Студии по биологија-хемија

Наставен план за четиригодишни двопредметни студии биологија-хемија

 
I семестар
II семестар
Предмет
часови
кредити
часови
кредити
1. Општа хемија
3+3
8
 
 
2. Неорганска хемија со неорганската технологија
 
 
2+3
8
3. Општа ботаника
3+4
9
 
 
4. Општа зоологија
 
 
3+4
9
5. Математика
3+3
8
 
 
6. Физика
 
 
2+2
7
7. Англиски јазик
 
 
0+4
5
8. Психологија
4+0
5
 
 
9. Македонски јазик
0+4
2
 
 
Вкупно:
27
32
20
28

 
III семестар
IV семестар
Предмет
часови
кредити
часови
кредити
1. Органска хемија со органската технологија
5+6
13
 
 
2. Аналитичка хемија со инструметнална анализа
5+6
13
 
 
3. Биохемија
 
 
3+4
8
4. Систематика на животните
 
 
5+6
13
5. Информатика на природни науки
 
 
3+3
5
6. Микробиологија
 
 
2+2
4
7. Дидактика во природните науки
3+0
4
 
 
Вкупно:
25
30
28
30

 
V семестар
VI семестар
Предмет
часови
кредити
часови
кредити
1. Основи на физичката хемија I
2+3
6
 
 
2. Основи на физичката хемија II
 
 
2+3
6
3. Анатомија и физиологија на човек
4+5
11
 
 
4. Физиологија на растенија
3+4
8
 
 
5. Хемија во практиката
 
 
2+0
3
6. Систематика на растенијата
 
 
5+6
13
7. Историја на хемијата
2+0
2.5
 
 
8. Историја на биологијата
2+0
2.5
 
 
9. Педагогија
 
 
4+0
6
10. Семинарска работа
 
 
0+3
2
Вкупно:
25
30
25
30

 
VII семестар
VIII семестар
Предмет
часови
кредити
часови
кредити
1. Методика во хемијата
со хоспитации И
3+3
6
 
 
2. Методика во хемијата со хоспитации II
 
 
3+6
9
3. Методика во биологијата со хоспитации I
3+3
6
 
 
4. Методика во биологијата со хоспитации II
 
 
3+6
9
5. Екологија со заштита на животната средина
5+6
12
 
 
6. Основи на органската еволуција
 
 
2+0
2
7. Хемија на животната околина
3+4
7
 
 
8. Општа генетика
 
 
2+2
3
9. Дипломска работа
 
 
0+6
6
Вкупно:
30
31
30
29