Navigation
 

Научно-истражувачка дејност на Институтот за Информатика

Тематика

Во 1985 година член на ИИ стана академик Ѓорѓи Чупона, првиот македонски алгебрист од највисок ранг, под чие раководство се разви препознатливата, надвор од нашите граници, македонска алгебар­ска школа, и организатор на Првата меѓународна алгебарска конференци­ја во Скопје (1980), од која произлегоа научните алгебар­ски конференции во другите математички центри на југословенските простори. Професорот Чупона на различни начини го поттикнуваше развојот на ИИ, го помагаше создавањето на кадарот за научните дисциплини битни за студиите по математика и информатика, и воспостави повисоки стандарди за научноистражувачката работа, за работата на интерните семинари и за организирање научни собири од меѓународен карактер.
Членовите на наставно-научниот кадар на ИИ постепено, покрај редовните обврски, раководењето со изработката на дипломски и магистерски работи и докторски тези, работеа на своето научно усовршување и унапредување со учество на семинари, со престои на специјализации во поразвиени универзитети и со соработка во реализацијата на значајни проекти. Постигнаа бројни резултати кои се објавени во книги, во домашни и меѓународни списанија, во периодични публикации и зборници на трудови од научни манифестации. На тој начин го даваа и го даваат својот дел од придонесот на македонската наука кон светската наука и образование
Потесни научни области, во кои создаваат членовите на ИИ се следниве: алгебарски структури и теорија на пресметливоста, модели за расудување и теорија на сметачките мрежни структури, архитектури на паралелно процесирање, невронски мрежи и биоинформатика, системи за електронско учење, моде­лирање, симулација и оптимирање, фрактали и хаос, математичко програ­мирање и операциони истра­жувања, веројатносни модели и надежност на системите, развој и примени на статистички методи, нумеричка анализа, интернет и мобилни технологии, информациони системи, бази на податоци, складови на податоци, криптографија, софтверско инженерство.
За извршување на современа научноистражувачка дејност оформени се и соодветно опремени, во рамките на проектите TEMPUS, PHARE и ОСИ Македонија, следниве научни лаборатории во ДЗ: бр. 3 за паралелно процесирање; бр. 4 за бази на податоци; бр. 5 за мултимедијални системи; бр. 7 за вештачка интелигенција; бр. 10 за компјутерска графика и бр. 17 за нумерички и статистички пресметувања и CISCO академија.
 
Книги со печатени трудови на членови на ИИ
 
1.Vector Valued Semigroups and Groups, МАНУ, Скопје, 1988 (Ѓ.Чупона, С. Марковски, Б. Јанева)
2. Data and Compjuter Assisted Decision, Springer-Verlag, Berlin, 1990 (В. Чабуковски, коавтор)
3. The Fundamentals of Networking, the Road to Global Connectivity, CEENet Publication, Warsaw, 1996 (ед. О. Попов)
4. Parallel and Distributed Computing Handbook, A.H.Zamoya ed., McGraw Hill, 1996 (М. Гушев, коавтор)
5. Computereinsatz in der Nephrologie, Dusti-Verlag, Munchen, 1997 (В. Чабуковски, коавтор)
6. Visionary Idea for a Visionary Future in Networking the Third Millenium, CEENet Editions, Vienna, 1998 (ед. О. Попов)
7. Recent Advances in Java Technology: Theory, Application, Implementa­tion, James F. Power and John T. Waldron (ed.) Girst Editioin, 2002 (С. Божиновски, Ѓ. Јованчевски, Н. Божиновска, коавтори)
8. e-Business and Mobile Internet Technologies, ИИ, ПМФ Skopje, 2002, (С. Марковски, М. Гушев, уредници)
9. Wireless and Mobile Technologies, ИИ, ПМФ, Скопје, 2003 (М. Гушев, уредник)
 
