Journal Content

Eсенскиот ( август/септември ) испитен рок, во учебна­та 2016/2017 година

ЛЕТЕН  испитен рок во учебната 2016/2017 година

Заверка на летен семестар во уч.2016/2017 година

Електронско пополнување на анонимните анкети за летниот  семестар во уч.2016/2017 година

Потребни документи за заверка на зимски семестар и упис на летен семестар во учебната 2016/2017 година ПОВЕЌЕ

Електронско пополнување на анонимните анкети за зимскиот семестар во уч.2016/2017 година

Зимски испитен рок во учебната 2016/2017 година ПОВЕЌЕ

ВАЖНО!!! Задолжителното  електронско запишување на летниот семестар во учебната 2016/2017  година,  ќе се врши од 11.01.2017 година до 01.02.2017 год., за студентите кои се водат во евиденцијата на електронскиот систем “i-know”, запишани во 1,3,7,9 и 11 семестар (студентите од 11 семестар на студии по географија, како и студентите од 13 и 15, не треба електронски да го запишуваат летниот семестар), на www.iknow.ukim.mk. За проблеми поврзани со студиската програма (испити, запишани предмети и сл.) пратете електронска порака со број на индекс на keti@pmf.ukim.mk. За ТЕХНИЧКИ ПРОБЛЕМИ (ЗАБОРАВЕНА ЛОЗИНКА, ПРОМЕНА НА МЕЈЛ АДРЕСА И СЛ.) пратете електронска порака до boris@pmf.ukim.mk. Во пораката ЗАДОЛЖИТЕЛНО да се напише ОПИС НА ПРОБЛЕМОТ, име и презиме на студент, број на индекс и мејл адреса со која е регистриран во системот.

Систематски преглед за студентите на ПМФ од прва година во уч.2016/2017 година  ПОВЕЌЕ

Распоред за предавања во летниот семестар во уч.2016/2017 г. за во ВОНРЕДНИТЕ  студенти на Институтoт за географија

Упатство за запишување на семестар

Упатство за пријавување на испити

Начин на плаќање на административна такса, со готови пари или преку СМС повeќе...

Упатство за електронско плаќање на такени марки преку СМС

Journal Content

Покана за визитинг професор од страна на Универзитетот во Шангај повеќе...

Посета на министерот за образование и наука повеќе...

Свечено одбележан почетокот на наставата на дисперзираните студии по информатика во К. Паланка повеќе...

Скенирачки електронски микроскоп на ПМФ повеќе...

Утврден концептот за школа за докторски студии на универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје повеќе...

60 години Македонско географско друштво повеќе...

Journal Content

Во рамките на Проектот за модернизација на образованието, Природно-математичкиот факултет во моментов реализира три обуки со наслов:

Примена на истражувачка постапка во наставата по предметите Природа, Природни науки и Природни науки и техника (www.prirodninauki.com)

Примена на софтверот ЕДУБУНТУ и други образовни компјутерски апликации во наставата од природната група предмети иматематика (www.edubuntu.info)

Оценување на знаењата и способностите на учениците со примена на Блумовата таксономија (www.blumova-taksonomija.com)

Повеќе за секоја од обуките можете да најдете на наведените веб страни.