Navigation
 

Научно-истражувачка дејност на Институтот (1999-2006)

07-12/2006

МАПИРАЊЕ И СТУДИЈА ЗАСНОВАНА ВО ЗАЕДНИЦАТА ЗА АДОЛЕСЦЕНТИ ШТО СЕ ПОД НАЈГОЛЕМ РИЗИК ЗА ХИВ/СИДА /СПИ ВО МАКЕДОНИЈА

Носител на проектот: д-р Љупчо С. Ристески, доцент на ИЕА при ПМФ - Скопје.

Учесници: доц. д-р Љупчо С. Ристески; асс. м-р Даворин Трпески; Вања Димитриевски, Марија Тошева, Инес Црвенковска Ристеска, Зоран Јорданов, Влатко Деков и Светлана Војновска.

Финансиска поддршка: УНИЦЕФ, Македонија.


2004-2006

ЕТНОГРАФИЈА НА МОДЕРНИЗАЦИЈАТА (меѓународен проект)

Носители на проектот: д-р Љупчо Ристески, доцент на ИЕА при ПМФ, Скопје, Македонија и д-р Рајко Муршич, редовен професор на Одделението за етнологија и културна антропологија (ОЕКА) при Филозофскиот факултет во Љубљана, Словенија.

Учесници: ИЕА - Скопје: проф. д-р Анета Светиева; доц. д-р Љупчо С. Ристески; доц. д-р Љупчо Неделков; доц. д-р Мирјана Мирчевска и асс. м-р Даворин Трпески. ОЕКА - Љубљана: проф. д-р Рајко Муршич; проф. д-р Божидар Језерник; проф. д-р Змаго Шмитек; асс. м-р Боштијан Кравања и асс. м-р Петер Симонич.

Финансиска поддршка: Министерставата за наука на Република Македонија и на Република Словенија.


07-09/2005

МАПИРАЊЕ МЛАДИНСКИ ПРИЈАТЕЛСКИ СЕРВИСИ

Носител на проектот: д-р Љупчо С. Ристески, доцент на ИЕА при ПМФ - Скопје.

Учесници: доц. д-р Љупчо С. Ристески; асс. м-р Даворин Трпески; Вања Димитриевски и Елеонора Стојановиќ.

Финансиска поддршка: УНИЦЕФ, Македонија.


2004-2005

ЕВАЛУАЦИЈА НА ВКЛУЧЕНОСТА НА МЛАДИТЕ

Учесници: доц. д-р Љупчо С. Ристески; помл. асс. Даворин Трпески; Вања Димитриевски и Инес Црвенковска.

Финансиска поддршка: УНИЦЕФ, Македонија.


2003-2004

ПРАВАТА НА ДЕЦАТА - ЗНАЕЊА, АКТИВНОСИ, ОДНЕСУВАЊА

Носител на проектот: д-р Љупчо С. Ристески, доцент на ИЕА при ПМФ - Скопје.

Учесници: доц. д-р Љупчо С. Ристески; помл. асс. Даворин Трпески; Вања Димитриевски и Инес Црвенковска.

Финансиска поддршка: УНИЦЕФ, Македонија.


2002-2004

ЕТНОГРАФСКА КАРТА НА МАКЕДОНИЈА

Носител на проектот: д-р Ѓорѓи Здравев, редовен професор на ИЕА при ПМФ - Скопје.

Учесници: проф. д-р Ѓорѓи Здравев; проф. д-р Анета Светиева; проф. д-р Благоја Маркоски; доц. д-р Љупчо С. Ристески; асс. м-р Љупчо Неделков; асс. м-р Мирјана Мирчевска и помл. асс. Даворин Трпески.

Финансиска поддршка: Министерство за наука на Република Македонија.


2002-2004

ШТО СЕКОЈ АДОЛЕСЦЕНТ ИМА ПРАВО ДА ЗНАЕ - ИСТРАЖУВАЊЕ НИЗ АКТИВНО УЧЕСТВО

Носител на проектот: д-р Анета Светиева, редовен професор на ИЕА при ПМФ - Скопје.

