклус студии, со што ќе добиете право да ги подигнете дипломите на соодветните институти.

СООПШТЕНИЕ
Задолжителен систематски преглед за студентите на ПМФ од прва година во уч.2018/2019 година. Студентите треба да се јават од 26.11.2018 г. до 07.12.2018 година, во просториите на ЗУ Поликлиника на УКИМ – Скопје, која е сместена во студентскиот дом „Кузман Јосифовски Питу“ на ул. „ Митрополит Теодосиј Голованов “ бр.58 (ул.Иво Лола Рибар по старо, наспроти  АМСМ во Центар) во периодот од 7:30 до 12:00 часот.
Систематскиот преглед опфаќа: Лабораторија (од 7:30 – 10:00 ч.), општ преглед и стоматолошки преглед .
Потребни документи:   Индекс,   Заверена здравствена легитимација,   Копија од здравствена легитимација од 2-5 страна.
Информации за учебната 2018/19

НОЕМВРИСКА (ДОПОЛНИТЕЛНА) ИСПИТНА СЕСИЈА ЗА УЧ.2018/2019 ГОД.  ПОВЕЌЕ

Рокот за електронското запишување на предметите во „i-know“  систем за студентите од ПРВ семестар во уч. 2018/2019 г. ќе се одвива од 2.11 до 9.11.2018 година.
Напомена: електорнското запишување на предметот Спорт и здравје за студентите на Институтите за хемија, физика и етнологија и антропологија, поради усогласување на кодот по предметот , дополнително ќе биде направено од страна на Службата за студентски прашања.

Дополнителен ден сесија за предмети од зимскиот и летниот семетар, од академската 2017/2018 година. ПОВЕКЕ

Рокот за запишување на зимскиот семестар, во учебната 2018/2019 година, се продолжува до 15.10.2018 година. ПОВЕЌЕ

За студентите кои ги положиле сите испити, рокот за одбрана на дипломски труд без запишување на зимски семестар, во учебната 2018/2019 година, се продолжува до 15.10.2018 година. ПОВЕЌЕ

Уписот на зимскиот семестар во учебната 2018/2019 година ќе се врши од 11.09.2018 година до 28.09.2017 год.

Август - септемвриски испитен рок во учебната 2017/2018 година ПОВЕЌЕ

ВАЖНО!!! Поради технички проблеми, минатите и моменталните информации во врска со студирањето, пријавување и заверка на семестри, како и испитните сесии и пријавување на испити, можете да ги најдете на вашите IKNOW профили.

ВАЖНО!!!

1.Задолжително електронското пријавување на испитите за Август – септемвриски испитен рок во уч.2017/2018 година на www.iknow.ukim.mk, ќе се одвива од 01.07.2018 до 21.09.2018 година,

2.Задолжителното електронско запишување на зимскиот семестар во учебната 2018/2019 година на www.iknow.ukim.mk од 10.09.2018 до 28.09.2018 г.

За проблеми поврзани со студиската програма (испити, запишани предмети и сл.) пратете електронска порака со број на индекс на keti@pmf.ukim.mk.

За технички проблеми (заборавена лозинка, промена на мејл адреса и сл.) пратете електронска порака до boris@pmf.ukim.mk. Во пораката ЗАДОЛЖИТЕЛНО да се напише ОПИС НА ПРОБЛЕМОТ, име и презиме на студент, број на индекс и мејл адреса со која е регистриран во системот.

Упатство за запишување на семестар

Упатство за пријавување на испити

Начин на плаќање на административна такса, со готови пари или преку СМС повeќе...

Упатство за електронско плаќање на такени марки преку СМС

Информации за втор циклус на студии

Соопштение за потребни документи и рокови, за примените кандидати на втор циклус во уч.2018/2019 година (во просторија 12 во деканат)

Рокот за запишување на примените студенти на ВТОР циклус студии во учебната 2018/2019 година, поради престојниот празник 11 октомври, се продолжува на 17 и 18.10.2018 година Одлуките на примените кандидати и потребните документи за упис, ќе бидат објавени на веб страницата на ПМФ

Соопштение за запишување на зимскиот семестар во учебната 2018/2019 година за студентите на ВТОР ЦИКЛУС СТУДИИ ПОВЕЌЕ

Студентите запишани во учебните 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013 и 2013/2014 година, на втор циклус студии на сите студиски програми на Факултетот, студиите да ги продолжат со премин на новите студиски програми ПОВЕЌЕ

Студентите запишани на последипломски студии на студиската програма по форензика, а кои до сега ги немаат положено сите предмети и немаат одбрането магистерска работа, се должни да магистрираат заклучно со 30.09.2019 година ПОВЕЌЕ

КОНКУРС за запишување студенти на втор циклус студии на студиските програми на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје во учебната 2018/2019 година

Документи за пријава на магистерски труд

Информации за трет циклус на студии
АКТИВНОСТИ НА ПМФ

Покана за визитинг професор од страна на Универзитетот во Шангај повеќе...

Посета на министерот за образование и наука повеќе...

Свечено одбележан почетокот на наставата на дисперзираните студии по информатика во К. Паланка повеќе...

Скенирачки електронски микроскоп на ПМФ повеќе...

Утврден концептот за школа за докторски студии на универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје повеќе...

60 години Македонско географско друштво повеќе...

Обуки на ПМФ

Во рамките на Проектот за модернизација на образованието, Природно-математичкиот факултет во моментов реализира три обуки со наслов:

Примена на истражувачка постапка во наставата по предметите Природа, Природни науки и Природни науки и техника (www.prirodninauki.com)

Примена на софтверот ЕДУБУНТУ и други образовни компјутерски апликации во наставата од природната група предмети иматематика (www.edubuntu.info)

Оценување на знаењата и способностите на учениците со примена на Блумовата таксономија (www.blumova-taksonomija.com)

Повеќе за секоја од обуките можете да најдете на наведените веб страни.