Меѓународни научни собири организирани од ИИ
 
1. Семинар: Логика и сметачи, Охрид, 1988 (организатор С. Марковски),
2. Семинар: Полиадични алгебарски структури, Скопје, 1989 (во соработка со МАНУ),
3. Семинар: Слободни алгебарски структури, Скопје, 1993 (во соработка со МАНУ,)
4. Workshop Education of Informatics and Industrial Mathematics, New Chalenges and Need, Охрид, 2000, (организатори и издавачи на Зборникот на трудови С .Марковски и М. Кон-Поповска),
5. Wireless and Mobile Technologies Workshop, Охрид, 2002 (организатор и издавач на Зборникот на трудови М.Гушев),
6.-9. International Conference on Informatics and Information Techno­logy, CIIT 2000, 2001, 2002, 2003, Молика (организатор М. Гушев, ед. на зборниците на трудови М. Гушев, С. Марковски, К. Здравкова од 2003). Излагањата и написите на членовите на ИИ се однесуваат на темите: теориски основи на компјутерските науки, компјутерски архитек­тури, историски, социо­лошки и други аспекти на компјутерските науки, е-бизнис и е-учење, вештачка интелигенција, информатички технологии.
10. SEEDI conference: Digital (re)-Discovery of Culture (Physicality of Soul)- Playing. Digital, Охрид 2005 (С.Марковски, В.Димитрова, Н.Ацковска, М.Михова, М.Јованов),
11. Second Balkan Conference in Informatics, BCI ‘05, Охрид, 2005 (организатори и ед. на Зборникот на трудови М. Кон-Поповска, К. Здравкова).
Научни проекти чиј носител е ИИ, финансирани од МОН
 
Во периодот 1985-1996 на ИИ беа изработени 8 научни проекти. Последниве десет години беа реализирани или се во тек на реализација следниве проекти:
1. Математичко моделирање на реални динамички системи, раководител проф. д-р М. Кон-Поповска (1995-1997),
2. Примена на случајните процеси во моделирањето на системи за масовно опслужување и решавање проблеми од математичката ста­тистика, раководител проф. д-р М. Георгиева (1995-1997),
3. Програмски модели за паралелно процесирање, раководител проф. д-р М. Гушев (1996-1998),
4. Алгебарски структури и нивна примена во комуникациски и други процеси, раководител проф. д-р С. Марковски (1997-1999),
5. Информационен систем во академската средина, раководител проф. д-р М. Кон-Поповска (1997-1999),
6. Дискретни корелирани веројатносни модели и примена на теоријата на масовно опслужу­вање, теоријата на ризик и осигурување, раководител проф. д-р М. Георгиева (1999-2002),
7. Модели за препознавање на облици со невронски мрежи, раководител проф. д-р Ѓ. Јованчевски (1999-2002),
8. Анализа и развој на алгоритми за предвидување на временски термини, раководител доц. д-р Д. Глигороски (1999-2002),
9. Мемориски аспекти на ИЛП, раководител проф. д-р М. Гушев (2000-2003),
10. Математички модели за препознавање облици, раководител проф. д-р Ѓ. Јованчевски (2000-2003),
11. Алгебарски структури и нивната примена во криптографијата и комуникациските процеси, раководител проф. д-р С. Марковски (2001-2004),
12. Математичко моделирање и оптимирање, раководител проф. д-р В. Кусакатов (2001-2004),
13. Е-учење, раководител проф. д-р М. Кон-Поповска (2001-2004),
14. Развој и примена на математички модели и статистички методи во истражувања од областа на природните и општествените науки, раководител проф. д-р Ж. Попеска (2003-2006),
15. е-Влада и е-Бизнис, раководител проф. д-р М. Гушев (2006-2008).
 
