Navigation
 

С о о п ш т е н и е  

се известуваат редовните и вонредните студенти од Природно-математичкиот факултет во Скопје, кои се се запишале по првпат во уч.2012/2013 г., уч.2013/2014 г. уч.2014/2015 г., уч.2015/2016 година, уч.2016/2017 година и уч.2017/2018 година ,  дека уписот на зимскиот семестар во учебната 2018/2019  година ќе се врши од 11.09.2018 година до 28.09.2017 год.

Потребни документи:

1.     образец за запишување на семестарот, со уплатница за уплатени 50,00 денари административна  такса (Напомена 2);

2.     пријавен лист од Државниот завод за статистика на РМ  (образец  ШВ-20);

3.     пополнет и потпишан образец за ЕКТС за положени испити, односно за освоени кредити и за пријавени предмети кои ќе ги слушаат во зимскиот семестар (образецот се пополнува во координација со координаторот на соодветната студиска програма-насока);

4.     уплатница за уплатени 200,00 денари за административни трошоци;

5.     уплатница за уплатени 100,00 денари за обновување на библиотечен фонд во библиотеките на Институтите при ПМФ;

6.     уплатница за уплатени 100,00 денари за колективно осигурување на студентите од ПМФ од несреќен случај;

7.     уплатница за уплатени 100,00 денари за обезбедување

8.     уплатница за уплатени 200,00 денари за испитни работни тетратки;

9.   уплатница за уплатени 100,00 денари за студентски парламент;

*само за оние студенти, кои сакаат да бидат членови на студентскиот парламент;

10.   уплатница за уплатени средства за упис на зимскиот семестар во уч. 2018/2019 година за студентите запишани во државна квота.

Износот на сумата, претставува збир на вкупната сума од цената на кредити при прво запишување на предмети и вкупната цена на кредити за презапишување на предмети согласно образецот за ЕКТС одобрен од координаторите за ЕКТС. Цените на кредити се одредени согласно со одлука на Деканатска управа бр. 02-3456/2 од 15.02.2010 година.

Доколку студентот запишан во државна квота, не положил најмалку 50% од запишаните кредити во одреден семестар, до почетокот на  наредниот соодветен семестар или еден предмет запишува по трет пат, ги продолжува студиите со поднесување на трошоци за студирање (наведено во Напомена 1, подоле во соопштениево), или

11.   уплатница за уплатена рата за редовните и вонредните студенти запишани со кофинансирање согласно договорот потпишан со факултетот. Износот на сумата, претставува збир на вкупната сума од цената на кредити при прво запишување на предмети и вкупната цена на кредити за презапишување на предмети (доколку студентот презапишува предмети помалку од 50% од предметите, наведено во напомена 1, подоле во соопштениево), согласно образецот за ЕКТС одобрен од координаторите за ЕКТС. Цените на кредити се одредени согласно со одлука на деканатска управа бр. 02-3456/2 од 15.02.2010 година.

Напомена 1:

Согласно член 323, од Статутот на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје:

 

- студент запишан во државна квота , го губи статусот на студент запишан во државна квота и ги продолжува студиите со поднесување на трошоците за студирање (кофинансирање) ако:

 

- еден предмет запишува по трет пат;

 

- не положил најмалку 50% од запишаните кредити во одреден семестар, до почетокот на  наредниот соодветен семестар (зимски, односно летен).

 

   Сите уплати од реден број 4 до реден број 11 се вршат на образец ПП50 на жиро  сметката на ПМФ:

- назив и седиште на примач                                          ПМФ – Скопје

- банка на примач                                                               НБРМ

- трансакциска сметка                                                       100000000063095

- сметка на буџетски корисник на пмф                         1600110804 788 19

- Приходна шифра  програма  начин                          723012 - 41 2

 Додека, уплатата под реден број на 12 на жиро сметка на УКИМ

 12.  750,00  денари

 за  информативни,  информатички,  културни  и  спортски  активности  на студентите на Универзитетот Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, со назнака ИКСА на УКИМ - ПМФ на

 жиро-сметката 100000000063095 депонент: НБРМ,

со сметка на буџетски корисник 1600103689 788 18

приходна шифра 723012, програма 41 начин 2

Цел на дознака за   ИКСА на УКИМ - ПМФ

Овој надоместок, студентите го поднесуваат секоја учебна година, при запишување на зимскиот семестар.

 

 

 

 

ВАЖНО!!!   Задолжителното  електронско запишување на зимскиот семестар во уч.2018/2019 година 03.09.2018 год. до 28.09.2018 год., за студентите кои се водат во евиденцијата на електронскиот систем “i-know”, кои ќе се запишат во   3, 5, 7, 9  и 13 семестар  во уч.2018/2019 година на www.iknow.ukim.edu.mk.

Напомена 2:

Студентите,  уплатата за администативната такса треба да ја извршат со  електронското плаќање преку СМС и откако ќе го добијат  ТРАНСАКЦИСКИОТ КОД во повратната порака, истиот треба да го впишат во полето за таксени во “i-know кога ќе го запишуваат електронски семестарот. Услугата за плаќање на такса од 50 денари преку СМС е едноставна и е објаснета во Упатсвото за електронско плаќање на административна такса објавено на  веб страниците  на ПМФ -  www.pmf.ukim.edu.mk и на Министерството за информатичко општество

Скопје,  03.09.2018 год.                                                                                           од Деканатот,