Journal Content

Мартовска  (дополнителна) испитна сесија за уч.2017/2018 год.

Распоред за вонредни студенти на Институтот за географија за летниот семестар во уч.2017/2018 година

Продолжен Рокот за заверка на зимскиот семетар и запишување на летниот семестар во учебната 2017/2018 г. - до 09.02.2018 г.

ПРОДОЛЖЕН РОК  за  дипломирање до 15.02.2018 г.

Соопштение за зимскиот испитен рок во учебната 2017/2018 година  ПОВЕЌЕ

Соопштение за  потребни документи за заверка на зимски семестар и упис на летен семестар во учебната 2017/2018 година ПОВЕЌЕ

Соопштение за систематски преглед на студентите од ПРВА година  во уч.2017/2018 г. ПОВЕЌЕ

КОНКУРС за доделување стипендии на редовни студенти запишани на додипломски студии од прв циклус на јавните и приватните универзитети и високообразовни установи во Република Македонија за студиската 2017/2018 година. Напомена: Студентите на ПМФ, кои сакаат да конкурираат за стипендии треба во Службата за студентски прашања да достават индекс (со уредно собрани оценки од положените испити), уредно пополнети потврда, уверение за положени испити (со уплатница од 500,00 ден. уплатени на жиро сметката на ПМФ и 50,00 денари за административна такса, уплатена на уплатница или преку смс) и Образец УППИ. Потребните документи, ќе бидат готови наредниот ден, во периодот од 11:30 до 13:30 часот.За да можат да ги симнат другите потребни обрасци, студентите треба да се логираат на веб страницата на МОН

ВАЖНО!!! Задолжителното  електронско запишување на зимскиот семестар во учебната 2017/2018  година,  ќе се врши од 27.12.2017 година до 31.01.2018 год., за студентите кои се водат во евиденцијата на електронскиот систем “i-know”, запишани во 1,3,7,9,11 и 13 семестар (студентите со запишан 13 семестар на студии по географија, како и за студентите запишани во 15 сем. не треба електронски да ги пријавуваат испитите, за нив важи Напомена 2), на www.iknow.ukim.mk. За проблеми поврзани со студиската програма (испити, запишани предмети и сл.) пратете електронска порака со број на индекс на keti@pmf.ukim.mk. За ТЕХНИЧКИ ПРОБЛЕМИ (ЗАБОРАВЕНА ЛОЗИНКА, ПРОМЕНА НА МЕЈЛ АДРЕСА И СЛ.) пратете електронска порака до boris@pmf.ukim.mk. Во пораката ЗАДОЛЖИТЕЛНО да се напише ОПИС НА ПРОБЛЕМОТ, име и презиме на студент, број на индекс и мејл адреса со која е регистриран во системот.

Упатство за запишување на семестар

Упатство за пријавување на испити

Начин на плаќање на административна такса, со готови пари или преку СМС повeќе...

Упатство за електронско плаќање на такени марки преку СМС

Journal Content

Ранг листа на примени кандидати за трет уписен рок 2017г.

Резултати од успехот од средно образование (Прелиминарна ранг-листа) за трет уписен рок 2017г.  

Слободни места за трет уписен рок

Потребни документи за пријавување на кандидати во третиот уписен рок за прв циклус студии на Природно - математичкиот факултет во Скопје, во уч. 2017/2018 година, на 15 септември 2017 г. од 08.00 до 14.00 часот.

Потребни документи за запишување на примените кандидати примени во третиот уписен рок за прв циклус студии на Природно - математичкиот факултет во Скопје, во уч. 2017/2018 година, на 18 септември 2017 г. од 08.00 до 14.00 часот

Ранг листа на примени кандидати за втор уписен рок 2017г.

Резултати од успехот од средно образование (Прелиминарна ранг-листа) за втор уписен рок 2017г.   

 

КОНКУРС за запишување студенти на прв циклус студии на студиските програми на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје во учебната 2017/2018 година

 

Добитници на стипендија од УКИМ

 

Ранг листа на примени кандидати за прв уписен рок 2017г.

 

Резултати од успехот од средно образование (Прелиминарна ранг-листа) за прв уписен рок 2017г. 

Journal Content

Покана за визитинг професор од страна на Универзитетот во Шангај повеќе...

Посета на министерот за образование и наука повеќе...

Свечено одбележан почетокот на наставата на дисперзираните студии по информатика во К. Паланка повеќе...

Скенирачки електронски микроскоп на ПМФ повеќе...

Утврден концептот за школа за докторски студии на универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје повеќе...

60 години Македонско географско друштво повеќе...

Journal Content

Во рамките на Проектот за модернизација на образованието, Природно-математичкиот факултет во моментов реализира три обуки со наслов:

Примена на истражувачка постапка во наставата по предметите Природа, Природни науки и Природни науки и техника (www.prirodninauki.com)

Примена на софтверот ЕДУБУНТУ и други образовни компјутерски апликации во наставата од природната група предмети иматематика (www.edubuntu.info)

Оценување на знаењата и способностите на учениците со примена на Блумовата таксономија (www.blumova-taksonomija.com)

Повеќе за секоја од обуките можете да најдете на наведените веб страни.

 

Слободен пристап до информации од јавен карактер

Службено лице за посредување во врска со информации од јавен карактер

Секретар
Сања Мицковиќ
3249-809
sekretar@pmf.ukim.mk

Journal Content