Наслови на научни списанија со статии на членови на ИИ
 
1. ПРИЛОЗИ, МАНУ, Секција за математички и технички науки (во сите томови Ѓ. Чупона, во повеќе томови С. Марковски, Б. Јанева, В. Кусакатов, В. Бакева),
2. МАТЕМАТИЧКИ БИЛТЕН, Сојуз на друштвата на математи­чарите и информатичарите на Македо­нија (во многу томови бројни написи на повеќе членови),
3. L’aviculture en Mediterrance, CHIEAM Options Mediterraneennes, A7, 1990 (М. Кон-Поповска),
4. Communications on Algebra, 19(3) 1991 (Б. Јанева),
5. Parallel Computing, 18, 1992, 19, 1993, 20, 1994 (М. Гушев, коавтор),
6. Journal of Computer Communication 15(3), 1992 (В. Чабуковски, коавтор),
7. International Journal of Computer Mathematics, 43, 46, 1992; 55, 56, 1995; 60, 1996; 65, 1997; 73-76, 2000; 80, 2003 (М. Гушев, коавтор),
8. Journal of Parallel Algorithms and Applications, 1, 1993; . 4, 1994; 8, 1996, 10, 1997 (М. Гушев, коавтор)
9. Computer Simulation in Biomedicine, Southapmpton, Boston, 539-546, 1995 (В. Чабуковски, коавтор),
10. International Journal of Bif. Ch, 1996 (Д. Глигороски, коавтор),
11. Географски разгледи 31, 1996, 36, 2001 (М. Зиков, М. Георгиева, В. Бакева, коавтори),
12. Computers and Artifical Intelligence, 16 (3), 1997 (М. Гушев, коавтор),
13. Algebra Universitatis, 1998 (С. Марковски, Ѓ. Чупона, коавтори),
14. Balkan Journal of Medical Genetics, 1(2) 1998, 5(1,2) 2002, МАНУ (Ж. Попеска, коавтор),
15. Contributions to General Algebra, 7, 1999 (Ѓ. Чупона, Б. Јанева, коавтори), Клагенфурт 10, 11, 1998, 1999 (С. Мар­ковски, А. Соколова, коавтори),
16. Glasnik matematički, 37 (57) 2002, (Ѓ. Чупона, Н. Целакоски, Б. Јанева, коавтори),
17. Mathematical Communications, 4(1) 1999 (В. Бакева, коавтор), 6(2)2001 (С. Марковски, Д. Глигороски, В. Бакева, коавтори),
18. Simulation Engineering, 16, 1999 (В. Бакева, М. Георгиева, коавтори),
19. Bulletin of the International Statistical Institute, 57(3) 1999, 59(2) 2001 (Ж. Попеска),
20. Journal of Computing and Information Technology, CIT 2001, 10, 2002 (М. Гушев, Љ. Антовски, В. Ајановски, коавтори)
21. Periodical in Optoelectronic Information – Power Technologies, 2(4), 2002, (С. Божиновски, Г. Јованчевски, Н. Ацковска, коавтори)
22. Facta Universitatis Niš, Series Electronic and Energetics,16 (1), 2003 (Г. Арменски, М. Гушев, коавтори), 18 (2), 2005 (А. Мишев, М. Гушев, коавтори),
23. Mathematica Macedonica, 1, 2003 (В. Кусакатов, Ж. Попеска),
24. Cyprus Computer Society Journal, 1 (4), 2003 (М. Гушев, коавтор),
25. Ju Journal of Operations Research, 13, (2), 2003 (М. Кон-Поповска),
26. Pliska Studia Mathematica Bulgarica, 16, 2004 (В. Бакева),
27. Neurocomputing 62, 2004 (А. Мадевска),
28. Comptest rendus de l’Academie Bulgare des Sciences, 58, (5) 2005 (В. Ристовска),
29. Lecture Notes in Computer Science, Springer-Verlag, 3470, 2005 (Б. Јакимовски, М. Гушев)
30. Transactions on Information and Communication Technologies, 36, 2006 (Д. Глигороски, С. Андова, коавтори),
31. Journal of Applied Mathematics & Computing 19(2005) (С. Марковски, Д. Глигороски, Ј. Марковски).
Меѓународни научни и развојни проекти
 
