Navigation
 
Journal Content

ВТОР УПИСЕН РОК НА НОВИ СТУДЕНТИ ВО УЧ.2018/2019 ГОДИНА

 

 

 

втор рок

 

Пријавување на кандидатите

 

(Потребни документи објавени во Конкурсот.) 

 

 

13 и 14.9.2018

Објавување резултати од успехот

од средно образование

(прелиминарна ранг-листа)

 

 

17.9.2018

 

Објавување решение за прием на

кандидатите (конечна ранг-листа)

 

19.9.2018

 

Запишување на кандидатите

 

21.9.2018

 

Во деновите на поднесување на документи за ВТОРИОТ УПИСЕН РОК во уч.2018/2019 година,  на 13 и 14 септември 2018 година, НЕМА ДА ИМА БАНКА НА ПМФ.

Додека на 21 септември 2018 година, кога ќе се запишуваат примените студенти од 08,00 до 14,00 часот, студентите, ќе имаат можност да ги извршат уплатите на ПМФ во просторија 95, каде ќе биде сместен службеник од Комерцијалната банка. Студентите на ПМФ ќе  можат да подигнат пополнети уплатници за горенаведените уплати, додека потребните обрасци за упис можат да ги набават во книжарата.

 Уплатата од 300,00 денари, на  образец ПП50 на жиро-сметката на ПМФ, на следниов начин:

 - Назив и седиште на примач                                                      ПМФ – СКОПЈЕ

- Банка на примач                                                                       НБРМ

-трансакциска сметка                                                                 100000000063095

-сметка на буџетски корисник-единка-Корисник                                                                                                                                   1600110804 788 19

- приходна шифра – програма –  начин                                       723019  41  2

Износ                                                                                300,00

Цел за дознака                                                      за конкурирање

И 50,00 денари административна такса

Journal Content

ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ

ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРИМЕНИТЕ КАНДИДАТИ ПРИМЕНИ ВО ПРВИОТ УПИСЕН РОК ЗА ПРВ ЦИКЛУС СТУДИИ НА СТУДИСКИТЕ ПРОГРАМИ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“  ПРИРОДНО - МАТЕМАТИЧКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ, ВО УЧ. 2018/2019 ГОДИНА,

 НА 07 И 10 СЕПТЕМВРИ ВО 2018 Г. ОД 08.00 ДО 14.00 ЧАСОТ.

 1.     Индекс и студентска легитимација; (книжара)

2.     Две фотографии со големина од (3,5 х 4,5) и една фотографија со големина (2х3).

3.     Образец за запишување на семестар.

4.     Пријавен лист од Државниот завод за статистика на РМ. (Образец ШВ.20).    

 Потврда за уплатени срества во износ од:

 5.     200,00 денари, за оформување на студентско досие;

6.     100,00 денари за библиотечен фонд за библиотеките на Институтите при ПМФ;

7.     100,00 денари за колективно осигурување на студентите на ПМФ од несреќен случај;

8.     100,00 денари за Студентски парламент*

(само за оние студенти, што сакаат да бидат членови на Студентскиот парламент);

9.  100,00 денари за обезбедување;

10.  350,00 денари за прирачник;

 11.  прва рата од 100 EUR (во денарска противвредност, според средниот курс на Народна банка на РМ на денот на уплатата) за редовните студенти запишани во државна квота, или

 12.  прва рата од 200 EUR (во денарска противредност, според средниот курс на Народна банка на РМ на денот на уплатата) за редовни студенти запишани со кофинансирање од 400 EUR (на две рати) во согласност со Конкурсот, или

 13.  прва рата од 200 EUR (во денарска противвредност, според средниот курс на Народна банка на РМ на денот на уплатата) за вонредни студенти запишани со кофинансирање од 400 EUR (на две рати) во согласност со Конкурсот.

 ГОРЕНАВЕДЕНИТЕ УПЛАТИ ОД РД. БР. 5 ДО РЕД. БР. 13, СЕ УПЛАЌААТ НА ОБРАЗЕЦ ПП50 НА ЖИРО-СМЕТКАТА НА ПМФ, НА СЛЕДНИОВ НАЧИН:

 - Назив и седиште на примач                                        ПМФ – СКОПЈЕ

- Банка на примач                                                         НБРМ

- трансакциска сметка                                                   100000000063095

- сметка на буџетски корисник-единка-корисник                        1600110804 788 19

- приходна шифра – програма – начин                          723019  41  2

 Напомена:

Во деновите на упис на примените студенти, на 07 и 10 септември 2018 година од 08,00 до 14,00 часот, студентите, ќе имаат можност да ги извршат уплатите на ПМФ во просторија 95, каде ќе биде сместен службеник од Комерцијалната банка. Студентите на ПМФ ќе  можат да подигнат пополнети уплатници за горенаведените уплати, додека потребните обрасци за упис можат да ги набават во книжарата.

