Информации за уч. 2019/2020 г.

Прва испитна сесија во учебната 2019/2020 година  ПОВЕЌЕ

Заверување на зимскиот  и запишувањето на летниот семестар во уч. 2019/20 г.,  ќе се одвива во периодот од  10-21 февруари 2020 г., а за студентите од прва година од 10-13 февруари 2020 г. Наставата во летниот сeместар ќе се одвива од 17.02.2020 до 29.05.2020 година.  ПОВЕЌЕ

Декемвриска (дополнителна) испитна сесија во уч.2019/2020 г.  ПОВЕЌЕ

Уписот на зимскиот семестар во учебната 2019/2020  година и рокот за дипломирање ,  ќе се продолжи до 20.10.2019 год. ПОВЕЌЕ

Одобрен трет термин за полагање во третата испитна сесија во уч. 2019/2020 година ПОВЕЌЕ

Листа слободни универзитетски изборни предмети од прв циклус студии

ТРЕТА  (август/септемвриска) испитна сесија во учебната 2018/2019 година ПОВЕЌЕ

Заверка на летен семестар во учебната 2018/2019 година повеќе...

Термини за координација за студентите на студии по информатика и информатички технологии ПОВЕЌЕ

Промена на обврската за плаќање на АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА за пријавите за испити, обрасците за запишување и за заверка на семестар повеќе...

Процедура за пријавување дипломска работа ПОВЕЌЕ

Доколку имате проблеми поврзани со студиската програма (предмети, испити и сл.) пратете електронска порака со опис на проблемот, број на индекс, на:

  • keti@pmf.ukim.mk (математика, математика-физика и физика);
  • lidija.mitevska@pmf.ukim.mk (биологија и биологија–хемија);
  • ivanam.ristovska@pmf.ukim.mk (хемија, географија, етнологија и антропологија).

За технички проблеми (заборавена лозинка, промена на електронска адреса и сл.) - boris@pmf.ukim.mk. Во пораката задолжително да се напише: опис на проблемот, број на индекс на студентот и електронска  адреса со која е регистриран во системот.

Упатство за запишување на семестар

Упатство за пријавување на испити

Упатство за електронско плаќање на такени марки преку СМС

Посета на Кинескиот амбасадор на ПМФ

Предавање на амбасадорот на Народна Република Кина, господинот Zhang Zuo, одржано на 20.11.2019 на ПМФ, на тема: „Голем потенцијал за соработка во културата и туризмот меѓу Народна Република Кина и Македонија“

Посета на кинескиот амбасадор на ПМФ

Информации за втор циклус на студии

СЛОБОДНИ МЕСТА ЗА ЗАПИШУВАЊЕ СТУДЕНТИ НА ВТОР ЦИКЛУС СТУДИИ НА СТУДИСКИТЕ ПРОГРАМИ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ ВО СКОПЈЕ ВО ВТОРИОТ РОК ВО УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА

Примени кандидати на вториот циклус студии во уч.2019/2020 година

Продолжен конкурс за запишување студенти на втор циклус студии за учебната 2019/2020 година

Задолжителна електорнската пријава на upisi.ukim.mk

Се  известуваат  студентите на ВТОР циклус студии, на Природно-математичкиот факултет во Скопје, дека заверување  на летниот семестар во уч.2018/2019 година  и запишувањето на зимскиот семестар во уч.2019/2020  година ќе се одвива од  23.09.2019 до 27.09.2019 година.

Студентите запишани во учебните 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013 и 2013/2014 година, на втор циклус студии на сите студиски програми на Факултетот, студиите да ги продолжат со премин на новите студиски програми ПОВЕЌЕ

Студентите запишани на последипломски студии на студиската програма по форензика, а кои до сега ги немаат положено сите предмети и немаат одбрането магистерска работа, се должни да магистрираат заклучно со 31.03.2020 година ПОВЕЌЕ

Документи за пријава на магистерски труд

Информации за нови студенти

Потребни документи за запишување на кандидатите примени во третиот уписен рок

Решение за прием на кандидатите (конечна ранг-листа) за трет уписен рок

Слободни места за трет уписен рок

Решение за прием на кандидатите (конечна ранг-листа) за втор уписен рок

Потребни документи за запишување на кандидатите примени во вториот уписен рок

Прелиминарна ранг листа од втор уписен рок со резултати од проверката на знаењата и умеењата и успехот од средно образование