Координатор: С. Марковски
- IST project MATHIND- Mathematics for Industry, 2000-2002 (раков. G. L. Bleris, Aristotle Univ. Солун).
Координатор: М. Кон-Поповска
- TEMPUS CME-03118-97 Quality Assessment System Development of the Education Process of the Macedonian Universities, 1998-1999 (раков., B. Donevski),
- TEMPUS JEP 12020-97, Molecular Biology and Genetic Engineering, 1998-1999 (раков. Ѓ. Ефремов),
- TEMPUS JEP 13577-98, Development of the Integrated Academic Library Information System 1999-2000 (кораков. со N. Ole Pors),
- PHARE Multi-Country Programme for Distance Educations Project, 1999-2000,
- TEMPUS JEP-14440-99, Distributed Information Technologies new curricula and flexible education, 1999-2001 (кораков. со G. L. Bleris),
- Cooperation amoungst Higher Education Institutes of Greece and Neighboring Countries and Transfer of Technology on Organization and Development of the Technological Infrastructure with the use of Information, Communication and Organization Systems, European INTEREEG. 2, 2000-2001 Солун (кораков. со D. Tarabanis),
- SINSEE - Scientific Information Network od South East Europe, Max Plank Institute, German Federal Ministry for Educations and UNESCO, 2002 (корак. со J. Wess),
- TEMPUS JEP 16114, WEB Based University Library Network, , 2002-2003 (кораков. со З. Коњовиќ, Д. Сурла),
- SEREEN - Bulding South East European Research and Education Network, FP5 IST 2002-2003 (кораков. со V. Maglaris и Б. Поповски),
- MANI-MARNet Advanced Network Infrastructure, Building Skopje gigabit network infrastructure, NATO Science programme, 2002-2004 (кораков. J .A. Sanches),
- The Potential of B.B. Platforms for the Macedonian industry - Technical and Economic Aspects, SNSF Switzerland 2002-2004 (кораков. со К. Станоевска),
- SEE-GRID-South East European-GRID, FP6 IST Project, 2004-2006 (корак. со N. Vogiatzis и А. Бучковска)
- Feasibility study for development of the University St. Cyril and Methodius Advanced Network Infrastructure, 2004-2005 (кораков. со Б. Поповски),
- Piloting Grid cluster, UNESCO-Hewlett-Packard Partnership Piloting Solutions for Alleviating Brain Drain in Bosnia and Herzegovina, Croatia, Serbia and Montenegro, R. Macedonia and Albania, 2004-2006,
- SEE-GRID2, FP6 IST Project funded by EU (кораков. со J. A. S anches, А. Бучковска),
- SEEREN2, FP6 IST, 2005-2007 (кораков. со Y. Mitsos, Б.Поповски),
- UNESCO SpaceForScience, UNESCO, 2005 (кораков. со А. Мишев),
- E-Learning for improoving access to Information Society for SMEs in SEE Area – ELISA, INTERREG IIIB CADSES, 2005-2007 (кораков. со I.Hadzakis),
- Secure Communications from non-linear electronic synchronization circuits, NATO programme security through science collaborative linkage grant, 2005-2006 (кораков со A. Miliou),
Координатор: М. Гушев
- TEMPUS TACIS UM JEP 15032, 2000, Administration et gestion des universités dans l’Ancienne République yougoslave de Macédoine, 2000-2003,
- TEMPUS JEP 16160-01, Innovation of Computer Science Curriculum in Higher Education, 2001-2004,
- SNSF Project: Intensivation of CSE in Engineering in Bulgaria and Macedonia, 2002-2003,
- TEMPUS CD JEP18046-03, Management and Business Education in Computer Studies MABECS, 2004-2007,
- TEMPUS PP_SCM-C009B03-2003,
Implementing Modules and ECTS for Computer Science, 2004-2005,
- TEMPUS CARDS SCM-C009, B05-05, Sustainable Multicultural Interoperability Environment, 2006-2007,
- TEMPUS CARDS SCM CO11, B05-2005, Quality Assurance and Accreditation System Network, 2006-2007,
- TEMPUS CARDS SCM CO13 B05-2005, Web-Based Multimedia E-Learning for Applied Technol., 2006-2007,
- TEMPUS CARDS UM JEP 40045-2005, Workflow and Document Management Infrastructure towards Integrated University, 2006-2008,
- FP6-20050 IST-6, Enhancing Western Balkan eGovernment Expertise, 2006-2008.
Соработник: В. Кусакатов
- Dnevno i tedensko programiranje obratovanje v Slovenskemu EES, Institut Milan Vidmar, Ljubljana 1995-1996.
Координатор К. Здравкова:
- DAAD project “Software Engineering Education and Reverse Engineering”, 2000-2003,
- Tempus project Tempus-JEP 18035-2003: Joint M.Sc. curricula in Software Engineering, 2004-2007,
- UNESCO IITE “Information System for Information Technology in Education” 2000-2002,
- “Implementation of Information and Communication Technology in Education: State-of-the-Art, Needs and Perspectives”, UNESCO IITE, 2001-2002,
- UNESCO IITE sub-regional project “Information and Communication Technologies for the Development of Education and the Construction of a Knowledge Society”, 2003-2005,
- DAAD project “Software Engineering: Computer Science Education and Research Cooperation”, 2004-2006,
- Означување, анализа и обработка на македонско-словенечките јазични ресурси, билатерален македонско-словенечки проект финансиран од МОН, 2006-2007
- E-Learning Portal for the Secondary School in Bulgaria и E-Learning Infrastructure and E-Content for Software Engineering Education, 2005-2007 (советник).
 
