Студии по математика

Денес на Институтот за математика настава се изведува на насоките: наставна насока, применета насока со поднасоките: математичко програмирање, математичка економија и индустриска математика, насока теориска математика и двопредметна насока математика-физика.

Наставата ја изведуваат следниве наставници: редовни професори: д-р Новак Ивановски, д-р Никита Шекутковски, д-р Дончо Димовски, д-р Костадин Тренчевски, д-р Борко Илиевски, д-р Јорданка Митевска и д-р Марија Оровчанец. вонредни професори: д-р Билјана Крстеска и д-р Живорад Томовски, доценти: Весна Манова-Ераковиќ и д-р Љупчо Настовски; асистенти: м-р Валентина Миовска, м-р Слаѓана Брсакоска, м-р Ѓорги Маркоски, м-р Ирена Стојковска, м-р Весна Целакоска-Јорданова и помладите асистенти: Валентина Гоговска, Анета Гацовска, Петар Соколоски и Мартин Шоптрајанов. Библиотекар на Институтот е Кристина Органџиева , а технички секретар Олгица Андова.