Студии по математика-физика

 НАСТАВЕН ПЛАН за двопредметни студии по МАТЕМАТИКА-ФИЗИКА

I семестар
часови
кредити
МОФ101 Математика I (I дел)
4+4
9
МОФ102 Аналитичка геометрија
3+3
6
МОФ103 Алгебра i (I дел)
2+2
6
ФМФ114 Физика I
4+2+3
9
Физичко воспитување
0+2
0
Вкупно:
13+13+3=29
30
   
II семестар
часови
кредити
МОФ201 Математика I (II дел)
4+4
9
МОФ202 Алгебра i (II дел)
3+3
6
МОФ203 Линеарна алгебра
3+2
6
ФМФ214 Физика II
4+2+3
9
Физичко воспитување
0+2
 
Вкупно:
14+13+3=30
30
   
III семестар
часови
кредити
МОФ301 Алгебра II
4+4
9
ФМФ313 Физика III
4+2+3
10
МФ314 Компјутерски практикум I(I дел)
1+0+2
4
Ф303 Детска и училишна психологија
3+1
4
Ф305 Странски јазик
0+4
3
Вкупно:
12+11+5=28
30
   
IV семестар
часови
кредити
МОФ401 Математика II
4+4
9
МОФ403 Геометрија
4+4
8
МФ413 Компјутерски практикум I(II дел)
1+0+2
4
ФМФ414 Физика IV
4+2+3
9
Вкупно:
13+10+5=28
30
   
V семестар
часови
кредити
МОФ501 Одбрани делови од геометрија
4+4
9
ФМФ512 Основи на физиката на Земјата и атмосферата со екологија
3+0
4
ФМФ513 Основи на физичката електроника
3+3
7
Ф505 Детска и училишна педагогија
3+1
3
ММФ514 Дидактика на математиката
3+0
3
ФМФ516 Филозофија на природни науки
3+1
4
Вкупно:
19+9=28
30
   
VI семестар
часови
кредити
МОФ601 Одб. делови од диферен. равенки и комплексни функции
4+4
9
МОФ603 Тригонометрија
2+2
5
ФМФ612 Вовед во атомска и нуклеарна физика
4+2
8
ФМФ613 Астрономија
2+0
4
МФ614 Примена на компјутерите во наставата
3+0
4
Вкупно:
15+8=23
30
   
VII семестар
часови
кредити
МОФ701 Елементарна математика со практикум
3+3
8
ФМФ714 Школско експериментирање по физика I
2+0+2
4
МОФ705 Методика на наставата по математика со хоспитации
2+2+2
5
ФМФ716 Општа методика на наставата по физика со хоспитации
2+2+2
5
МОФ702 Нацртна геометрија
2+2
5
МОФ 703 Историја на математиката
2+0
3
Вкупно:
13+9+6=28
30

VIII semestar
~asovi
krediti
FMF814 [kolsko eksperimentirawe po fizika II
2+0+2
4
FMF816 Spec. metodika na nastavata po fizika so hospitacii
2+2+4
8
MOF805 Metodika na nastavata po matematika so hospitacii
2+2+4
8
FMF812 Istorija na fizikata
2+0
3
F803 Makedonski jazik
1+3
3
Diplomska rabota
0+3
4
Vkupno:
9+10+10=29
30