Учество во проекти на други носители
 
До 1996 година членови на ИИ учествуваа во реализацијата во 9 научни проекти. Последниве десет години тие соработувале или соработуваат во реализацијата на следниве научноистражувачки проекти:
1. Molecular Biology and Genetic Engineering, Tempus JEP-12020-1997, (раков. Г.Д. Ефремов, учесници М.Кон-Поповска, О. Б. Попов, Д. Глигороски, Ж. Попеска),
2. Идеен проект за информационен систем на Универзитетот “Св. Кирил и Методиј”, 1997 (раков. Д. Давчев, учесници М. Кон-Поповска, В. Чабуковски),
3. Слободни структури, МАНУ 1998, (раков. Ѓ. Чупона, учесници С. Марковски, Б. Јанева),
4. Виртуелни дигитални библиотеки во природните науки и информатиката, 1998, Институт отворено општество Македонија (раков. М. Кон-Поповска, учесник З. Здравковски),
5. Флуктуации и осцилации на температурите и врнежите во Р Македонија, 1999-2002 (раков. М. Зиков, учесници М. Георгиева, В. Бакева),
6. Унапредување на библиотеките во основните школи на Р Македонија, Институт Отворено општество Македонија, 2000-2001 (раков. М. Кон-Поповска, учес. А. Мишев, В. Ајановски),
7. Слободни и ним блиски алгебарски структури, МАНУ 2002 (раков. Ѓ. Чупона, учесници С. Марковски, Б. Јанева),
8. Векторско-вредносни групоиди, МАНУ 2002 (раков. Ѓ. Чупона, учесници С. Марковски, Б. Јанева),
9. Mobile and wireless security protocols and standards, финансиран од World Federation of Scientists, Wireless Application Laboratory, ИИ, ПМФ, Скопје, 2003 (Љ. Антовски),
10. Labor Market Analysis in the Border Region, Large Scale Socio-Economic Development Projects, European Agency for Reconstruction, LDK Consulting за Министерството за финансии на Р. Македонија, 2004 (Љ. Антовски),
11. Technical Assistance to Institutional Building in Support of Employment Policy, Agency for Reconstruction, IMC Consulting за Министерството за труд и социјална политика на Р Македонија, 2005 (Љ. Антовски),
12. Technical Assistance for the Implementation & Co-ordination of the Decentralization Process (Phase II), European Agency for Reconstruction, LDK Consultants за Министарството за локална самоуправа на Р Македонија, 2006 (Љ. Антовски),
13. Development and implementation of resource management information system for the Albanian State Police, EuropeAid/122589/C/SER/AL, CARDS, contractor Comarh, Poland, 2006 (Љ. Антовски),
14. Secure, interoperable, cross border m-services contributing towards a trustful European cooperation with the non-EU member Western Balkan countries, FP6 STREP, T&P Consulting Скопје, 2006 (Љ. Антовски),
15. Technical Assistance to Institutional Building in Support of Employment Policy Phase 2
European Agency for Reconstruction, AMS and GVG за Министерството за труд и социјална политика на Р. Македонија, 2005-2006 (Љ. Антовски),
16. Technical Assistance for VET(Vocational Education Training) - Phase IV - Training of Teachers and VET Centre Staff, European Agency for Reconstruction, LDK Consultants & BFI за Министарството за образование и наука на Р Македонија, 2006 (Љ. Антовски),
17. Алгебарски структури и векторско-вредносни структури, МАНУ 2006 (раков. Ѓ. Чупона, учесници С. Марковски, Б. Јанева, В. Димитрова, Н. Илиевска).
 
Членовите на ИИ во изминативе дваесетина години учествуваа со излагања на околу 150 меѓународни научни собири во повеќе европски земји, САД, Русија и Австралија. Излагањата се печатени во соодветни зборници на трудови. На повеќе конференции членовите на ИИ имаа бројни презентации.
ИИ во последниве десетина години разви широка соработка со бројни странски универзитетски и истражувачки центри. Позначајни од нив се: Грција: Aristotle University, Thessalonica, National Technical University, Athens, Technical Educational Institute, Athens, Greek Research and Technology Network – GRNET, Athens, Democritus University of Thrace, Komotini, University of Thessaly, Volos; Германија: University of Dortmund, Max Plank Institute, Munich, University of Bremen, Freie University, Berlin; Humboldt University, Berlin, Fachhochschule Merseburg, Fern University, Hagen; Швајцарија: University “St. Gallen”, European Organisation for Nuclear Research - CERN, Geneva; Велика Британија: De Montfort University, Leicester, Loughborough College, South Bank University, London; Франција: Alcatel Alenia Space Centre, Cannes, Université de Nice-Sophia Antipolis, Nice; Шпанија: Deusto University, Bilbao; Финска: University of Joensuu, Данска: The Royal School of Library and Information Science, København; Белгија: Chatolic University Leuven; Холандија: University of Maastricht, University of Einthoven, Литванија: The Science & Technology Park in Vilnius, Албанија: University of Tirana, Polytechnic University of Tirana, Academy of Sciences of Albania, Tirana; Бугарија: St. Kliment Ohridski University, Sofia, Bulgarian Academy of Sciences, Sofia, South-West University Neofit Rilsky, Blagoevgrad; Словенија: Institut Milan Vidmar, Ljubljana, University of Maribor, Institut Jožef Štefan, Ljubljana; Романија: University of Bucharest, University ”Politehnica”, Bucharest, National Institute for Research & Development in Informatics – ICI, Bucharest, University of Timisoara; Унгарија; MTA SZTAKI, Budapest; Турција: Bogazici University, Istanbul, The Scientific and Technical Research Council of Turkey (TÜBİTAK), Ankara; Босна и Херцеговина: University of Banja Luka, University ”Džemal Bijedić”, Mostar, The University of West Mostar, University of Sarajevo, University of Tuzla; Црна Гора: University of Montenegro, Podgorica; Хрватска: University of Zagreb, Institute Rudjer Boškovic, Zagreb, University of Rijeka; Србија: University of Belgrade, Faculty of Natural Sciences and Mathematics, Belgrade, University of Niš, University of Novi Sad, Academic and Research Network of Yugoslavia – AMREJ, Belgrade; Молдавија: Research and Educational Netwoking Association of Moldova – RENAM.
Во Македонија е воспоставена соработка со Универзитетот “Св. Климент Охридски” во Битола и со Универзитетот на Југоисточна Европа во Тетово.
 
