Листа на предмети кои може да се бираат за полагање матура

Листа со соодветни предмети од матурскиот испит, кои ќе се вреднуваат при уписот на студенти на студии на Природно-математичкиот факултет во учебната 2009/2010 година

 

 

Студии по

екстерен

1.интерен

2.интерен

математика

математика напредно

нема ограничување

нема ограничување

физика

математика основно

предмет од групата природни и технички науки

нема ограничување

хемија

нема ограничување

предмет од групата природни и технички науки

нема ограничување

биологија

нема ограничување

биологија, хемија

нема ограничување

географија

нема ограничување

нема ограничување

нема ограничување

информатика, 4 год.

математика, напредно

информатика

нема ограничување

информатика, 4 год., Основно образование

математика, основно

информатика

нема ограничување

информатика, 3 год

математика, основно

информатика

нема ограничување

Етнологија и антропологија

нема ограничување

нема ограничување

нема ограничување

математика-физика

математика, основно

предмет од групата природни и технички науки

нема ограничување

биологија-хемија

нема ограничување

предмет од групата природни и технички науки

нема ограничување