Учесници: проф. д-р Анета Светиева; доц. д-р Љупчо С. Ристески; помл. асс. Даворин Трпески; Вања Димитриевски и Инес Црвенковска.

Финанскиска поддршка: УНИЦЕФ, Македонија.


2000-2004

ЕТНОЛОШКО И КУЛТУРО-АНТРОПОЛОШКО ИСТРАЖУВАЊЕ НА ПОРЕЧЕ

Носител на проектот: д-р Анета Светиева, редовен професор на ИЕА при ПМФ - Скопје.

Учесници: проф. д-р Анета Светиева; проф. д-р Ѓорѓи Здравев; д-р Ермис Лафазановски; асс. м-р Љупчо Ристески; асс. м-р Љупчо Неделков и асс. м-р Мирјана Мирчевска.

Финансиска поддршка: Министерство за наука на Република Македонија.


2000-2002

МУЗЕАЛИЗАЦИЈА НА ЗЕМЈОДЕЛСКАТА ОПРЕМА ВО СТРУМИЧКО И МАЛЕШЕВО И ЗАНАЕТИТЕ ПОВРЗАНИ СО НЕА

Носител на проектот: д-р Крсте Богоески, редовен професор на ИЕА при ПМФ - Скопје.

Учесници: проф. д-р Крсте Богоески; асс. м-р Љупчо Неделков и асс. м-р Мирјана Мирчевска.

Финансиска поддршка: Министерство за наука на Република Македонија.


2000-2003

ТРАДИЦИСКИТЕ КУЛТУРИ НА СЛОВЕНИЈА И НА МАКЕДОНИЈА (меѓународен проект)

Носители на проектот: д-р Анета Светиева, редовен професор на ИЕА при ПМФ, Македонија и д-р Божидар Језерник, редовен професор на Одделение за етнологија и културна антропологија, Словенија.

Учесници: Институт за етнологија и антропологија: проф. д-р Анета Светиева; проф. д-р Ѓорѓи Здравев; проф. д-р Крсте Богоески; асс. м-р Љупчо Ристески; асс. м-р Љупчо Неделков и асс. м-р Мирјана Мирчевска. Одделение за етнологија и културна антропологија: проф. д-р Божидар Језерник; проф. д-р Змаго Шмитек; доц. д-р Мирјам Менцеј; доц. д-р Рајко Муршич и Михаела Худеља.

Финансиска поддршка: Министерствата наука на Република Македонија и на Република Словенија.


2000-2001

ЕТНОАНТРОПОЗУМ - ЕЛЕКТРОНСКО СПИСАНИЕ НА ИНСТИТУТОТ ЗА ЕТНОЛОГИЈА И АНТРОПОЛОГИЈА

Носител на проектот: д-р Анета Светиева, редовен професор на ИЕА при ПМФ - Скопје.

Уредништво: проф. д-р Анета Светиева, главен и одговорен уредник; асс. м-р Љупчо Ристески - уредник и оперативен менаџер.

Финансиска поддршка: Институт Отворено Општество Македонија.


1999

МУЛТИКУЛТУРНИТЕ И ЕТНИЧКИ ОСОБЕНОСТИ НА ЧЕТИРИ ВЕЛЕШКИ СЕЛА

Носители на проектот: д-р Анета Светиева, редовен професор на ИЕА при ПМФ и д-р Ѓорѓе Младеновски, редовен професор на Институт за социологија (ИС) при Филозофскиот факултет од Скопје.

Учесници: проф. д-р Анета Светиева; проф. д-р Ѓорѓе Младеновски; асс. м-р Љупчо С. Ристески; асс. м-р Љупчо Неделков и студенти од ИЕА и ИС.

Финансиска поддршка: Институт Отворено Општество Македонија.


Забелешка: етнографските материјали од горенаведените проекти се архивирани и се наоѓаат во Архивот за етнолошки и антрополошки ресурси (АЕАР) и Дигиталниот архив за етнолошки и антрополошки ресурси (ДАЕАР) при Институтот за етнологија и антропологија.