 
 
 
 
 
СТРУЧНА И АПЛИКАТИВНА АКТИВНОСТ
 
Членовите на ИИ беа активни и постигнаа значајни успеси во разни форми на стручна работа, кои се однесуваат, пред сè, на образованието на сите нивоа, потоа на нивното членување во професионални организации и здруженија и на растечките потреби на сè поширокото информатичко општество. Ова го потврдуваат долунаведените податоци (прегледот не е целосен).
 
Издадени универзитетски учебници
 
1. Конечна математика, Унив. “Св. Кирил и Методиј”, Скопје, 1993 (С. Марковски),
2. Вовед во теоријата на множества и математичка логика, ПМФ, Скопје, 1998 (Б. Јанева),
3. Нумерички методи I, алгоритамски пристап, ПМФ, Скопје, 1998 (В. Кусакатов),
4. Предавања по алгебра, кн. I, второ издание, Унив. “Св. Кирил и Методиј”, Скопје, 2000 (Ѓ. Чупона),
5. Конечно-димензионални векторски простори, трето издание, Унив. “Св. Кирил и Методиј”, Скопје, 2000 (Д. Карчицка),
6. Теорија и методи на линеарното програмирање, второ издание, Унив. “Св. Кирил и Методиј”, Скопје, 2000 (Д. Карчицка),
7. Информатика за студенти, самостојно издание, Скопје, 2002 (М. Гушев),
8. Инструкциско ниво на паралелизам, самостојно издание, Скопје, 2004 (М. Гушев),
9. Современи компјутерски системи, самостојно издание, Скопје, 2004 (М. Гушев),
10. Архитектура и организација на компјутери, самостојно издание, Скопје, 2004 (М. Гушев),
11. Основи на програмирање С++, ГоцМар, Скопје, 2006 (Ѓ. Јованчевски, Б. Стојчевска, Н. Ацковска).
 