ИНФОРМАЦИЈА ЗА СЛОБОДНИТЕ МЕСТА ЗА ЗАПИШУВАЊЕ СТУДЕНТИ НА ПРВ ЦИКЛУС СТУДИИ ВО ВТОРИОТ УПИСЕН РОК ВО УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА

Потребни документи за запишување на кандидатите примени во првиот уписен рок

Список стипендисти на ПМФ за користење на стипендија која ја доделува ректоратот на Универзитетот „ Св. Кирил и Методиј” во Скопје

Решение за прием на кандидатите (конечна ранг-листа) за прв уписен рок

Прелиминарна ранг листа со резултати од проверката на знаењата и умеењата и успехот од средно образование

ПРАВНА ПОУКА
По објавувањето на прелиминарната ранг-листа на кандидатите за запишување, кандидатот има право на приговор во рок од 24 часа. Приговорите се доставуваат во писмена форма до Деканатската управа на ПМФ преку архивата на факултетот најдоцна до 12:00 часот на 04.09.2019 година. Во спротивно, кандидатот го губи правото на приговор во натамошната постапка во поглед на објавените резултати. Приговорот се однесува само на технички пропусти - грешки направени при пресме¬тувањето на бодовите. Техничките пропусти се однесуваат на:
Печатна грешка на лични податоци
Печатна грешка на основен избор на студиска програма, избор со кофинансирање, избор на специјални услови или редослед на студиски програми
Погрешно пресметани поени (заради соодветност на предмети, тип на матура и сл.)

КОНКУРС за запишување студенти на прв циклус студии на студиските програми на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје во учебната 2019/2020 година.

Посета на рускиот амбасадор
1 / 18
Посета на рускиот амбасадор
2 / 18
Посета на рускиот амбасадор
3 / 18
Посета на рускиот амбасадор
4 / 18
Посета на рускиот амбасадор
5 / 18
Посета на рускиот амбасадор
6 / 18
Посета на рускиот амбасадор
7 / 18
Посета на рускиот амбасадор
8 / 18
Посета на рускиот амбасадор
9 / 18
Посета на рускиот амбасадор
10 / 18
Посета на рускиот амбасадор
11 / 18
Посета на рускиот амбасадор
12 / 18
Посета на рускиот амбасадор
13 / 18
Посета на рускиот амбасадор
14 / 18
Посета на рускиот амбасадор
15 / 18
Посета на рускиот амбасадор
16 / 18
Посета на рускиот амбасадор
17 / 18
Посета на рускиот амбасадор
18 / 18
Посета на рускиот амбасадор

АКТИВНОСТИ НА ПМФ

Покана за визитинг професор од страна на Универзитетот во Шангај повеќе...

Посета на министерот за образование и наука повеќе...

Свечено одбележан почетокот на наставата на дисперзираните студии по информатика во К. Паланка повеќе...

Скенирачки електронски микроскоп на ПМФ повеќе...

Утврден концептот за школа за докторски студии на универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје повеќе...

60 години Македонско географско друштво повеќе...

Обуки на ПМФ

Во рамките на Проектот за модернизација на образованието, Природно-математичкиот факултет во моментов реализира три обуки со наслов:

Примена на истражувачка постапка во наставата по предметите Природа, Природни науки и Природни науки и техника (www.prirodninauki.com)

Примена на софтверот ЕДУБУНТУ и други образовни компјутерски апликации во наставата од природната група предмети иматематика (www.edubuntu.info)

Оценување на знаењата и способностите на учениците со примена на Блумовата таксономија (www.blumova-taksonomija.com)

Повеќе за секоја од обуките можете да најдете на наведените веб страни.

 

Дополнување на календарот на активности и неработни денови во уч.2018/2019 година

Универзитетски календар на активности и неработни денови во учебната 2019/2020 година

Слободен пристап до информации од јавен карактер

Службено лице за посредување во врска со информации од јавен карактер

Секретар
Сања Мицковиќ
3249-809
sekretar@pmf.ukim.mk

Здрава Исхрана