Navigation
 

За службата за студентски прашања

ТЕРМИН  ЗА РАБОТА СО СТУДЕНТИ НА ШАЛТЕР ОД 11.30 ДО 13.30 ЧАСОТ, ТЕЛ. 02/3249-821

__________________________________________________________________________

 Раководител на Одделение за студентски прашања,

        Кети Костадиновска  

e-mail: keti@pmf.ukim.mk

- студии по математика,

- двопредметни студии по математика-физика,

- студии по  физика,

- студии по информатика,

- втор циклус студии,  за сите студиски групи на ПМФ

- трет циклус студии, сите студиски групи на ПМФ

Соработник за студентски прашања - Лидија Митевска (lidija.mitevska@pmf.ukim.mk)

- студии по биологија,

- двопредметни студии по биологија-хемија,

- студии по етнологија и антропологија

Соработник за студентски прашања

- Ивана Мицевска - Ристовска

(ivanam.ristovska@pmf.ukim.mk)

- студии по географија

 - студии по хемија,