Скрипти, учебни помагала, прирачници и збирки задачи
 
1. Ocam програмски дизајн, 1993 (М. Гушев),
2. Вовед во информатиката, 1994 (Ѓ. Јованчевски, В. Кусакатов),
3. Современи компјутерски системи, 1994 (М. Гушев),
4. Современи микропроцесори, 1995 (М. Гушев),
5. Напредни RISC процесори; Digital Alfa Процесор, Ултра Sparc процесор и Sparc архитектура, 1996 (М. Гушев),
6. HP PA RISC архитектура, Pentium Pro архитектура; MIPS R10000 RISC процессор; Персонални компјутери; POST RISC процесорска архитектура, 1997, (М. Гушев),
7. Програмски јазик PASCAL, Скопје 1997 (В. Кусакатов, В. Ристов­ска),
8. Инструкциско ниво на паралелизам; Оперативни системи, 1999 (М. Гушев),
9. Алгоритми и автомати, 1999 (Б .Јанева),
10. Збирка задачи по архитектура на компјутери, 2000 (М. Гушев),
11. Компјутерска писменост, 2000 (М. Кон-Поповска),
12. Интернет основи; Напреден интернет, 2000 (М. Кон-Поповска),
13. Веб-пребарување и дизајнирање; Веб-ориентиран курс за далечинско учење, 2000 (М. Кон-Поповска со сораб.),
14. Конечно-диманзионални векторски простори во задачи со предложени решенија, 2000 (Д. Карчицка),
15. Збирка проблеми и тест-прашања, веб-изданија (М. Гушев): Микропроцесори и микрокомпјутери, 2000; Архитектура на компју­тери, 2001; Интернет, 2002; Информатика, 2002,
16. Бази податоци и компјутерска графика, 2000 (М. Кон-Поповска),
17. Концепти за интернет, прирачник, 2001 (М. Гушев),
18. TCP/IP протоколи, 2001 (М. Гушев),
19. Алгебра (за студенти од II година), 2001 (Б. Јанева),
20. Решени задачи по алгебра, 2001 (Н. Илиевска),
21.Бази податоци и on-line веб курс, 2002 (М. Кон-Поповска),
22. Решени задачи по вектори и матрици, 2002 (Н. Илиевска, М. Михова),
23. Одбрани делови од алгебра (за студентите по математика-физика); 2002 (Б. Јанева, Д. Карчицка),
24. Збирка алгоритми и програми, Скопје, 2005 (Ѓ. Јованчевски, Н. Ацковска, Б. Стојчевска),
25. Архитектура на компјутери, Скопје, 2005 (М. Гушев),
26. Лабораториски практикум по архитектура на компјутери, Скопје, 2005 (Љ. Антовски, А. Мишев, М. Гушев),
27. Прирачник по архитектуира на компјутери, Скопје 2005 (А. Мишев, М. Гушев),
Средношколски учебници
 
1. Увод во линеарно програмирање, Просветно дело, Скопје, 1985 (Д. Карчицка, М. Кон-Поповска, Д. Коробар-Таневска),
2. Програмирање во Бејзик, Студентски збор, Скопје, 1985 (Д. Николиќ, Д. Битраков, М. Трајковски),
3. Сметачки машини и програмирање, Просветно дело, Скопје, 1986 (Д. Битраков, М. Трајковски, Д. Николиќ),
4. Основи на математика и информатика I, Просветно дело, Скопје, 1987 (П. Кржовски, С .Марковски, Б. Трпеновски),
5. Основи на математика и информатика II, Просветно дело, Скопје, 1988 (С. Марковски, П. Кржовски, М. Трајковски),
6. Веројатност и статистика, III година математичко-информа­тичка струка, Просветно дело, Скопје, 1988 (М. Георгиева, К. Чундева),
7. Применет софтвер, IV година математичко-информатичка струка, Просветно дело, Скопје, 1988 (Д. Битраков, М. Трајковски, Ѓ. Јован­чевски),
8. Практична математика за III година природно-математичка струка, Просветно дело, Скопје, 1992 (Д. Карчицка, М. Кон-Поповска, Р. Секулоски),
9. Практична математика за IV година природно-математичка струка, Просветно дело, Скопје, 1992 (М. Георгиева, Р. Секулоски, К. Чундева),
10. Информатичка технологија за I година средно образование, Скопје, 2002, Omega Communications (М. Гушев, С. Арсеновски),
11. Информатичка технологија за II година средно образование, Скопје, 2002, Omega Communications (М. Гушев, С. Арсеновски),
12. Информатика за I година гимназиско образование, ГоцМар, Скопје, 2002 (Ѓ. Јованчевски),
13. Информатичка технологија за I година гимназиско обра­зование, ГоцМар, Скопје, 2002 (Ѓ. Јованчевски),
14. Информатичка технологија за II година гимназиско образова­ние, ГоцМар, Скопје, 2002 (Ѓ. Јованчевски, Р.Стојова), Скопје 2004 (Ѓ. Јованчевски. З. Алексов, А. Ацковски, О. Јованчевска, М. Јанчески),
15. Програмски јазици, учебник за III година гимназиско образование, ГоцМар, 2004 (Ѓ. Јованчевски, Ж. Лазаревска),
16. Програмски јазици, учебник за IV година гимназиско образование, ГоцМар, 2004 (Ѓ. Јованчевски, Р. Стојова),
17. Математика за IV година гимназиско образование, АЛБИ, 2004 (В. Бакева, Б. Миладиновиќ),
18. Збирка задачи по математика за гимназиско образование, АЛБИ, 2004 (Б.Бакева со соработници),
19. Збирка алгоритми и програми, за III година гимназиско образование, ГоцМар, 2006 (Ѓ. Јованчевски, Ж. Лазаревска),
20. Информатика за I година средно образование, Информа, 2002 (В. Чабуковски, Д. Битраков, А. Ристова),
21. Информатичка технологија за II година средно образование, Информа, 2002 (В. Чабуковски со соработници).
Книги, прирачници и материјали со посебна тематика
 