 

 

14.  750  денари  за  информативни,  информатички,  културни  и  спортски  активности  на студентите на Универзитетот Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, со назнака ИКСА на УКИМ - ПМФ на

 жиро-сметката 100000000063095 депонент: НБРМ,

со сметка на буџетски корисник 1600103689 788 18

приходна шифра 723012, програма 41 начин 2

Цел на дознака за   ИКСА на УКИМ - ПМФ

Надоместокот од претходниот став на оваа точка го поднесуваат сите примени кандидати, во сите категории студенти (вклучително и студентите ослободени од плаќање партиципација и кофинансирање, по разни основи). Овој надоместок студентите го поднесуваат секоја учебна година, при запишување на зимскиот семестар.

15.  административна такса од 50,00 денари, може да се плати на два начина:

- електронски преку смс порака Упатство за електронско плаќање на административна такса преку опцијата за СтудентиСМС порака

За плаќање на административната такса преку СМС, потребно е да се испрати СМС порака на бројот:

 

144 166 co ПРЕФИКС на мобилен оператор

пораката има строго дефинирана содржина и тоа:

ТМ(празноместо)IME(празноместо)PREZIME(празно место)SUMA”

до која што корисниците треба да се придржуваат.

ИЛИ преку уплатница  на уплатната сметка на Буџет на Република Македонија, на образец ПП50 кој се пополнува на следниов начин:

 Назив на примач:                                           Буџет на Р. Македонија

 Банка:                                                               НБРМ

 Уплатна сметка:                                             840-ХХХ-03161

 ХХХ - се пополнува ознаката на општината, на адреса на живеење уплатувачот на таксата на студентот, согласно списокот на општини)

 Приходна шифра – програма – начин          722313-00-2

 СПИСОК НА ОПШТИНИ СО ОЗНАКИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Ред.бр. 

Назив на општината

Ознака на општината

1

Арачиново

101

2

Берово

102

3

Битола

103

4

Богданци

104

5

Боговиње

105

6

Босилово

106

7

Брвеница

107

8

Валандово

108

9

Василево

109

10

Вевчани

110

11

Велес

111

12

Виница

112

13

Вранештица

113

14

Врепчиште

114

15

Гевгелија

115

16

Гостивар

116

17

Градско

117

18

Дебар

118

19

Дебарца

119

20

Делчево

120

21

Демир Капија

121

22

Демир Хисар

122

23

Дојран

123

24

Долнени

124

25

Другово

125

26

Желино

126

27

Зајас

127

28

Зелениково

128

29

Зрновци

129

30

Илинден

130

31

Јегуновце

131

32

Кавадарци

132

33

Карбинци

133

34

Кичево

134

35

Конче

135

36

Кочани

136

37

Кратово

137

38

Крива Паланка

138

39

Кривогаштани

139

40

Крушево

140

41

Куманово

141

42

Липково

142

43

Лозово

143

44

Маврово и Ростуше

144

45

Македонки Брод

145

46

Македонска Каменица

146

47

Могила

147

48

Неготино

148

49

Новаци

149

50

Ново Село

150

51

Осломеј

151

52

Охрид

152

53

Петровец

153

54

Пехчево

154

55

Пласница

155

56

Прилеп

156

57

Пробиштип

157

58

Радовиш

158

59

Ранковце

159

60

Ресен

160

61

Росоман

161

62

Старо Нагоричане

162

63

Свети Николе

163

64

Сопиште

164

65

Струга

165

66

Струмица

166

67

Студеничани

167

68

Теарце

168

69

Тетово

169

70

Центар Жупа

170

71

Чашка

171

72

Чешиново и Облешево

172

73

Чучер Сандево

173

74

 Штип

174

75

Аеродром

175

76

Бутел

176

77

Гази Баба

177

78

Ѓорче Петров

178

79

Карпош

179

80

Кисела Вода

180

81

Сарај

181

82

Центар

182

83

Чаир

183

84

Шуто Оризари

184

85

Град Скопје

185