Navigation
 

За службата за студентски прашања

ТЕРМИН  ЗА РАБОТА СО СТУДЕНТИ НА ШАЛТЕР ОД 11.30 ДО 13.30 ЧАСОТ

__________________________________________________________________________

 Раководител на Службата за студентски прашања,

        Кети Костадиновска  

e-mail: keti@pmf.ukim.mk

- студии по математика,

- двопредметни студии по математика-физика,

- студии по  географија,

- втор циклус студии, последипломски-магистерски и последипломски-специјалистички студии за сите студиски групи на ПМФ

- трет циклус студии, сите студиски групи на ПМФ

референт - Бранка Христова

brankah@pmf.ukim.mk

- студии по биологија,

- двопредметни студии по биологија-хемија.

референт - Бранка Герасова

brankag@pmf.ukim.mk

- студии по физика,

- студии по информатика,

- тригодишни студии по информатички техологии

- студии по хемија,

- студии по етнологија и антропологија.