1. Rečnik iz operacionih istrażivanja, Naučna knjiga, Белград, 1985 (ред.за мак.јазик Д. Карчицка),
2. Програмирање во Бејзик, Студентски збор, 1985 (Д. Николиќ, Д. Битраков, М. Трајковски),
3. Графички Бејзик за почетници, Скопје, 1989 (Ѓ. Јованчевски),
4. Информатичко образование во Република Македонија, Педа­гошки завод на Македонија, Скопје 1990 (С. Марковски, В. Кусакатов, Ѓ. Јованчевски, Д. Глигороски и др.),
5. Програмски јазик ПАСКАЛ, ГоцМар, Скопје 1990 (Ѓ. Јованчевски, В. Чабуковски),
6. Збирка програми за TURBO PASCAL, ГоцМар, Скопје, 1992 (Ѓ. Јованчевски, В. Чабуковски),
7. Добродојдовте во МАТЕИС-систем за далечинско учење мате­матика и информатика, Информа, Скопје, 1992 (В. Чабуковски, К. Мишовски),
8. Компјутеризирано учење 1: Тест прашања од физиологија, биологија и хемија, МЕДИС-информатика, Скопје 1992 (В. Чабуковски, М. Спировски),
9. Алгоритми и програмирање, самостојно издание, Скопје 1993 (Ѓ. Јованчевски, М. Попоска),
10. ДОС - Диск Оперативен Систем, ГоцМар, Скопје 1995 (Ѓ. Јованчевски),
11. WINDOWS, WORD, EXCEL, COREL, ГоцМар, Скопје 1995 (Ѓ. Јован­­чевски со други коавтори),
12. WINDOWS 95/3.11/3.1, ГоцМар, Скопје, 1996 (Ѓ. Јованчевски),
13. Персонални компјутери, ГоцМар, Скопје, 1997 (Ѓ. Јованчевски),
14. CorelDraw, PowerPoint, FrontPage, Photoshop, PageMaker, ГоцМар, Скопје, 2003 (Ѓ. Јованчевски и други коавтори),
15. Informatika za VIII одделение, ГоцМар, Скопје, 2003 (В. Кусакатов, Ѓ. Јованчевски, Н. Ацковска),
16. Компјутерска писменост, едиција од 5 книги, ГоцМар, Скопје, 2006 (Ѓ. Јованчевски со други коавтори),
Членови на ИИ имаат изработено електронски преведувачки пома­гала (веб-базирани учебни материјали, е-учење, е-тестирање) и библио­течни системи за многу корисници.
Стручни списанија
 
Членовите на ИИ се уредници и автори на написи на различни теми во следниве списанија:
1. Бит+ - списание за популаризација на информатиката меѓу младите. Во мај 1995 година, во издание на ИИ, излезе првиот број на БИТ+ чиј иницијатор и прв главен уредник беше Ѓ. Јованчевски, а заменик-главен уредник В. Кусакатов. Уредници беа С. Марковски, Д. Глигороски, Д. Бошначки, З. Шуниќ, А. Мадевска, С. Андова, В. Бакева, М. Јанчески, Б. Стојчевска, А. Соколова и Т. Богданов кои ги водеа постојаните рубрики: Хардвер, Оперативни системи, Програмски јазици, За вештачката интелигенција, Во силиконската долина, Образовен софтвер, За алгоритмите, Компјутерски игри, Вируси, Наградна задача, Задачи за вежбање, Конкурсни задачи, Малку историја, Инфозбор и информатички речник. Во неколку броеви се објавени написи на професорите О. Попов и М. Гушев. Од 1997 до 1998 година главен уредник беше В. Кусакатов. Списанието достигна тираж над 4000 примероци и се дистрибуираше скоро во сите средни училишта низ Републиката. Беа издадени вкупно 12 броеви.
2. Информативен гласник СИГМА и НУМЕРУС, изданија на Сојузот за друштвата на математичарите и информатичарите на Македонија, со подолга традиција.
3. ИНФОРМА, Медис-информатика (првиот број се појави во 1994 година).
4. Енергетика бр. 25, Скопје (Г. Арменски) .
5. Лајф Магазин, 2005 (Љ. Антовски).
 
Апликации
 
Наставниците и соработниците на ИИ се автори на многубројни софтверски апликации во областа на образованието, администрацијата, управувањето со грантови, системите за управување со корисници, информационите системи за избори, библиотекарството, здравството во Р. Македонија (расположливиот простор не дава можност за преглед на апликациите).